Numbers 2
Czech BKR

1Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka: 2Synové Izraelští klásti se budou jeden každý pod korouhví svou, při praporci domu otců svých; vůkol stánku úmluvy opodál klásti se budou. 3Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův, 4A u vojště jeho lidu sečteného sedmdesáte čtyři tisíce a šest set. 5Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar Natanael, syn Suar, 6A u vojště jeho lidu sečteného padesáte čtyři tisíce a čtyři sta. 7Pokolení Zabulon podlé nich, a kníže synů Zabulon Eliab, syn Helonův, 8A u vojště jeho lidu sečteného padesáte sedm tisíců a čtyři sta. 9Summa všech sečtených u vojště Judově sto osmdesáte šest tisíců a čtyři sta, po houfích jejich. Ti napřed potáhnou.

10Korouhev vojska Rubenova klásti se bude ku poledni po houfích svých, a kníže synů Ruben Elisur, syn Sedeurův, 11A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set. 12Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai, 13A u vojště jeho lidu sečteného padesáte devět tisíců a tři sta. 14Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád Eliazaf, syn Ruelův, 15A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesáte. 16Summa všech sečtených u vojště Rubenově sto padesáte a jeden tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých. A ti za prvními potáhnou.

17Potom půjde stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho vojska. Jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v svém šiku pod korouhví svou.

18Korouhev vojska Efraimova po houfích svých bude k západu, a kníže synů Efraimových Elisama, syn Amiudův, 19A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti tisíc a pět set. 20Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů Manassesových Gamaliel, syn Fadasurův, 21A u vojště jeho lidu sečteného třidceti dva tisíce a dvě stě. 22Potom položí se pokolení Beniaminovo, a kníže synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův, 23A u vojště jeho lidu sečteného třidceti pět tisíců a čtyři sta. 24Summa všech sečtených u vojště Efraimově sto osm tisíců a sto osob, po houfích jejich. A tito za druhými potáhnou.

25Korouhev vojska Dan bude k straně půlnoční, po houfích svých, a kníže synů Dan Ahiezer, syn Amisaddai, 26A u vojště jeho lidu sečteného šedesáte dva tisíce a sedm set. 27Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn Ochranův, 28A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set. 29Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira, syn Enanův, 30A u vojště jeho lidu sečteného padesáte tři tisíce a čtyři sta. 31Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest set. Oni nazad potáhnou při praporcích svých.

32Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři tisíce, pět set a padesáte. 33Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 34I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden každý po čeledech svých a po domích otců svých.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Numbers 1
Top of Page
Top of Page