ΙΑΚΩΒΟΥ 1
James 1 Tischendorf
1Ἰάκωβος θεός καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός δοῦλος ὁ δώδεκα φυλή ὁ ἐν ὁ διασπορά χαίρω

2πᾶς χαρά ἡγέομαι ἀδελφός ἐγώ ὅταν πειρασμός περιπίπτω ποικίλος 3γινώσκω ὅτι ὁ δοκίμιον ὑμεῖς ὁ πίστις κατεργάζομαι ὑπομονή 4ὁ δέ ὑπομονή ἔργον τέλειος ἔχω ἵνα εἰμί τέλειος καί ὁλόκληρος ἐν μηδείς λείπω

5εἰ δέ τὶς ὑμεῖς λείπω σοφία αἰτέω παρά ὁ δίδωμι θεός πᾶς ἁπλῶς καί μή ὀνειδίζω καί δίδωμι αὐτός 6αἰτέω δέ ἐν πίστις μηδείς διακρίνω ὁ γάρ διακρίνω εἲκω κλύδων θάλασσα ἀνεμίζω καί ῥιπίζω 7μή γάρ οἴομαι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λαμβάνω τὶς παρά ὁ κύριος 8ἀνήρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πᾶς ὁ ὁδός αὐτός

9καυχάομαι δέ ὁ ἀδελφός ὁ ταπεινός ἐν ὁ ὕψος αὐτός 10ὁ δέ πλούσιος ἐν ὁ ταπείνωσις αὐτός ὅτι ὡς ἄνθος χόρτος παρέρχομαι 11ἀνατέλλω γάρ ὁ ἥλιος σύν ὁ καύσων καί ξηραίνω ὁ χόρτος καί ὁ ἄνθος αὐτός ἐκπίπτω καί ὁ εὐπρέπεια ὁ πρόσωπον αὐτός ἀπόλλυμι οὕτω καί ὁ πλούσιος ἐν ὁ πορεία αὐτός μαραίνω

12μακάριος ἀνήρ ὅς ὑπομένω πειρασμός ὅτι δόκιμος γίνομαι λαμβάνω ὁ στέφανος ὁ ζωή ὅς ἐπαγγέλλω ὁ ἀγαπάω αὐτός 13μηδείς πειράζω λέγω ὅτι ἀπό θεός πειράζω ὁ γάρ θεός ἀπείραστος εἰμί κακός πειράζω δέ αὐτός οὐδείς 14ἕκαστος δέ πειράζω ὑπό ὁ ἴδιος ἐπιθυμία ἐξέλκω καί δελεάζω 15εἶτα ὁ ἐπιθυμία συλλαμβάνω τίκτω ἁμαρτία ὁ δέ ἁμαρτία ἀποτελέω ἀποκυέω θάνατος 16μή πλανάω ἀδελφός ἐγώ ἀγαπητός

17πᾶς δόσις ἀγαθός καί πᾶς δώρημα τέλειος ἄνωθεν εἰμί καταβαίνω ἀπό ὁ πατήρ ὁ φῶς παρά ὅς οὐ ἔνι παραλλαγή ἤ τροπή ἀποσκίασμα 18βούλομαι ἀποκυέω ἡμᾶς λόγος ἀλήθεια εἰς ὁ εἰμί ἡμᾶς ἀπαρχή τὶς ὁ αὐτός κτίσμα

19εἴδω ἀδελφός ἐγώ ἀγαπητός εἰμί δέ πᾶς ἄνθρωπος ταχύς εἰς ὁ ἀκούω βραδύς εἰς ὁ λαλέω βραδύς εἰς ὀργή 20ὀργή γάρ ἀνήρ δικαιοσύνη θεός οὐ ἐργάζομαι 21διό ἀποτίθημι πᾶς ῥυπαρία καί περισσεία κακία ἐν πραΰτης δέχομαι ὁ ἔμφυτος λόγος ὁ δύναμαι σώζω ὁ ψυχή ὑμεῖς

22γίνομαι δέ ποιητής λόγος καί μή μόνον ἀκροατής παραλογίζομαι ἑαυτοῦ 23ὅτι εἰ τὶς ἀκροατής λόγος εἰμί καί οὐ ποιητής οὗτος εἲκω ἀνήρ κατανοέω ὁ πρόσωπον ὁ γένεσις αὐτός ἐν ἔσοπτρον 24κατανοέω γάρ ἑαυτοῦ καί ἀπέρχομαι καί εὐθέως ἐπιλανθάνομαι ὁποῖος εἰμί 25ὁ δέ παρακύπτω εἰς νόμος τέλειος ὁ ὁ ἐλευθερία καί παραμένω οὐ ἀκροατής ἐπιλησμονή γίνομαι ἀλλά ποιητής ἔργον οὗτος μακάριος ἐν ὁ ποίησις αὐτός εἰμί

26εἰ τὶς δοκέω θρησκός εἰμί μή χαλιναγωγέω γλῶσσα αὐτός ἀλλά ἀπατάω καρδία αὐτός οὗτος μάταιος ὁ θρησκεία 27θρησκεία καθαρός καί ἀμίαντος παρά θεός καί πατήρ οὗτος εἰμί ἐπισκέπτομαι ὀρφανός καί χήρα ἐν ὁ θλῖψις αὐτός ἄσπιλος ἑαυτοῦ τηρέω ἀπό ὁ κόσμος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 13
Top of Page
Top of Page