Nehemiah 10
Croatian Bible
1Na zapečaćenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija, 2Seraja, Azarja, Jeremija, 3Pašhur, Amarja, Malkija, 4Hatuš, Šebanija, Maluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Gineton, Baruk, 7Mešulam, Abija, Mijamin, 8Maazja, Bilgaj, Šemaja - to su svećenici. 9Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel, 10i braća njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11Mika, Rehob, Hašabja, 12Zakur, Šerebja, Šebanija, 13Hodija, Bani, Beninu. 14Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, 15Buni, Azgad, Bebaj, 16Adonija, Bigvaj, Adin, 17Ater, Ezekija, Azur, 18Hodija, Hašum, Besaj, 19Harif, Anatot, Nebaj, 20Magpijaš, Mešulam, Hazir, 21Mešezabel, Sadok, Jadua, 22Pelatja, Hanan, Anaja, 23Hošea, Hananija, Hašub, 24Haloheš, Pilha, Šobek, 25Rehum, Hašabna, Maaseja, 26Ahija, Hanan, Anan, 27Maluk, Harim, Baana.

28... ali i ostali narod, svećenici, leviti - vratari, pjevači, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i kćeri, svi koji su bili sposobni da razumiju, 29priključili su se svojoj braći i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da će stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da će držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone. 30I osobito: da nećemo davati svojih kćeri narodima zemaljskim i njihovih kćeri nećemo uzimati svojim sinovima. 31I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa nećemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posvećeni dan. Svake sedme godine ostavljat ćemo zemlju da počine i otpuštati dugove svake ruke.

32Uzeli smo kao obavezu: da ćemo svake godine davati trećinu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega: 33za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega.

34Mi svećenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da određenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu; 35da ćemo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta 36i prvorođene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su određene svećenicima koji služe u Domu Boga našega. 37Povrh toga prvine svojih naćava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ćemo svećenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo. 38Svećenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice, 39jer su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, svećenici u službi, vratari i pjevači. Nećemo više zanemarivati Doma Boga svojega.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page