1 Chronicles 3:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4443 [e]וּמַלְכִּירָ֥ם
ū-mal-kî-rām
and [and] MalchiramConj-w | N-proper-ms
6305 [e]וּפְדָיָ֖ה
ū-p̄ə-ḏā-yāh
and PedaiahConj-w | N-proper-ms
8137 [e]וְשֶׁנְאַצַּ֑ר
wə-šen-’aṣ-ṣar;
and ShenazzarConj-w | N-proper-ms
3359 [e]יְקַמְיָ֥ה
yə-qam-yāh
JekamiahN-proper-ms
1953 [e]הוֹשָׁמָ֖ע
hō-wō-šā-mā‘
HoshamaN-proper-ms
5072 [e]וּנְדַבְיָֽה׃
ū-nə-ḏaḇ-yāh.
and NedabiahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַלְכִּירָ֥ם וּפְדָיָ֖ה וְשֶׁנְאַצַּ֑ר יְקַמְיָ֥ה הֹושָׁמָ֖ע וּנְדַבְיָֽה׃

דברי הימים א 3:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה׃

דברי הימים א 3:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה׃

דברי הימים א 3:18 Hebrew Bible
ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Malchiram, Pedaiah, Shenazzar, Jekamiah, Hoshama and Nedabiah.

King James Bible
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.

Holman Christian Standard Bible
Malchiram, Pedaiah, Shenazzar, Jekamiah, Hoshama, and Nedabiah.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 3:181 Chronicles 3:18 NIV1 Chronicles 3:18 NLT1 Chronicles 3:18 ESV1 Chronicles 3:18 NASB1 Chronicles 3:18 KJV1 Chronicles 3:18 Bible Apps1 Chronicles 3:18 Biblia Paralela1 Chronicles 3:18 Chinese Bible1 Chronicles 3:18 French Bible1 Chronicles 3:18 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:17
Top of Page
Top of Page