1936. ἐπίθεσις (epithesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1936. ἐπίθεσις (epithesis) — 4 Occurrences

Acts 8:18 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν
NAS: through the laying on of the apostles'
KJV: through laying on of the apostles'
INT: by the laying on of the hands

1 Timothy 4:14 N-GFS
GRK: προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν
NAS: prophetic utterance with the laying on of hands
KJV: with the laying on of the hands
INT: prophecy with laying on of the hands

2 Timothy 1:6 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν
NAS: is in you through the laying on of my hands.
KJV: thee by the putting on of my hands.
INT: by the laying on of the hands

Hebrews 6:2 N-GFS
GRK: βαπτισμῶν διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε χειρῶν
NAS: about washings and laying on of hands,
KJV: and of laying on of hands,
INT: about washings of instruction of laying on moreover of hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page