ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14
Revelation 14 Tischendorf
1καί ὁράω καί ὁράω ὁ ἀρνίον ἵστημι ἐπί ὁ ὄρος Σιών καί μετά αὐτός ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάς ἔχω ὁ ὄνομα αὐτός καί ὁ ὄνομα ὁ πατήρ αὐτός γράφω ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός 2καί ἀκούω φωνή ἐκ ὁ οὐρανός ὡς φωνή ὕδωρ πολύς καί ὡς φωνή βροντή μέγας καί ὁ φωνή ὅς ἀκούω ὡς κιθαρῳδός κιθαρίζω ἐν ὁ κιθάρα αὐτός 3καί ᾄδω ᾠδή καινός ἐνώπιον ὁ θρόνος καί ἐνώπιον ὁ τέσσαρες ζῶον καί ὁ πρεσβύτερος καί οὐδείς δύναμαι μανθάνω ὁ ᾠδή εἰ μή ὁ ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάς ὁ ἀγοράζω ἀπό ὁ γῆ 4οὗτος εἰμί ὅς μετά γυνή οὐ μολύνω παρθένος γάρ εἰμί οὗτος ὁ ἀκολουθέω ὁ ἀρνίον ὅπου ἄν ὑπάγω οὗτος ἀγοράζω ἀπό ὁ ἄνθρωπος ἀπαρχή ὁ θεός καί ὁ ἀρνίον 5καί ἐν ὁ στόμα αὐτός οὐ εὑρίσκω ψεῦδος ἄμωμος γάρ εἰμί

6καί ὁράω ἄλλος ἄγγελος πέτομαι ἐν μεσουράνημα ἔχω εὐαγγέλιον αἰώνιος εὐαγγελίζω ἐπί ὁ κάθημαι ἐπί ὁ γῆ καί ἐπί πᾶς ἔθνος καί φυλή καί γλῶσσα καί λαός 7λέγω ἐν φωνή μέγας φοβέω ὁ θεός καί δίδωμι αὐτός δόξα ὅτι ἔρχομαι ὁ ὥρα ὁ κρίσις αὐτός καί προσκυνέω ὁ ποιέω ὁ οὐρανός καί ὁ γῆ καί ὁ θάλασσα καί πηγή ὕδωρ

8καί ἄλλος ἄγγελος δεύτερος ἀκολουθέω λέγω πίπτω πίπτω Βαβυλών ὁ μέγας ὅς ἐκ ὁ οἶνος ὁ θυμός ὁ πορνεία αὐτός ποτίζω πᾶς ὁ ἔθνος

9καί ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἀκολουθέω αὐτός λέγω ἐν φωνή μέγας εἰ τὶς προσκυνέω ὁ θηρίον καί ὁ εἰκών αὐτός καί λαμβάνω χάραγμα ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός ἤ ἐπί ὁ χείρ αὐτός 10καί αὐτός πίνω ἐκ ὁ οἶνος ὁ θυμός ὁ θεός ὁ κεράννυμι ἄκρατος ἐν ὁ ποτήριον ὁ ὀργή αὐτός καί βασανίζω ἐν πῦρ καί θεῖον ἐνώπιον ἄγγελος ἅγιος καί ἐνώπιον ὁ ἀρνίον 11καί ὁ καπνός ὁ βασανισμός αὐτός εἰς αἰών αἰών ἀναβαίνω καί οὐ ἔχω ἀνάπαυσις ἡμέρα καί νύξ ὁ προσκυνέω ὁ θηρίον καί ὁ εἰκών αὐτός καί εἰ τὶς λαμβάνω ὁ χάραγμα ὁ ὄνομα αὐτός

12ὧδε ὁ ὑπομονή ὁ ἅγιος εἰμί ὁ τηρέω ὁ ἐντολή ὁ θεός καί ὁ πίστις Ἰησοῦς

13καί ἀκούω φωνή ἐκ ὁ οὐρανός λέγω γράφω μακάριος ὁ νεκρός ὁ ἐν κύριος ἀποθνήσκω ἀπάρτι ναί λέγω ὁ πνεῦμα ἵνα ἀναπαύω ἐκ ὁ κόπος αὐτός ὁ γάρ ἔργον αὐτός ἀκολουθέω μετά αὐτός

14καί ὁράω καί ὁράω νεφέλη λευκός καί ἐπί ὁ νεφέλη κάθημαι ὅμοιος υἱός ἄνθρωπος ἔχω ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός στέφανος χρύσεος καί ἐν ὁ χείρ αὐτός δρέπανον ὀξύς 15καί ἄλλος ἄγγελος ἐξέρχομαι ἐκ ὁ ναός κράζω ἐν φωνή μέγας ὁ κάθημαι ἐπί ὁ νεφέλη πέμπω ὁ δρέπανον σύ καί θερίζω ὅτι ἔρχομαι ὁ ὥρα θερίζω ὅτι ξηραίνω ὁ θερισμός ὁ γῆ 16καί βάλλω ὁ κάθημαι ἐπί ὁ νεφέλη ὁ δρέπανον αὐτός ἐπί ὁ γῆ καί θερίζω ὁ γῆ

17καί ἄλλος ἄγγελος ἐξέρχομαι ἐκ ὁ ναός ὁ ἐν ὁ οὐρανός ἔχω καί αὐτός δρέπανον ὀξύς 18καί ἄλλος ἄγγελος ἐξέρχομαι ἐκ ὁ θυσιαστήριον ἔχω ἐξουσία ἐπί ὁ πῦρ καί φωνέω φωνή μέγας ὁ ἔχω ὁ δρέπανον ὁ ὀξύς λέγω πέμπω σύ ὁ δρέπανον ὁ ὀξύς καί τρυγάω ὁ βότρυς ὁ ἄμπελος ὁ γῆ ὅτι ἀκμάζω ὁ σταφυλή αὐτός 19καί βάλλω ὁ ἄγγελος ὁ δρέπανον αὐτός εἰς ὁ γῆ καί τρυγάω ὁ ἄμπελος ὁ γῆ καί βάλλω εἰς ὁ ληνός ὁ θυμός ὁ θεός ὁ μέγας 20καί πατέω ὁ ληνός ἔξωθεν ὁ πόλις καί ἐξέρχομαι αἷμα ἐκ ὁ ληνός ἄχρι ὁ χαλινός ὁ ἵππος ἀπό στάδιον χίλιοι ἑξακόσιοι

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 13
Top of Page
Top of Page