Psalm 51
Czech BKR

1Přednímu z kantorů, žalm Davidův, (1a) Když k němu přišel Nátan prorok, po jeho vjití k Betsabé. (1b) Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.

2Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.

3Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.

4Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.

5Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.

6Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost zjevil jsi mi.

7Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.

8Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.

9Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé.

10Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.

11Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.

12Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.

13I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.

14Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o spravedlnosti tvé.

15Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou.

16Nebo neoblíbil bys oběti, bychť ji i dal, aniž bys zápalu přijal.

17Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš.

18(Psalms 51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské.

19(Psalms 51:21) A tehdáž sobě zalíbíš oběti spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdážť voly na oltáři tvém obětovati budou.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 50
Top of Page
Top of Page