1 Chronicles 1
Croatian Bible
1 Adam, Šet, Enoš, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Henok, Metušalah, Lamek, 4Noa, Šem, Ham i Jafet.

5Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras. 6Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 7Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

8Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan. 9Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan. 10Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.

11Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci, 12Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.

13Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta, 14i Jebusejce, Amorejce, Girgašane, 15Hivijce, Arkijce, Sinijce, 16Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.

17Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek. 18Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. 19Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 20Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal, Abimael, Šeba, 23Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.

24Šem, Arpakšad, Šalah, 25Eber, Peleg, Rau, 26Serug, Nahor, Tarah, 27Abram, to jest Abraham.

28Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael. 29Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi. 32Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan. 33Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.

34Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael. 35Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah. 36Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek. 37Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza. 38Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan. 39Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna. 40Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana. 41Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran. 42Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.

43Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba. 44Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre. 45Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. 46Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit. 47Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. 48Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci. 49Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin. 50Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba. 51Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, 52knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 53knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar, 54knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page