ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1
Titus 1 Tischendorf
1Παῦλος δοῦλος θεός ἀπόστολος δέ Ἰησοῦς Χριστός κατά πίστις ἐκλεκτός θεός καί ἐπίγνωσις ἀλήθεια ὁ κατά εὐσέβεια 2ἐπί ἐλπίς ζωή αἰώνιος ὅς ἐπαγγέλλω ὁ ἀψευδής θεός πρό χρόνος αἰώνιος 3φανερόω δέ καιρός ἴδιος ὁ λόγος αὐτός ἐν κήρυγμα ὅς πιστεύω ἐγώ κατά ἐπιταγή ὁ σωτήρ ἡμᾶς θεός 4Τίτος γνήσιος τέκνον κατά κοινός πίστις χάρις καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ σωτήρ ἡμᾶς

5οὗτος χάριν ἀπολείπω σύ ἐν Κρήτη ἵνα ὁ λείπω ἐπιδιορθόω καί καθίστημι κατά πόλις πρεσβύτερος ὡς ἐγώ σύ διατάσσω 6εἰ τὶς εἰμί ἀνέγκλητος εἷς γυνή ἀνήρ τέκνον ἔχω πιστός μή ἐν κατηγορία ἀσωτία ἤ ἀνυπότακτος 7δεῖ γάρ ὁ ἐπίσκοπος ἀνέγκλητος εἰμί ὡς θεός οἰκονόμος μή αὐθάδης μή ὀργίλος μή πάροινος μή πλήκτης μή αἰσχροκερδής 8ἀλλά φιλόξενος φιλάγαθος σώφρων δίκαιος ὅσιος ἐγκρατής 9ἀντέχομαι ὁ κατά ὁ διδαχή πιστός λόγος ἵνα δυνατός εἰμί καί παρακαλέω ἐν ὁ διδασκαλία ὁ ὑγιαίνω καί ὁ ἀντιλέγω ἐλέγχω

10εἰμί γάρ πολύς ἀνυπότακτος ματαιολόγος καί φρεναπάτης μάλιστα ὁ ἐκ ὁ περιτομή 11ὅς δεῖ ἐπιστομίζω ὅστις ὅλος οἶκος ἀνατρέπω διδάσκω ὅς μή δεῖ αἰσχρός κέρδος χάριν 12λέγω τὶς ἐκ αὐτός ἴδιος αὐτός προφήτης Κρής ἀεί ψεύστης κακός θηρίον γαστήρ ἀργός 13ὁ μαρτυρία οὗτος εἰμί ἀληθής διά ὅς αἰτία ἐλέγχω αὐτός ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνω ἐν ὁ πίστις 14μή προσέχω Ἰουδαϊκός μῦθος καί ἐντολή ἄνθρωπος ἀποστρέφω ὁ ἀλήθεια 15πᾶς καθαρός ὁ καθαρός ὁ δέ μιαίνω καί ἄπιστος οὐδείς καθαρός ἀλλά μιαίνω αὐτός καί ὁ νοῦς καί ὁ συνείδησις 16θεός ὁμολογέω εἴδω ὁ δέ ἔργον ἀρνέομαι βδελυκτός εἰμί καί ἀπειθής καί πρός πᾶς ἔργον ἀγαθός ἀδόκιμος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Timothy 4
Top of Page
Top of Page