Andeb Krønikebog 11

<< Andeb Krønikebog 11 >>
2 Chronicles 11 Danish
 

1Da Rehabeam var kommet til Jerusalem, samlede han hele Judas og Benjamins Hus, 180 000 udsøgte Folk, øvede Krigere, til at føre Krig med Israel og vinde Kongedømmet tilbage til Rehabeam. 2Men da kom HERRENS Ord til den Guds Mand Sjemaja saaledes: 3»Sig til Judas Konge Rehabeam, Salomos Søn, og til hele Israel i Juda og Benjamin: 4Saa siger HERREN: I maa ikke drage op og kæmpe med eders Brødre; vend hjem hver til sit, thi hvad her er sket, har jeg tilskikket!« Da adlød de HERRENS Ord og vendte tilbage og drog ikke mod Jeroboam.

5Rehabeam boede saa i Jerusalem, og han befæstede flere Byer i Juda. 6Saaledes befæstede han Betlehem, Etam, Tekoa, 7Bet-Zur, Soko, Adullam, 8Gat, Maresja, Zif, 9Adorajim, Lakisj, Azeka, 10Zor'a, Ajjalon og Hebron, alle i Juda og Benjamin; 11og han gjorde Fæstningerne stærke, indsatte Befalingsmænd i dem og forsynede dem med Forraad af Levnedsmidler, Olie og Vin 12og hver enkelt By med Skjolde og Spyd og gjorde dem saaledes meget stærke. Ham tilhørte Juda og Benjamin.

13Præsterne og Leviterne i hele Israel kom alle Vegne fra, hvor de boede, og stillede sig til hans Tjeneste; 14thi Leviterne forlod deres Græsmarker og Ejendom og begav sig til Juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og hans Sønner afsatte dem fra Stillingen som HERRENS Præster, 15idet han indsatte sig Præster for Offerhøjene og Bukketroldene og Tyrekalvene, som han, havde ladet lave. 16Og i Følge med Leviterne kom fra alle Israels Stammer de, hvis Hjerte var vendt til at søge HERREN, Israels Gud, til Jerusalem for at ofre til HERREN, deres Fædres Gud; 17og de styrkede Juda Rige og hævdede Rehabeams, Salomos Søns, Magt i et Tidsrum af tre Aar. Thi i tre Aar fulgte han Davids og Salomos Veje.

18Rehabeam ægtede Mahalat; en Datter af Davids Søn Jerimot og Abihajil, en Datter af Eliab, Isajs Søn. 19Hun fødte ham Sønnerne Je'usj, Sjemarja og Zaham. 20Senere ægtede han Absaloms Datter Ma'aka, som fødte ham Abija, Attaj, Ziza og Sjelomit. 21Rehabeam elskede Absaloms Datter Ma'aka højere end sine andre Hustruer og Medhustruer; han havde nemlig atten Hustruer og tresindstyve Medhustruer og avlede otte og tyve Sønner og tresindstyve Døtre. 22Og Rehabeam satte Ma'akas Søn Abija til Overhoved, til Fyrste blandt hans Brødre; thi han havde i Sinde at gøre, ham til Konge; 23og han fordelte klogelig alle sine Sønner rundt i alle Judas og Benjamins Landsdele og i alle de befæstede Byer og gav dem rigeligt Underhold og skaffede dem Hustruer.


<< 2 Chronicles 11 >>

Det Nye Testamente 1907
Det Gamle Testamente 1931
Ulrik Sandborg-Petersen, Emergence.dk

Bible Hub