παρατιθέσθωσαν
Englishman's Concordance
παρατιθέσθωσαν (paratithesthōsan) — 1 Occurrence

1 Peter 4:19 V-PMM/P-3P
GRK: πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς
NAS: of God shall entrust their souls
KJV: of God commit the keeping of their
INT: to a faithful Creator let them commit the souls

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page