ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 1
2 Timothy 1 Tischendorf
1Παῦλος ἀπόστολος Χριστός Ἰησοῦς διά θέλημα θεός κατά ἐπαγγελία ζωή ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς 2Τιμόθεος ἀγαπητός τέκνον χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἡμᾶς

3χάρις ἔχω ὁ θεός ὅς λατρεύω ἀπό πρόγονος ἐν καθαρός συνείδησις ὡς ἀδιάλειπτος ἔχω ὁ περί σύ μνεία ἐν ὁ δέησις ἐγώ νύξ καί ἡμέρα 4ἐπιποθέω σύ ὁράω μνάομαι σύ ὁ δάκρυ ἵνα χαρά πληρόω 5ὑπόμνησις λαμβάνω ὁ ἐν σύ ἀνυπόκριτος πίστις ὅστις ἐνοικέω πρῶτον ἐν ὁ μάμμη σύ Λωΐς καί ὁ μήτηρ σύ Εὐνίκη πείθω δέ ὅτι καί ἐν σύ 6διά ὅς αἰτία ἀναμιμνήσκω σύ ἀναζωπυρέω ὁ χάρισμα ὁ θεός ὅς εἰμί ἐν σύ διά ὁ ἐπίθεσις ὁ χείρ ἐγώ 7οὐ γάρ δίδωμι ἡμᾶς ὁ θεός πνεῦμα δειλία ἀλλά δύναμις καί ἀγάπη καί σωφρονισμός

8μή οὖν ἐπαισχύνομαι ὁ μαρτύριον ὁ κύριος ἡμᾶς μηδέ ἐγώ ὁ δέσμιος αὐτός ἀλλά συγκακοπαθέω ὁ εὐαγγέλιον κατά δύναμις θεός 9ὁ σώζω ἡμᾶς καί καλέω κλῆσις ἅγιος οὐ κατά ὁ ἔργον ἡμᾶς ἀλλά κατά ἴδιος πρόθεσις καί χάρις ὁ δίδωμι ἡμᾶς ἐν Χριστός Ἰησοῦς πρό χρόνος αἰώνιος 10φανερόω δέ νῦν διά ὁ ἐπιφάνεια ὁ σωτήρ ἡμᾶς Χριστός Ἰησοῦς καταργέω μέν ὁ θάνατος φωτίζω δέ ζωή καί ἀφθαρσία διά ὁ εὐαγγέλιον 11εἰς ὅς τίθημι ἐγώ κῆρυξ καί ἀπόστολος καί διδάσκαλος 12διά ὅς αἰτία καί οὗτος πάσχω ἀλλά οὐ ἐπαισχύνομαι εἴδω γάρ ὅς πιστεύω καί πείθω ὅτι δυνατός εἰμί ὁ παραθήκη ἐγώ φυλάσσω εἰς ἐκεῖνος ὁ ἡμέρα 13ὑποτύπωσις ἔχω ὑγιαίνω λόγος ὅς παρά ἐγώ ἀκούω ἐν πίστις καί ἀγάπη ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς 14ὁ καλός παραθήκη φυλάσσω διά πνεῦμα ἅγιος ὁ ἐνοικέω ἐν ἡμᾶς

15εἴδω οὗτος ὅτι ἀποστρέφω ἐγώ πᾶς ὁ ἐν ὁ Ἀσία ὅς εἰμί Φύγελλος καί Ἑρμογένης 16δίδωμι ἔλεος ὁ κύριος ὁ Ὀνησίφορος οἶκος ὅτι πολλάκις ἐγώ ἀναψύχω καί ὁ ἅλυσις ἐγώ οὐ ἐπαισχύνομαι 17ἀλλά γίνομαι ἐν Ῥώμη σπουδαίως ζητέω ἐγώ καί εὑρίσκω 18δίδωμι αὐτός ὁ κύριος εὑρίσκω ἔλεος παρά κύριος ἐν ἐκεῖνος ὁ ἡμέρα καί ὅσος ἐν Ἔφεσος διακονέω βελτίον σύ γινώσκω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Timothy 6
Top of Page
Top of Page