PROS THESSALONIKEIS B΄ 2
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1erōtōmen de umas adelphoi uper tēs parousias tou kuriou ēmōn iēsou christou kai ēmōn episunagōgēs ep auton 2eis to mē tacheōs saleuthēnai umas apo tou noos mēte throeisthai mēte dia pneumatos mēte dia logou mēte di epistolēs ōs di ēmōn ōs oti enestēken ē ēmera tou christou 3mē tis umas exapatēsē kata mēdena tropon oti ean mē elthē ē apostasia prōton kai apokaluphthē o anthrōpos tēs amartias o uios tēs apōleias 4o antikeimenos kai uperairomenos epi pan to legomenon theon ē sebasma ōste auton eis ton naon tou theou ōs theon kathisai apodeiknunta eauton oti estin theos 5ou mnēmoneuete oti eti ōn pros umas tauta elegon umin 6kai nun to katechon oidate eis to apokaluphthēnai auton en tō eautou kairō 7to gar mustērion ēdē energeitai tēs anomias monon o katechōn arti eōs ek mesou genētai 8kai tote apokaluphthēsetai o anomos on o kurios analōsei tō pneumati tou stomatos autou kai katargēsei tē epiphaneia tēs parousias autou 9ou estin ē parousia kat energeian tou satana en pasē dunamei kai sēmeiois kai terasin pseudous 10kai en pasē apatē tēs adikias en tois apollumenois anth ōn tēn agapēn tēs alētheias ouk edexanto eis to sōthēnai autous 11kai dia touto pempsei autois o theos energeian planēs eis to pisteusai autous tō pseudei 12ina krithōsin pantes oi mē pisteusantes tē alētheia all eudokēsantes en tē adikia

13ēmeis de opheilomen eucharistein tō theō pantote peri umōn adelphoi ēgapēmenoi upo kuriou oti eileto umas o theos ap archēs eis sōtērian en agiasmō pneumatos kai pistei alētheias 14eis o ekalesen umas dia tou euangeliou ēmōn eis peripoiēsin doxēs tou kuriou ēmōn iēsou christou 15ara oun adelphoi stēkete kai krateite tas paradoseis as edidachthēte eite dia logou eite di epistolēs ēmōn

16autos de o kurios ēmōn iēsous christos kai o theos kai patēr ēmōn o agapēsas ēmas kai dous paraklēsin aiōnian kai elpida agathēn en chariti 17parakalesai umōn tas kardias kai stērixai umas en panti logō kai ergō agathō

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

2 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page