φύσιν
Englishman's Concordance
φύσιν (physin) — 5 Occurrences

Romans 1:26 N-AFS
GRK: τὴν παρὰ φύσιν
KJV: into that which is against nature:
INT: that contrary to nature

Romans 11:21 N-AFS
GRK: τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ
NAS: did not spare the natural branches,
KJV: not the natural branches,
INT: the according to nature branches not

Romans 11:24 N-AFS
GRK: τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου
NAS: from what is by nature a wild olive tree,
KJV: by nature, and
INT: the according to nature were cut off wild olive tree

Romans 11:24 N-AFS
GRK: καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς
NAS: contrary to nature into a cultivated olive tree,
KJV: contrary to nature into
INT: and contrary to nature were grafted in to

Romans 11:24 N-AFS
GRK: οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ
INT: who according to nature [are] will be grafted into into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page