2 Samuel 23:37
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6768 [e]צֶ֖לֶק
ṣe-leq
ZelekN-proper-ms
5984 [e]הָעַמֹּנִ֑י
hā-‘am-mō-nî;
the AmmoniteArt | N-proper-ms
  ס
s
-Punc
5171 [e]נַחְרַי֙
naḥ-ray
NaharaiN-proper-ms
886 [e]הַבְּאֵ֣רֹתִ֔י
hab-bə-’ê-rō-ṯî,
the BeerothiteArt | N-proper-ms
  [נשאי]
[nō-śə-’ê
-Verb - Qal - Participle - masculine plural construct V-Qal-Prtcpl-mpc
 
ḵ]
 
5375 [e](נֹשֵׂ֕א)
(nō-śê
armorbearerV-Qal-Prtcpl-msc
 
q)
 
3627 [e]כְּלֵ֖י
kə-lê
armorbearerN-mpc
3097 [e]יוֹאָ֥ב
yō-w-’āḇ
of JoabN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
6870 [e]צְרֻיָֽה׃
ṣə-ru-yāh.
of ZeruiahN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
שמואל ב 23:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צֶ֖לֶק הָעַמֹּנִ֑י ס נַחְרַי֙ הַבְּאֵ֣רֹתִ֔י [נֹשְׂאֵי כ] (נֹשֵׂ֕א ק) כְּלֵ֖י יֹואָ֥ב בֶּן־צְרֻיָֽה׃ ס

שמואל ב 23:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צלק העמני ס נחרי הבארתי [נשאי כ] (נשא ק) כלי יואב בן־צריה׃ ס

שמואל ב 23:37 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
צלק העמני ס נחרי הבארתי [נשאי כ] (נשא ק) כלי יואב בן־צריה׃ ס

שמואל ב 23:37 Hebrew Bible
צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן צריה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armor bearers of Joab the son of Zeruiah,

King James Bible
Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah,

Holman Christian Standard Bible
Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, the armor-bearer for Joab son of Zeruiah,
Treasury of Scripture Knowledge

Zelek

1 Chronicles 11:39 Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armor bearer of Joab …

Naharai

1 Chronicles 11:37 Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,

Links
2 Samuel 23:372 Samuel 23:37 NIV2 Samuel 23:37 NLT2 Samuel 23:37 ESV2 Samuel 23:37 NASB2 Samuel 23:37 KJV2 Samuel 23:37 Bible Apps2 Samuel 23:37 Biblia Paralela2 Samuel 23:37 Chinese Bible2 Samuel 23:37 French Bible2 Samuel 23:37 German BibleBible Hub
2 Samuel 23:36
Top of Page
Top of Page