Matthew 14
Study Bible
The Beheading of John

Ἐν  ἐκείνῳ  τῷ  καιρῷ  ἤκουσεν  Ἡρῴδης    τετραάρχης  τὴν  ἀκοὴν  Ἰησοῦ,  καὶ  εἶπεν  τοῖς  παισὶν  αὐτοῦ  Οὗτός  ἐστιν  Ἰωάννης*    Βαπτιστής·  αὐτὸς  ἠγέρθη  ἀπὸ  τῶν  νεκρῶν,  καὶ  διὰ  τοῦτο  αἱ  δυνάμεις  ἐνεργοῦσιν  ἐν  αὐτῷ. 

  γὰρ  Ἡρῴδης  κρατήσας  τὸν  Ἰωάνην  ἔδησεν  ‹αὐτὸν›  καὶ  ἐν  φυλακῇ  ἀπέθετο  διὰ  Ἡρῳδιάδα  τὴν  γυναῖκα  Φιλίππου  τοῦ  ἀδελφοῦ  αὐτοῦ·  ἔλεγεν  γὰρ  «ὁ  Ἰωάννης*» ⇔  αὐτῷ  Οὐκ  ἔξεστίν  σοι  ἔχειν  αὐτήν.  καὶ  θέλων  αὐτὸν  ἀποκτεῖναι  ἐφοβήθη  τὸν  ὄχλον,  ὅτι  ὡς  προφήτην  αὐτὸν  εἶχον. 

γενεσίοις  δὲ  γενομένοις  τοῦ  Ἡρῴδου  ὠρχήσατο    θυγάτηρ  τῆς  Ἡρῳδιάδος  ἐν  τῷ  μέσῳ  καὶ  ἤρεσεν  τῷ  Ἡρῴδῃ,  ὅθεν  μεθ’  ὅρκου  ὡμολόγησεν  αὐτῇ  δοῦναι    ἐὰν  αἰτήσηται.    δὲ  προβιβασθεῖσα  ὑπὸ  τῆς  μητρὸς  αὐτῆς  Δός  μοι,  φησίν,  ὧδε  ἐπὶ  πίνακι  τὴν  κεφαλὴν  Ἰωάννου*  τοῦ  Βαπτιστοῦ.  καὶ  λυπηθεὶς    βασιλεὺς  διὰ  τοὺς  ὅρκους  καὶ  τοὺς  συνανακειμένους  ἐκέλευσεν  δοθῆναι,  10 καὶ  πέμψας  ἀπεκεφάλισεν  ‹τὸν›  Ἰωάννην*  ἐν  τῇ  φυλακῇ.  11 καὶ  ἠνέχθη    κεφαλὴ  αὐτοῦ  ἐπὶ  πίνακι  καὶ  ἐδόθη  τῷ  κορασίῳ,  καὶ  ἤνεγκεν  τῇ  μητρὶ  αὐτῆς.  12 καὶ  προσελθόντες  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  ἦραν  τὸ  πτῶμα  καὶ  ἔθαψαν  αὐτόν,  καὶ  ἐλθόντες  ἀπήγγειλαν  τῷ  Ἰησοῦ. 

The Feeding of the Five Thousand

13 Ἀκούσας  δὲ    Ἰησοῦς  ἀνεχώρησεν  ἐκεῖθεν  ἐν  πλοίῳ  εἰς  ἔρημον  τόπον  κατ’  ἰδίαν·  καὶ  ἀκούσαντες  οἱ  ὄχλοι  ἠκολούθησαν  αὐτῷ  πεζῇ  ἀπὸ  τῶν  πόλεων.  14 Καὶ  ἐξελθὼν  εἶδεν  πολὺν  ὄχλον,  καὶ  ἐσπλαγχνίσθη  ἐπ’  αὐτοῖς  καὶ  ἐθεράπευσεν  τοὺς  ἀρρώστους  αὐτῶν. 

15 ὀψίας  δὲ  γενομένης  προσῆλθον  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  λέγοντες  Ἔρημός  ἐστιν    τόπος  καὶ    ὥρα  ἤδη  παρῆλθεν·  ἀπόλυσον  〈οὖν〉  τοὺς  ὄχλους,  ἵνα  ἀπελθόντες  εἰς  τὰς  κώμας  ἀγοράσωσιν  ἑαυτοῖς  βρώματα.  16   δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Οὐ  χρείαν  ἔχουσιν  ἀπελθεῖν·  δότε  αὐτοῖς  ὑμεῖς  φαγεῖν.  17 οἱ  δὲ  λέγουσιν  αὐτῷ  Οὐκ  ἔχομεν  ὧδε  εἰ  μὴ  πέντε  ἄρτους  καὶ  δύο  ἰχθύας.  18   δὲ  εἶπεν·  Φέρετέ  μοι  ὧδε  αὐτούς.  19 καὶ  κελεύσας  τοὺς  ὄχλους  ἀνακλιθῆναι  ἐπὶ  τοῦ  χόρτου,  λαβὼν  τοὺς  πέντε  ἄρτους  καὶ  τοὺς  δύο  ἰχθύας,  ἀναβλέψας  εἰς  τὸν  οὐρανὸν  εὐλόγησεν,  καὶ  κλάσας  ἔδωκεν  τοῖς  μαθηταῖς  τοὺς  ἄρτους,  οἱ  δὲ  μαθηταὶ  τοῖς  ὄχλοις.  20 καὶ  ἔφαγον  πάντες  καὶ  ἐχορτάσθησαν,  καὶ  ἦραν  τὸ  περισσεῦον  τῶν  κλασμάτων  δώδεκα  κοφίνους  πλήρεις.  21 οἱ  δὲ  ἐσθίοντες  ἦσαν  ἄνδρες  ὡσεὶ  πεντακισχίλιοι  χωρὶς  γυναικῶν  καὶ  παιδίων. 

Jesus Walks on Water

22 Καὶ  εὐθέως  ἠνάγκασεν  τοὺς  μαθητὰς  ἐμβῆναι  εἰς  τὸ  πλοῖον  καὶ  προάγειν  αὐτὸν  εἰς  τὸ  πέραν,  ἕως  οὗ  ἀπολύσῃ  τοὺς  ὄχλους.  23 καὶ  ἀπολύσας  τοὺς  ὄχλους  ἀνέβη  εἰς  τὸ  ὄρος  κατ’  ἰδίαν  προσεύξασθαι.  ὀψίας  δὲ  γενομένης  μόνος  ἦν  ἐκεῖ.  24 τὸ  δὲ  πλοῖον  ἤδη  σταδίους  πολλοὺς  ἀπὸ  τῆς  γῆς  ἀπεῖχεν,  βασανιζόμενον  ὑπὸ  τῶν  κυμάτων,  ἦν  γὰρ  ἐναντίος    ἄνεμος.  25 τετάρτῃ  δὲ  φυλακῇ  τῆς  νυκτὸς  ἦλθεν  πρὸς  αὐτοὺς  περιπατῶν  ἐπὶ  τὴν  θάλασσαν.  26 οἱ  δὲ  μαθηταὶ  ἰδόντες  αὐτὸν  ἐπὶ  τῆς  θαλάσσης  περιπατοῦντα  ἐταράχθησαν  λέγοντες  ὅτι  Φάντασμά  ἐστιν,  καὶ  ἀπὸ  τοῦ  φόβου  ἔκραξαν.  27 εὐθὺς  δὲ  ἐλάλησεν  «ὁ  Ἰησοῦς» ⇔  αὐτοῖς  λέγων  Θαρσεῖτε,  ἐγώ  εἰμι·  μὴ  φοβεῖσθε. 

28 ἀποκριθεὶς  δὲ  αὐτῷ    Πέτρος  εἶπεν  Κύριε,  εἰ  σὺ  εἶ,  κέλευσόν  με  ἐλθεῖν  πρὸς  σὲ  ἐπὶ  τὰ  ὕδατα.  29   δὲ  εἶπεν  Ἐλθέ.  καὶ  καταβὰς  ἀπὸ  τοῦ  πλοίου  [ὁ]  Πέτρος  περιεπάτησεν  ἐπὶ  τὰ  ὕδατα  καὶ  ἦλθεν  πρὸς  τὸν  Ἰησοῦν.  30 βλέπων  δὲ  τὸν  ἄνεμον  ‹ἰσχυρὸν›  ἐφοβήθη,  καὶ  ἀρξάμενος  καταποντίζεσθαι  ἔκραξεν  λέγων  Κύριε,  σῶσόν  με.  31 εὐθέως  δὲ    Ἰησοῦς  ἐκτείνας  τὴν  χεῖρα  ἐπελάβετο  αὐτοῦ  καὶ  λέγει  αὐτῷ  Ὀλιγόπιστε,  εἰς  τί  ἐδίστασας;  32 καὶ  ἀναβάντων  αὐτῶν  εἰς  τὸ  πλοῖον  ἐκόπασεν    ἄνεμος.  33 οἱ  δὲ  ἐν  τῷ  πλοίῳ  προσεκύνησαν  αὐτῷ  λέγοντες  Ἀληθῶς  Θεοῦ  Υἱὸς  εἶ. 

Jesus Heals at Gennesaret

34 Καὶ  διαπεράσαντες  ἦλθον  ἐπὶ  τὴν  γῆν  εἰς  Γεννησαρέτ.  35 καὶ  ἐπιγνόντες  αὐτὸν  οἱ  ἄνδρες  τοῦ  τόπου  ἐκείνου  ἀπέστειλαν  εἰς  ὅλην  τὴν  περίχωρον  ἐκείνην,  καὶ  προσήνεγκαν  αὐτῷ  πάντας  τοὺς  κακῶς  ἔχοντας,  36 καὶ  παρεκάλουν  αὐτὸν  ἵνα  μόνον  ἅψωνται  τοῦ  κρασπέδου  τοῦ  ἱματίου  αὐτοῦ·  καὶ  ὅσοι  ἥψαντο  διεσώθησαν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 13
Top of Page
Top of Page