Numbers 30:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
But ifConj-w | Conj
6565 [e]הָפֵר֩
hā-p̄êr
trulyV-Hifil-InfAbs
6565 [e]יָפֵ֨ר
yā-p̄êr
made voidV-Hifil-Imperf-3ms
853 [e]אֹתָ֥ם ׀
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
376 [e]אִישָׁהּ֮
’î-šāh
her husbandN-msc | 3fs
3117 [e]בְּי֣וֹם
bə-yō-wm
on the dayPrep-b | N-msc
8085 [e]שָׁמְעוֹ֒
šā-mə-‘ōw
he heard [them]V-Qal-Inf | 3ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
then whateverN-msc
4161 [e]מוֹצָ֨א
mō-w-ṣā
proceeded fromN-msc
8193 [e]שְׂפָתֶ֧יהָ
śə-p̄ā-ṯe-hā
her lipsN-fdc | 3fs
5088 [e]לִנְדָרֶ֛יהָ
lin-ḏā-re-hā
concerning her vowsPrep-l | N-mpc | 3fs
632 [e]וּלְאִסַּ֥ר
ū-lə-’is-sar
or concerning the agreement [binding]Conj-w, Prep-l | N-msc
5315 [e]נַפְשָׁ֖הּ
nap̄-šāh
herN-fsc | 3fs
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
6965 [e]יָק֑וּם
yā-qūm;
it shall standV-Qal-Imperf-3ms
376 [e]אִישָׁ֣הּ
’î-šāh
her husbandN-msc | 3fs
6565 [e]הֲפֵרָ֔ם
hă-p̄ê-rām,
has made them voidV-Hifil-Perf-3ms | 3mp
3068 [e]וַיהוָ֖ה
Yah-weh
and YahwehConj-w | N-proper-ms
5545 [e]יִֽסְלַֽח־
yis-laḥ-
will releaseV-Qal-Imperf-3ms
  לָֽהּ׃
lāh.
herPrep | 3fs

Hebrew Texts
במדבר 30:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־הָפֵר֩ יָפֵ֨ר אֹתָ֥ם ׀ אִישָׁהּ֮ בְּיֹ֣ום שָׁמְעֹו֒ כָּל־מֹוצָ֨א שְׂפָתֶ֧יהָ לִנְדָרֶ֛יהָ וּלְאִסַּ֥ר נַפְשָׁ֖הּ לֹ֣א יָק֑וּם אִישָׁ֣הּ הֲפֵרָ֔ם וַיהוָ֖ה יִֽסְלַֽח־לָֽהּ׃

במדבר 30:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־הפר יפר אתם ׀ אישה ביום שמעו כל־מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח־לה׃

במדבר 30:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־הפר יפר אתם ׀ אישה ביום שמעו כל־מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח־לה׃

במדבר 30:12 Hebrew Bible
ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if her husband indeed annuls them on the day he hears them, then whatever proceeds out of her lips concerning her vows or concerning the obligation of herself shall not stand; her husband has annulled them, and the LORD will forgive her.

King James Bible
But if her husband hath utterly made them void on the day he heard them; then whatsoever proceeded out of her lips concerning her vows, or concerning the bond of her soul, shall not stand: her husband hath made them void; and the LORD shall forgive her.

Holman Christian Standard Bible
But if her husband cancels them on the day he hears about it, nothing that came from her lips, whether her vows or her obligation, is binding. Her husband has canceled them, and the LORD will absolve her.
Treasury of Scripture Knowledge

her husband hath made

1 Corinthians 11:3 But I would have you know, that the head of every man is Christ; …

and the Lord

Numbers 30:5,8 But if her father disallow her in the day that he hears; not any …

Numbers 15:25,28 And the priest shall make an atonement for all the congregation of …

Links
Numbers 30:12Numbers 30:12 NIVNumbers 30:12 NLTNumbers 30:12 ESVNumbers 30:12 NASBNumbers 30:12 KJVNumbers 30:12 Bible AppsNumbers 30:12 Biblia ParalelaNumbers 30:12 Chinese BibleNumbers 30:12 French BibleNumbers 30:12 German BibleBible Hub
Numbers 30:11
Top of Page
Top of Page