ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1
Philippians 1 Tischendorf
1Παῦλος καί Τιμόθεος δοῦλος Χριστός Ἰησοῦς πᾶς ὁ ἅγιος ἐν Χριστός Ἰησοῦς ὁ εἰμί ἐν Φίλιπποι σύν ἐπίσκοπος καί διάκονος 2χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ ἡμᾶς καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός

3εὐχαριστέω ὁ θεός ἐγώ ἐπί πᾶς ὁ μνεία ὑμεῖς 4πάντοτε ἐν πᾶς δέησις ἐγώ ὑπέρ πᾶς ὑμεῖς μετά χαρά ὁ δέησις ποιέω 5ἐπί ὁ κοινωνία ὑμεῖς εἰς ὁ εὐαγγέλιον ἀπό πρῶτος ἡμέρα ἄχρι ὁ νῦν 6πείθω αὐτός οὗτος ὅτι ὁ ἐνάρχομαι ἐν ὑμεῖς ἔργον ἀγαθός ἐπιτελέω ἄχρι ἡμέρα Χριστός Ἰησοῦς 7καθώς εἰμί δίκαιος ἐγώ οὗτος φρονέω ὑπέρ πᾶς ὑμεῖς διά ὁ ἔχω ἐγώ ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς ἐν τέ ὁ δεσμόν ἐγώ καί ἐν ὁ ἀπολογία καί βεβαίωσις ὁ εὐαγγέλιον συγκοινωνός ἐγώ ὁ χάρις πᾶς ὑμεῖς εἰμί 8μάρτυς γάρ ἐγώ ὁ θεός ὡς ἐπιποθέω πᾶς ὑμεῖς ἐν σπλάγχνον Χριστός Ἰησοῦς 9καί οὗτος προσεύχομαι ἵνα ὁ ἀγάπη ὑμεῖς ἔτι μᾶλλον καί μᾶλλον περισσεύω ἐν ἐπίγνωσις καί πᾶς αἴσθησις 10εἰς ὁ δοκιμάζω ὑμεῖς ὁ διαφέρω ἵνα εἰμί εἰλικρινής καί ἀπρόσκοπος εἰς ἡμέρα Χριστός 11πληρόω καρπός δικαιοσύνη ὁ διά Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξα καί ἔπαινος θεός

12γινώσκω δέ ὑμεῖς βούλομαι ἀδελφός ὅτι ὁ κατά ἐγώ μᾶλλον εἰς προκοπή ὁ εὐαγγέλιον ἔρχομαι 13ὥστε ὁ δεσμόν ἐγώ φανερός ἐν Χριστός γίνομαι ἐν ὅλος ὁ πραιτώριον καί ὁ λοιποί πᾶς 14καί ὁ πλείων ὁ ἀδελφός ἐν κύριος πείθω ὁ δεσμόν ἐγώ περισσοτέρως τολμάω ἀφόβως ὁ λόγος ὁ θεός λαλέω

15τὶς μέν καί διά φθόνος καί ἔρις τὶς δέ καί διά εὐδοκία ὁ Χριστός κηρύσσω 16ὁ μέν ἐκ ἀγάπη εἴδω ὅτι εἰς ἀπολογία ὁ εὐαγγέλιον κεῖμαι 17ὁ δέ ἐκ ἐριθεία ὁ Χριστός καταγγέλλω οὐ ἁγνῶς οἴομαι θλῖψις ἐγείρω ὁ δεσμόν ἐγώ 18τίς γάρ πλήν ὅτι πᾶς τρόπος εἴτε πρόφασις εἴτε ἀλήθεια Χριστός καταγγέλλω καί ἐν οὗτος χαίρω ἀλλά καί χαίρω 19εἴδω γάρ ὅτι οὗτος ἐγώ ἀποβαίνω εἰς σωτηρία διά ὁ ὑμεῖς δέησις καί ἐπιχορηγία ὁ πνεῦμα Ἰησοῦς Χριστός 20κατά ὁ ἀποκαραδοκία καί ἐλπίς ἐγώ ὅτι ἐν οὐδείς αἰσχύνομαι ἀλλά ἐν πᾶς παῤῥησία ὡς πάντοτε καί νῦν μεγαλύνω Χριστός ἐν ὁ σῶμα ἐγώ εἴτε διά ζωή εἴτε διά θάνατος 21ἐγώ γάρ ὁ ζάω Χριστός καί ὁ ἀποθνήσκω κέρδος 22εἰ δέ ὁ ζάω ἐν σάρξ οὗτος ἐγώ καρπός ἔργον καί τίς αἱρέομαι οὐ γνωρίζω 23συνέχω δέ ἐκ ὁ δύο ὁ ἐπιθυμία ἔχω εἰς ὁ ἀναλύω καί σύν Χριστός εἰμί πολύς γάρ μᾶλλον κρεῖσσον 24ὁ δέ ἐπιμένω ὁ σάρξ ἀναγκαῖος διά ὑμεῖς 25καί οὗτος πείθω εἴδω ὅτι μένω καί παραμένω πᾶς ὑμεῖς εἰς ὁ ὑμεῖς προκοπή καί χαρά ὁ πίστις 26ἵνα ὁ καύχημα ὑμεῖς περισσεύω ἐν Χριστός Ἰησοῦς ἐν ἐγώ διά ὁ ἐμός παρουσία πάλιν πρός ὑμεῖς

27μόνον ἀξίως ὁ εὐαγγέλιον ὁ Χριστός πολιτεύομαι ἵνα εἴτε ἔρχομαι καί ὁράω ὑμεῖς εἴτε ἄπειμι ἀκούω ὁ περί ὑμεῖς ὅτι στήκω ἐν εἷς πνεῦμα εἷς ψυχή συναθλέω ὁ πίστις ὁ εὐαγγέλιον 28καί μή πτύρω ἐν μηδείς ὑπό ὁ ἀντίκειμαι ὅστις εἰμί αὐτός ἔνδειξις ἀπώλεια ὑμεῖς δέ σωτηρία καί οὗτος ἀπό θεός 29ὅτι ὑμεῖς χαρίζομαι ὁ ὑπέρ Χριστός οὐ μόνον ὁ εἰς αὐτός πιστεύω ἀλλά καί ὁ ὑπέρ αὐτός πάσχω 30ὁ αὐτός ἀγών ἔχω οἷος ὁράω ἐν ἐγώ καί νῦν ἀκούω ἐν ἐγώ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Ephesians 6
Top of Page
Top of Page