ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6
Ephesians 6 Tischendorf
1ὁ τέκνον ὑπακούω ὁ γονεύς ὑμεῖς ἐν κύριος οὗτος γάρ εἰμί δίκαιος 2τιμάω ὁ πατήρ σύ καί ὁ μήτηρ ὅστις εἰμί ἐντολή πρῶτος ἐν ἐπαγγελία 3ἵνα εὖ σύ γίνομαι καί εἰμί μακροχρόνιος ἐπί ὁ γῆ

4καί ὁ πατήρ μή παροργίζω ὁ τέκνον ὑμεῖς ἀλλά ἐκτρέφω αὐτός ἐν παιδεία καί νουθεσία κύριος

5ὁ δοῦλος ὑπακούω ὁ κατά σάρξ κύριος μετά φόβος καί τρόμος ἐν ἁπλότης καρδία ὑμεῖς ὡς ὁ Χριστός 6μή κατά ὀφθαλμοδουλεία ὡς ἀνθρωπάρεσκος ἀλλά ὡς δοῦλος Χριστός ποιέω ὁ θέλημα ὁ θεός ἐκ ψυχή 7μετά εὔνοια δουλεύω ὡς ὁ κύριος καί οὐ ἄνθρωπος 8εἴδω ὅτι ἕκαστος ἐάν τὶς ποιέω ἀγαθός οὗτος κομίζω παρά κύριος εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος

9καί ὁ κύριος ὁ αὐτός ποιέω πρός αὐτός ἀνίημι ὁ ἀπειλή εἴδω ὅτι καί αὐτός καί ὑμεῖς ὁ κύριος εἰμί ἐν οὐρανός καί προσωποληψία οὐ εἰμί παρά αὐτός

10ὁ λοιποῦ ἐνδυναμόω ἐν κύριος καί ἐν ὁ κράτος ὁ ἰσχύς αὐτός 11ἐνδύω ὁ πανοπλία ὁ θεός πρός ὁ δύναμαι ὑμεῖς ἵστημι πρός ὁ μεθοδεία ὁ διάβολος 12ὅτι οὐ εἰμί ἡμᾶς ὁ πάλη πρός αἷμα καί σάρξ ἀλλά πρός ὁ ἀρχή πρός ὁ ἐξουσία πρός ὁ κοσμοκράτωρ ὁ σκότος οὗτος πρός ὁ πνευματικός ὁ πονηρία ἐν ὁ ἐπουράνιος 13διά οὗτος ἀναλαμβάνω ὁ πανοπλία ὁ θεός ἵνα δύναμαι ἀνθίστημι ἐν ὁ ἡμέρα ὁ πονηρός καί ἅπας κατεργάζομαι ἵστημι 14ἵστημι οὖν περιζώννυμι ὁ ὀσφῦς ὑμεῖς ἐν ἀλήθεια καί ἐνδύω ὁ θώραξ ὁ δικαιοσύνη 15καί ὑποδέω ὁ πούς ἐν ἑτοιμασία ὁ εὐαγγέλιον ὁ εἰρήνη 16ἐν πᾶς ἀναλαμβάνω ὁ θυρεός ὁ πίστις ἐν ὅς δύναμαι πᾶς ὁ βέλος ὁ πονηρός ὁ πυρόω σβέννυμι 17καί ὁ περικεφαλαία ὁ σωτήριον δέχομαι καί ὁ μάχαιρα ὁ πνεῦμα ὅς εἰμί ῥῆμα θεός 18διά πᾶς προσευχή καί δέησις προσεύχομαι ἐν πᾶς καιρός ἐν πνεῦμα καί εἰς αὐτός ἀγρυπνέω ἐν πᾶς προσκαρτέρησις καί δέησις περί πᾶς ὁ ἅγιος 19καί ὑπέρ ἐγώ ἵνα ἐγώ δίδωμι λόγος ἐν ἄνοιξις ὁ στόμα ἐγώ ἐν παῤῥησία γνωρίζω ὁ μυστήριον ὁ εὐαγγέλιον 20ὑπέρ ὅς πρεσβεύω ἐν ἅλυσις ἵνα ἐν αὐτός παῤῥησιάζομαι ὡς δεῖ ἐγώ λαλέω

21ἵνα δέ καί ὑμεῖς εἴδω ὁ κατά ἐγώ τίς πράσσω πᾶς γνωρίζω ὑμεῖς Τυχικός ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός διάκονος ἐν κύριος 22ὅς πέμπω πρός ὑμεῖς εἰς αὐτός οὗτος ἵνα γινώσκω ὁ περί ἡμᾶς καί παρακαλέω ὁ καρδία ὑμεῖς

23εἰρήνη ὁ ἀδελφός καί ἀγάπη μετά πίστις ἀπό θεός πατήρ καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός 24ὁ χάρις μετά πᾶς ὁ ἀγαπάω ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ἐν ἀφθαρσία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Ephesians 5
Top of Page
Top of Page