Eran
Jump to: Hitchcock'sSmith'sISBEConcordanceThesaurusGreekHebrewLibrarySubtopicsTerms
Hitchcock's Bible Names Dictionary
Eran

follower

Smith's Bible Dictionary
Eran

(watchful), the eldest son of Ephraim. (Numbers 26:36)

International Standard Bible Encyclopedia
ERAN

e'-ran (`eran, "watcher," "watchful"; Eden):

The son of Ephraim's oldest son Shuthelah (Numbers 26:36).

Eranites, the descendants of Eran (same place).

Greek
142. airo -- to raise, take up, lift
... (aron) -- 10 Occurrences. (arousin) -- 4 Occurrences. (aro) -- 1 Occurrence. (eran) --
12 Occurrences. (erate) -- 3 Occurrences. (eren) -- 6 Occurrences. ...
//strongsnumbers.com/greek2/142.htm - 9k
Strong's Hebrew
6197. Eran -- an Ephraimite
... 6196, 6197. Eran. 6198 . an Ephraimite. Transliteration: Eran Phonetic
Spelling: (ay-rawn') Short Definition: Eran. Word Origin ...
/hebrew/6197.htm - 6k

6198. Erani -- descendant of Eran
... Erani. 6199 . descendant of Eran. Transliteration: Erani Phonetic Spelling:
(ay-raw-nee') Short Definition: Eranites. Word Origin from Eran Definition desc. ...
/hebrew/6198.htm - 6k

Library

Horasis A'
... 1. Hote oun etelesen anaginoskousa kai egerthe apo tes kathedras, elthan tessares
neaniai kai eran ten kathedran kai apelthon pros ten anatolen.2. proskaleitai ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/horasis a.htm

That the Son is Eternal and Increate. These Attributes, Being the ...
... ix. 3, and 14. Eustath. apud Theod. Eran. iii. p. 235. Athan. contr. Apoll. i. 8.
Apollinar. ap. Theod. Eran. ip 71, and the Apollinarists passim. Greg. Naz. ...
/.../select works and letters or athanasius/chapter iv that the son is.htm

Parabole Th' (ix)
... balein eis ten oikodomen. kai eran autous hai parthenoi kai ethekan eis
ten oikodomen tou purgou mesou. tous de loipous ekeleuse ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/parabole th ix.htm

Dialogue i. --The Immutable.
... Eran."We need no investigation, for we exactly hold the truth. ... Eran."I admit the
force of what you say and am ready to act on your suggestion. ...
/.../theodoret/the ecclesiastical history of theodoret/dialogue i the immutable.htm

Texts Explained; Sixthly, the Context of Proverbs viii. 22 Vz. 22 ...
... The doctrine of the Church should be proved, not announced (apodeiktikos ouk
apophantikos); therefore shew that Scripture thus teaches.' Theod. Eran. ... Eran. ...
/.../chapter xxii texts explained sixthly the.htm

Dialogue iii. --The Impassible.
... Eran."I am also of opinion that this discourse will be beneficial. ... Ask then what
you will. Eran."Who, according to your view, suffered the passion? ...
/.../the ecclesiastical history of theodoret/dialogue iii the impassible.htm

Dialogue ii. --The Unconfounded.
... Book V. Dialogue II."The Unconfounded. Eranistes and Orthodoxus. Eran."I
am come as I promised. ... Eran."I will remind you of the end. ...
/.../the ecclesiastical history of theodoret/dialogue ii the unconfounded.htm

Introductory to Texts from the Gospels on the Incarnation. ...
... August. Serm. 291, 6. Hippolytus, ap. Theod. Eran. ip 55, &c. Ignatius, Ep. ad Eph.
7. ... iv. 9. Amphiloch. ap. Theod. Eran. ip 66. also pp. 30, 87, 8. ed. 1614. ...
/.../chapter xxvi introductory to texts from.htm

Discourse II.
... ad Adelph. 5. e. Theodor. parapetasma, Eran. ip 22. and prokalumma, ibid. p. 23. ...
vi. p. 877. and stole, Eran. 1. c. S. Leo has caro Christi velamen, Ep. 59. ...
/.../athanasius/select works and letters or athanasius/discourse ii.htm

Horasis G'
... X. 1. Hote oun epausato met' emou lalousa, elthon hoi hex neaniskoi hoi oikodomountes
kai aeenenkan auten pros ton purgon, kai alloi tessares eran to sumpselion ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/horasis g.htm

Thesaurus
Eran (1 Occurrence)
...ERAN. e'-ran (`eran, "watcher," "watchful"; Eden): The son of Ephraim's oldest son
Shuthelah (Numbers 26:36). Eranites, the descendants of Eran (same place). ...
/e/eran.htm - 6k

Eranite (1 Occurrence)
... Eranite (1 Occurrence). Numbers 26:36 These are the sons of Shuthelah: of Eran,
the family of the Eranites. (Root in WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS NIV). ...
/e/eranite.htm - 6k

Eranites (1 Occurrence)
... Eranites (1 Occurrence). Numbers 26:36 These are the sons of Shuthelah: of Eran,
the family of the Eranites. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS NAS). ...
/e/eranites.htm - 6k

E'ranites (1 Occurrence)
... Multi-Version Concordance E'ranites (1 Occurrence). Numbers 26:36 These are the
sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites. (See RSV). ...
/e/e'ranites.htm - 6k

Eradicated (3 Occurrences)

/e/eradicated.htm - 7k

Shuthelah (4 Occurrences)
... (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS NIV). Numbers 26:36 These are the sons
of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites. (WEB ...
/s/shuthelah.htm - 8k

Shuthe'lah (3 Occurrences)
... Multi-Version Concordance Shuthe'lah (3 Occurrences). Numbers 26:36 And these are
the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites. (See RSV). ...
/s/shuthe'lah.htm - 7k

Clan (96 Occurrences)
... the Tahanites. (See NIV). Numbers 26:36 These are the sons of Shuthelah:
of Eran, the family of the Eranites. (See NIV). Numbers 26 ...
/c/clan.htm - 32k

Bible Concordance
Eran (1 Occurrence)

Numbers 26:36 These are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
(WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

Subtopics

Eran

Eran: A Grandson of Ephraim

Related Terms

Eranite (1 Occurrence)

Eranites (1 Occurrence)

E'ranites (1 Occurrence)

Eradicated (3 Occurrences)

Shuthelah (4 Occurrences)

Shuthe'lah (3 Occurrences)

Clan (96 Occurrences)

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Eradicated
Top of Page
Top of Page