1200. δεσμοφύλαξ (desmophulax)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1200. δεσμοφύλαξ (desmophulax) — 3 Occurrences

Acts 16:23 N-DMS
GRK: παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν
NAS: commanding the jailer to guard
KJV: charging the jailor to keep
INT: having charged the jailor safely to keep

Acts 16:27 N-NMS
GRK: γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν
NAS: When the jailer awoke and saw
KJV: And the keeper of the prison awaking
INT: having been the jailor and having seen

Acts 16:36 N-NMS
GRK: δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους
NAS: And the jailer reported these
KJV: And the keeper of the prison told this
INT: moreover the jailor the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page