ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 16
Revelation 16 Tischendorf
1καί ἀκούω μέγας φωνή ἐκ ὁ ναός λέγω ὁ ἑπτά ἄγγελος ὑπάγω καί ἐκχέω ὁ ἑπτά φιάλη ὁ θυμός ὁ θεός εἰς ὁ γῆ

2καί ἀπέρχομαι ὁ πρῶτος καί ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός εἰς ὁ γῆ καί γίνομαι ἕλκος κακός καί πονηρός ἐπί ὁ ἄνθρωπος ὁ ἔχω ὁ χάραγμα ὁ θηρίον καί ὁ προσκυνέω ὁ εἰκών αὐτός

3καί ὁ δεύτερος ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός εἰς ὁ θάλασσα καί γίνομαι αἷμα ὡς νεκρός καί πᾶς ψυχή ζωή ἀποθνήσκω ὁ ἐν ὁ θάλασσα

4καί ὁ τρίτος ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός εἰς ὁ ποταμός καί ὁ πηγή ὁ ὕδωρ καί γίνομαι αἷμα 5καί ἀκούω ὁ ἄγγελος ὁ ὕδωρ λέγω δίκαιος εἰμί ὁ εἰμί καί ὁ εἰμί ὁ ὅσιος ὅτι οὗτος κρίνω 6ὅτι αἷμα ἅγιος καί προφήτης ἐκχέω καί αἷμα αὐτός δίδωμι πίνω ἄξιος εἰμί 7καί ἀκούω ὁ θυσιαστήριον λέγω ναί κύριος ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ ἀληθινός καί δίκαιος ὁ κρίσις σύ

8καί ὁ τέταρτος ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός ἐπί ὁ ἥλιος καί δίδωμι αὐτός καυματίζω ὁ ἄνθρωπος ἐν πῦρ 9καί καυματίζω ὁ ἄνθρωπος καῦμα μέγας καί βλασφημέω ὁ ὄνομα ὁ θεός ὁ ἔχω ὁ ἐξουσία ἐπί ὁ πληγή οὗτος καί οὐ μετανοέω δίδωμι αὐτός δόξα

10καί ὁ πέμπτος ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός ἐπί ὁ θρόνος ὁ θηρίον καί γίνομαι ὁ βασιλεία αὐτός σκοτόω καί μασσάομαι ὁ γλῶσσα αὐτός ἐκ ὁ πόνος 11καί βλασφημέω ὁ θεός ὁ οὐρανός ἐκ ὁ πόνος αὐτός καί ἐκ ὁ ἕλκος αὐτός καί οὐ μετανοέω ἐκ ὁ ἔργον αὐτός

12καί ὁ ἕκτος ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός ἐπί ὁ ποταμός ὁ μέγας Εὐφράτης καί ξηραίνω ὁ ὕδωρ αὐτός ἵνα ἑτοιμάζω ὁ ὁδός ὁ βασιλεύς ὁ ἀπό ἀνατολή ἥλιος 13καί ὁράω ἐκ ὁ στόμα ὁ δράκων καί ἐκ ὁ στόμα ὁ θηρίον καί ἐκ ὁ στόμα ὁ ψευδοπροφήτης πνεῦμα τρεῖς ἀκάθαρτος ὡς βάτραχος 14εἰμί γάρ πνεῦμα δαιμόνιον ποιέω σημεῖον ὅς ἐκπορεύομαι ἐπί ὁ βασιλεύς ὁ οἰκουμένη ὅλος συνάγω αὐτός εἰς ὁ πόλεμος ὁ ἡμέρα ὁ μέγας ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ 15ὁράω ἔρχομαι ὡς κλέπτης μακάριος ὁ γρηγορεύω καί τηρέω ὁ ἱμάτιον αὐτός ἵνα μή γυμνός περιπατέω καί βλέπω ὁ ἀσχημοσύνη αὐτός 16καί συνάγω αὐτός εἰς ὁ τόπος ὁ καλέω Ἑβραϊστί Ἀρμαγεδδών

17καί ὁ ἕβδομος ἐκχέω ὁ φιάλη αὐτός ἐπί ὁ ἀήρ καί ἐξέρχομαι φωνή μέγας ἐκ ὁ ναός ἀπό ὁ θρόνος λέγω γίνομαι 18καί γίνομαι ἀστραπή καί φωνή καί βροντή καί σεισμός γίνομαι μέγας οἷος οὐ γίνομαι ἀπό ὅς ἄνθρωπος γίνομαι ἐπί ὁ γῆ τηλικοῦτος σεισμός οὕτω μέγας 19καί γίνομαι ὁ πόλις ὁ μέγας εἰς τρεῖς μέρος καί ὁ πόλις ὁ ἔθνος πίπτω καί Βαβυλών ὁ μέγας μνάομαι ἐνώπιον ὁ θεός δίδωμι αὐτός ὁ ποτήριον ὁ οἶνος ὁ θυμός ὁ ὀργή αὐτός 20καί πᾶς νῆσος φεύγω καί ὄρος οὐ εὑρίσκω 21καί χάλαζα μέγας ὡς ταλαντιαῖος καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός ἐπί ὁ ἄνθρωπος καί βλασφημέω ὁ ἄνθρωπος ὁ θεός ἐκ ὁ πληγή ὁ χάλαζα ὅτι μέγας εἰμί ὁ πληγή αὐτός σφόδρα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 15
Top of Page
Top of Page