Nacham'yah 7
Nehemiah 7 Aleppo Codex
1א ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשררים והלוים 2ב ואצוה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה--על ירושלם  כי הוא כאיש אמת וירא את האלהים מרבים 3ג ויאמר (ואמר) להם לא יפתחו שערי ירושלם עד חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם--איש במשמרו ואיש נגד ביתו

4ד והעיר רחבת ידים וגדלה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים

5ה ויתן אלהי אל לבי ואקבצה את החרים ואת הסגנים ואת העם להתיחש ואמצא ספר היחש העולים בראשונה ואמצא כתוב בו  {פ}

6ו אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו 7ז הבאים עם זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי--נחום בענה  מספר אנשי עם ישראל  {ס} 8ח בני פרעש--אלפים מאה ושבעים ושנים  {ס} 9ט בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים  {ס} 10י בני ארח שש מאות חמשים ושנים  {ס} 11יא בני פחת מואב לבני ישוע ויואב--אלפים ושמנה מאות שמנה עשר  {ס} 12יב בני עילם--אלף מאתים חמשים וארבעה  {ס} 13יג בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה  {ס} 14יד בני זכי שבע מאות וששים  {ס} 15טו בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה  {ס} 16טז בני בבי שש מאות עשרים ושמנה  {ס} 17יז בני עזגד--אלפים שלש מאות עשרים ושנים  {ס} 18יח בני אדניקם--שש מאות ששים ושבעה  {ס} 19יט בני בגוי אלפים ששים ושבעה  {ס} 20כ בני עדין שש מאות חמשים וחמשה  {ס} 21כא בני אטר לחזקיה תשעים ושמנה  {ס} 22כב בני חשם שלש מאות עשרים ושמנה  {ס} 23כג בני בצי שלש מאות עשרים וארבעה  {ס} 24כד בני חריף מאה שנים עשר  {ס} 25כה בני גבעון תשעים וחמשה  {ס} 26כו אנשי בית לחם ונטפה מאה שמנים ושמנה  {ס} 27כז אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה  {ס} 28כח אנשי בית עזמות ארבעים ושנים  {ס} 29כט אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה  {ס} 30ל אנשי הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד  {ס} 31לא אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים  {ס} 32לב אנשי בית אל והעי מאה עשרים ושלשה  {ס} 33לג אנשי נבו אחר חמשים ושנים  {ס} 34לד בני עילם אחר--אלף מאתים חמשים וארבעה  {ס} 35לה בני חרם שלש מאות ועשרים  {ס} 36לו בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה  {ס} 37לז בני לד חדיד ואנו שבע מאות ועשרים ואחד  {ס} 38לח בני סנאה--שלשת אלפים תשע מאות ושלשים  {פ}

39לט הכהנים  בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה  {ס} 40מ בני אמר אלף חמשים ושנים  {ס} 41מא בני פשחור--אלף מאתים ארבעים ושבעה  {ס} 42מב בני חרם אלף שבעה עשר  {פ}

43מג הלוים  בני ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה  {ס} 44מד המשררים--בני אסף מאה ארבעים ושמנה  {ס} 45מה השערים בני שלם בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי--מאה שלשים ושמנה  {ס}

46מו הנתינים  בני צחא בני חשפא בני טבעות 47מז בני קירס בני סיעא בני פדון 48מח בני לבנה בני חגבא בני שלמי 49מט בני חנן בני גדל בני גחר 50נ בני ראיה בני רצין בני נקודא 51נא בני גזם בני עזא בני פסח 52נב בני בסי בני מעונים בני נפושסים (נפישסים) 53נג בני בקבוק בני חקופא בני חרחור  {ס} 54נד בני בצלית בני מחידא בני חרשא 55נה בני  {ר} ברקוס  {ס}  בני סיסרא  {ס}  בני תמח  {ס} 56נו בני  {ר} נציח  {ס}  בני חטיפא  {ס}

57נז בני עבדי שלמה  {ס}  בני  {ר} סוטי  {ס}  בני ספרת  {ס}  בני פרידא  {ס} 58נח בני  {ר} יעלא  {ס}  בני דרקון  {ס}  בני גדל  {ס} 59נט בני  {ר} שפטיה  {ס}  בני חטיל  {ס}  בני פכרת הצביים--  {ס}  בני  {ר} אמון

60ס כל הנתינים--ובני עבדי שלמה  שלש מאות תשעים ושנים  {פ}

61סא ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבתם וזרעם--אם מישראל הם 62סב בני דליה בני טוביה בני נקודא--שש מאות וארבעים ושנים  {ס}

63סג ומן הכהנים בני חביה בני הקוץ  בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם 64סד אלה בקשו כתבם המתיחשים--ולא נמצא ויגאלו מן הכהנה 65סה ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים--עד עמד הכהן לאורים ותמים

66סו כל הקהל כאחד--ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים 67סז מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה--שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות--מאתים וארבעים וחמשה  {ס} 68 69סח גמלים ארבע מאות שלשים וחמשה  {ס}  חמרים--ששת אלפים שבע מאות ועשרים

70סט ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה--התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות 71ע ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה--זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים 72עא ואשר נתנו שארית העם--זהב דרכמנים שתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים ששים ושבעה  {פ}

73עב וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן העם והנתינים וכל ישראל--בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page