ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1
Ephesians 1 Tischendorf
1Παῦλος ἀπόστολος Χριστός Ἰησοῦς διά θέλημα θεός ὁ ἅγιος ὁ εἰμί ἐν Ἔφεσος καί πιστός ἐν Χριστός Ἰησοῦς 2χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ ἡμᾶς καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός

3εὐλογητός ὁ θεός καί πατήρ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ὁ εὐλογέω ἡμᾶς ἐν πᾶς εὐλογία πνευματικός ἐν ὁ ἐπουράνιος ἐν Χριστός 4καθώς ἐκλέγομαι ἡμᾶς ἐν αὐτός πρό καταβολή κόσμος εἰμί ἡμᾶς ἅγιος καί ἄμωμος κατενώπιον αὐτός ἐν ἀγάπη 5προορίζω ἡμᾶς εἰς υἱοθεσία διά Ἰησοῦς Χριστός εἰς αὐτός κατά ὁ εὐδοκία ὁ θέλημα αὐτός 6εἰς ἔπαινος δόξα ὁ χάρις αὐτός ὅς χαριτόω ἡμᾶς ἐν ὁ ἀγαπάω 7ἐν ὅς ἔχω ὁ ἀπολύτρωσις διά ὁ αἷμα αὐτός ὁ ἄφεσις ὁ παράπτωμα κατά ὁ πλοῦτος ὁ χάρις αὐτός 8ὅς περισσεύω εἰς ἡμᾶς ἐν πᾶς σοφία καί φρόνησις 9γνωρίζω ἡμᾶς ὁ μυστήριον ὁ θέλημα αὐτός κατά ὁ εὐδοκία αὐτός ὅς προτίθεμαι ἐν αὐτός 10εἰς οἰκονομία ὁ πλήρωμα ὁ καιρός ἀνακεφαλαίομαι ὁ πᾶς ἐν ὁ Χριστός ὁ ἐπί ὁ οὐρανός καί ὁ ἐπί ὁ γῆ ἐν αὐτός 11ἐν ὅς καί κληρόω προορίζω κατά πρόθεσις ὁ ὁ πᾶς ἐνεργέω κατά ὁ βουλή ὁ θέλημα αὐτός 12εἰς ὁ εἰμί ἡμᾶς εἰς ἔπαινος δόξα αὐτός ὁ προελπίζω ἐν ὁ Χριστός 13ἐν ὅς καί ὑμεῖς ἀκούω ὁ λόγος ὁ ἀλήθεια ὁ εὐαγγέλιον ὁ σωτηρία ὑμεῖς ἐν ὅς καί πιστεύω σφραγίζω ὁ πνεῦμα ὁ ἐπαγγελία ὁ ἅγιος 14ὅς εἰμί ἀῤῥαβών ὁ κληρονομία ἡμᾶς εἰς ἀπολύτρωσις ὁ περιποίησις εἰς ἔπαινος ὁ δόξα αὐτός

15διά οὗτος κἀγώ ἀκούω ὁ κατά ὑμεῖς πίστις ἐν ὁ κύριος Ἰησοῦς καί ὁ ἀγάπη ὁ εἰς πᾶς ὁ ἅγιος 16οὐ παύω εὐχαριστέω ὑπέρ ὑμεῖς μνεία ποιέω ἐπί ὁ προσευχή ἐγώ 17ἵνα ὁ θεός ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ὁ πατήρ ὁ δόξα δίδωμι ὑμεῖς πνεῦμα σοφία καί ἀποκάλυψις ἐν ἐπίγνωσις αὐτός 18φωτίζω ὁ ὀφθαλμός ὁ καρδία ὑμεῖς εἰς ὁ εἴδω ὑμεῖς τίς εἰμί ὁ ἐλπίς ὁ κλῆσις αὐτός τίς ὁ πλοῦτος ὁ δόξα ὁ κληρονομία αὐτός ἐν ὁ ἅγιος 19καί τίς ὁ ὑπερβάλλω μέγεθος ὁ δύναμις αὐτός εἰς ἡμᾶς ὁ πιστεύω κατά ὁ ἐνέργεια ὁ κράτος ὁ ἰσχύς αὐτός 20ὅς ἐνεργέω ἐν ὁ Χριστός ἐγείρω αὐτός ἐκ νεκρός καί καθίζω αὐτός ἐν δεξιός αὐτός ἐν ὁ ἐπουράνιος 21ὑπεράνω πᾶς ἀρχή καί ἐξουσία καί δύναμις καί κυριότης καί πᾶς ὄνομα ὀνομάζω οὐ μόνον ἐν ὁ αἰών οὗτος ἀλλά καί ἐν ὁ μέλλω 22καί πᾶς ὑποτάσσω ὑπό ὁ πούς αὐτός καί αὐτός δίδωμι κεφαλή ὑπέρ πᾶς ὁ ἐκκλησία 23ὅστις εἰμί ὁ σῶμα αὐτός ὁ πλήρωμα ὁ ὁ πᾶς ἐν πᾶς πληρόω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Galatians 6
Top of Page
Top of Page