1 Kings 6:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1687 [e]ū-ḏə-ḇîrוּדְבִ֧ירand the oracleNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵ-בְּתוֹךְ־inNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֛יִתthe houseNoun
6441 [e]mip-pə-nî-māhמִפְּנִ֖ימָהinsideAdv
3559 [e]hê-ḵîn;הֵכִ֑יןhe preparedVerb
5414 [e]lə-ṯit-tênלְתִתֵּ֣ןin order to placeVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֖וֹןthe arkNoun
1285 [e]bə-rîṯבְּרִ֥יתof the covenantNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּדְבִ֧יר בְּתֹוךְ־הַבַּ֛יִת מִפְּנִ֖ימָה הֵכִ֑ין לְתִתֵּ֣ן שָׁ֔ם אֶת־אֲרֹ֖ון בְּרִ֥ית יְהוָֽה׃

מלכים א 6:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודביר בתוך־הבית מפנימה הכין לתתן שם את־ארון ברית יהוה׃

Links
1 Kings 6:191 Kings 6:19 Text Analysis1 Kings 6:19 Interlinear1 Kings 6:19 Multilingual1 Kings 6:19 TSK1 Kings 6:19 Cross References1 Kings 6:19 Bible Hub1 Kings 6:19 Biblia Paralela1 Kings 6:19 Chinese Bible1 Kings 6:19 French Bible1 Kings 6:19 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:18
Top of Page
Top of Page