ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1
1 John 1 Tischendorf
1ὅς εἰμί ἀπό ἀρχή ὅς ἀκούω ὅς ὁράω ὁ ὀφθαλμός ἡμᾶς ὅς θεάομαι καί ὁ χείρ ἡμᾶς ψηλαφάω περί ὁ λόγος ὁ ζωή 2καί ὁ ζωή φανερόω καί ὁράω καί μαρτυρέω καί ἀπαγγέλλω ὑμεῖς ὁ ζωή ὁ αἰώνιος ὅστις εἰμί πρός ὁ πατήρ καί φανερόω ἡμᾶς 3ὅς ὁράω καί ἀκούω ἀπαγγέλλω καί ὑμεῖς ἵνα καί ὑμεῖς κοινωνία ἔχω μετά ἡμᾶς καί ὁ κοινωνία δέ ὁ ἡμέτερος μετά ὁ πατήρ καί μετά ὁ υἱός αὐτός Ἰησοῦς Χριστός 4καί οὗτος γράφω ἡμᾶς ἵνα ὁ χαρά ἡμᾶς εἰμί πληρόω

5καί εἰμί οὗτος ὁ ἀγγελία ὅς ἀκούω ἀπό αὐτός καί ἀναγγέλλω ὑμεῖς ὅτι ὁ θεός φῶς εἰμί καί σκοτία ἐν αὐτός οὐ εἰμί οὐδείς 6ἐάν λέγω ὅτι κοινωνία ἔχω μετά αὐτός καί ἐν ὁ σκότος περιπατέω ψεύδομαι καί οὐ ποιέω ὁ ἀλήθεια 7ἐάν δέ ἐν ὁ φῶς περιπατέω ὡς αὐτός εἰμί ἐν ὁ φῶς κοινωνία ἔχω μετά ἀλλήλων καί ὁ αἷμα Ἰησοῦς ὁ υἱός αὐτός καθαρίζω ἡμᾶς ἀπό πᾶς ἁμαρτία 8ἐάν λέγω ὅτι ἁμαρτία οὐ ἔχω ἑαυτοῦ πλανάω καί ὁ ἀλήθεια οὐ εἰμί ἐν ἡμᾶς 9ἐάν ὁμολογέω ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς πιστός εἰμί καί δίκαιος ἵνα ἀφίημι ἡμᾶς ὁ ἁμαρτία καί καθαρίζω ἡμᾶς ἀπό πᾶς ἀδικία 10ἐάν λέγω ὅτι οὐ ἁμαρτάνω ψεύστης ποιέω αὐτός καί ὁ λόγος αὐτός οὐ εἰμί ἐν ἡμᾶς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Peter 3
Top of Page
Top of Page