ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1
3 John 1 Tischendorf
1ὁ πρεσβύτερος Γάϊος ὁ ἀγαπητός ὅς ἐγώ ἀγαπάω ἐν ἀλήθεια

2ἀγαπητός περί πᾶς εὔχομαι σύ εὐοδόω καί ὑγιαίνω καθώς εὐοδόω σύ ὁ ψυχή 3χαίρω λίαν ἔρχομαι ἀδελφός καί μαρτυρέω σύ ὁ ἀλήθεια καθώς σύ ἐν ἀλήθεια περιπατέω 4μειζότερος οὗτος οὐ ἔχω χαρά ἵνα ἀκούω ὁ ἐμός τέκνον ἐν ὁ ἀλήθεια περιπατέω

5ἀγαπητός πιστός ποιέω ὅς ἐάν ἐργάζομαι εἰς ὁ ἀδελφός καί οὗτος ξένος 6ὅς μαρτυρέω σύ ὁ ἀγάπη ἐνώπιον ἐκκλησία ὅς καλῶς ποιέω προπέμπω ἀξίως ὁ θεός 7ὑπέρ γάρ ὁ ὄνομα ἐξέρχομαι μηδείς λαμβάνω ἀπό ὁ ἐθνικός 8ἡμᾶς οὖν ὀφείλω ὑπολαμβάνω ὁ τοιοῦτος ἵνα συνεργός γίνομαι ὁ ἀλήθεια

9γράφω τὶς ὁ ἐκκλησία ἀλλά ὁ φιλοπρωτεύω αὐτός Διοτρέφης οὐ ἐπιδέχομαι ἡμᾶς 10διά οὗτος ἐάν ἔρχομαι ὑπομιμνήσκω αὐτός ὁ ἔργον ὅς ποιέω λόγος πονηρός φλυαρέω ἡμᾶς καί μή ἀρκέω ἐπί οὗτος οὔτε αὐτός ἐπιδέχομαι ὁ ἀδελφός καί ὁ βούλομαι κωλύω καί ὁ ἐκκλησία ἐκβάλλω

11ἀγαπητός μή μιμέομαι ὁ κακός ἀλλά ὁ ἀγαθός ὁ ἀγαθοποιέω ἐκ ὁ θεός εἰμί ὁ κακοποιέω οὐ ὁράω ὁ θεός 12Δημήτριος μαρτυρέω ὑπό πᾶς καί ὑπό αὐτός ὁ ἀλήθεια καί ἡμᾶς δέ μαρτυρέω καί εἴδω ὅτι ὁ μαρτυρία ἡμᾶς ἀληθής εἰμί

13πολύς ἔχω γράφω σύ ἀλλά οὐ θέλω διά μέλαν καί κάλαμος σύ γράφω 14ἐλπίζω δέ εὐθέως σύ ὁράω καί στόμα πρός στόμα λαλέω εἰρήνη σύ ἀσπάζομαι σύ ὁ φίλος ἀσπάζομαι ὁ φίλος κατά ὄνομα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 John 1
Top of Page
Top of Page