ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1
1 Timothy 1 Tischendorf
1Παῦλος ἀπόστολος Χριστός Ἰησοῦς κατά ἐπιταγή θεός σωτήρ ἡμᾶς καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ ἐλπίς ἡμᾶς 2Τιμόθεος γνήσιος τέκνον ἐν πίστις χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἡμᾶς

3καθώς παρακαλέω σύ προσμένω ἐν Ἔφεσος πορεύομαι εἰς Μακεδονία ἵνα παραγγέλλω τὶς μή ἑτεροδιδασκαλέω 4μηδέ προσέχω μῦθος καί γενεαλογία ἀπέραντος ὅστις ζήτησις παρέχω μᾶλλον ἤ οἰκονομία θεός ὁ ἐν πίστις 5ὁ δέ τέλος ὁ παραγγελία εἰμί ἀγάπη ἐκ καθαρός καρδία καί συνείδησις ἀγαθός καί πίστις ἀνυπόκριτος 6ὅς τὶς ἀστοχέω ἐκτρέπω εἰς ματαιολογία 7θέλω εἰμί νομοδιδάσκαλος μή νοιέω μήτε ὅς λέγω μήτε περί τίς διαβεβαιόομαι

8εἴδω δέ ὅτι καλός ὁ νόμος ἐάν τὶς αὐτός νομίμως χράομαι 9εἴδω οὗτος ὅτι δίκαιος νόμος οὐ κεῖμαι ἄνομος δέ καί ἀνυπότακτος ἀσεβής καί ἁμαρτωλός ἀνόσιος καί βέβηλος πατραλῴας καί μητραλῴας ἀνδροφόνος 10πόρνος ἀρσενοκοίτης ἀνδραποδιστής ψεύστης ἐπίορκος καί εἰ τὶς ἕτερος ὁ ὑγιαίνω διδασκαλία ἀντίκειμαι 11κατά ὁ εὐαγγέλιον ὁ δόξα ὁ μακάριος θεός ὅς πιστεύω ἐγώ

12χάρις ἔχω ὁ ἐνδυναμόω ἐγώ Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἡμᾶς ὅτι πιστός ἐγώ ἡγέομαι τίθημι εἰς διακονία 13ὁ πρότερον εἰμί βλάσφημος καί διώκτης καί ὑβριστής ἀλλά ἐλεέω ὅτι ἀγνοέω ποιέω ἐν ἀπιστία 14ὑπερπλεονάζω δέ ὁ χάρις ὁ κύριος ἡμᾶς μετά πίστις καί ἀγάπη ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς 15πιστός ὁ λόγος καί πᾶς ἀποδοχή ἄξιος ὅτι Χριστός Ἰησοῦς ἔρχομαι εἰς ὁ κόσμος ἁμαρτωλός σώζω ὅς πρῶτος εἰμί ἐγώ 16ἀλλά διά οὗτος ἐλεέω ἵνα ἐν ἐγώ πρῶτος ἐνδείκνυμι Ἰησοῦς Χριστός ὁ ἅπας μακροθυμία πρός ὑποτύπωσις ὁ μέλλω πιστεύω ἐπί αὐτός εἰς ζωή αἰώνιος 17ὁ δέ βασιλεύς ὁ αἰών ἄφθαρτος ἀόρατος μόνος θεός τιμή καί δόξα εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

18οὗτος ὁ παραγγελία παρατίθημι σύ τέκνον Τιμόθεος κατά ὁ προάγω ἐπί σύ προφητεία ἵνα στρατεύομαι ἐν αὐτός ὁ καλός στρατεία 19ἔχω πίστις καί ἀγαθός συνείδησις ὅς τὶς ἀπωθέομαι περί ὁ πίστις ναυαγέω 20ὅς εἰμί Ὑμεναῖος καί Ἀλέξανδρος ὅς παραδίδωμι ὁ Σατανᾶς ἵνα παιδεύω μή βλασφημέω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page