PROS TIMOTHEON B΄ 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1touto de ginōske oti en eschatais ēmerais enstēsontai kairoi chalepoi 2esontai gar oi anthrōpoi philautoi philarguroi alazones uperēphanoi blasphēmoi goneusin apeitheis acharistoi anosioi 3astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anēmeroi aphilagathoi 4prodotai propeteis tetuphōmenoi philēdonoi mallon ē philotheoi 5echontes morphōsin eusebeias tēn de dunamin autēs ērnēmenoi kai toutous apotrepou 6ek toutōn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai aichmalōteuontes ta gunaikaria sesōreumena amartiais agomena epithumiais poikilais 7pantote manthanonta kai mēdepote eis epignōsin alētheias elthein dunamena 8on tropon de iannēs kai iambrēs antestēsan mōusei outōs kai outoi anthistantai tē alētheia anthrōpoi katephtharmenoi ton noun adokimoi peri tēn pistin 9all ou prokopsousin epi pleion ē gar anoia autōn ekdēlos estai pasin ōs kai ē ekeinōn egeneto

10su de parēkolouthēkas mou tē didaskalia tē agōgē tē prothesei tē pistei tē makrothumia tē agapē tē upomonē 11tois diōgmois tois pathēmasin oia moi egeneto en antiocheia en ikoniō en lustrois oious diōgmous upēnenka kai ek pantōn me errusato o kurios 12kai pantes de oi thelontes eusebōs zēn en christō iēsou diōchthēsontai 13ponēroi de anthrōpoi kai goētes prokopsousin epi to cheiron planōntes kai planōmenoi 14su de mene en ois emathes kai epistōthēs eidōs para tinos emathes 15kai oti apo brephous ta iera grammata oidas ta dunamena se sophisai eis sōtērian dia pisteōs tēs en christō iēsou 16pasa graphē theopneustos kai ōphelimos pros didaskalian pros elenchon pros epanorthōsin pros paideian tēn en dikaiosunē 17ina artios ē o tou theou anthrōpos pros pan ergon agathon exērtismenos

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page