ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3
2 Peter 3 Tischendorf
1οὗτος ἤδη ἀγαπητός δεύτερος ὑμεῖς γράφω ἐπιστολή ἐν ὅς διεγείρω ὑμεῖς ἐν ὑπόμνησις ὁ εἰλικρινής διάνοια 2μνάομαι ὁ προερέω ῥῆμα ὑπό ὁ ἅγιος προφήτης καί ὁ ὁ ἀπόστολος ὑμεῖς ἐντολή ὁ κύριος καί σωτήρ 3οὗτος πρῶτον γινώσκω ὅτι ἔρχομαι ἐπί ἔσχατος ὁ ἡμέρα ἐν ἐμπαιγμός ἐμπαίκτης κατά ὁ ἴδιος αὐτός ἐπιθυμία πορεύομαι 4καί λέγω ποῦ εἰμί ὁ ἐπαγγελία ὁ παρουσία αὐτός ἀπό ὅς γάρ ὁ πατήρ κοιμάω πᾶς οὕτω διαμένω ἀπό ἀρχή κτίσις 5λανθάνω γάρ αὐτός οὗτος θέλω ὅτι οὐρανός εἰμί ἔκπαλαι καί γῆ ἐκ ὕδωρ καί διά ὕδωρ συνιστάω ὁ ὁ θεός λόγος 6διά ὅς ὁ τότε κόσμος ὕδωρ κατακλύζω ἀπόλλυμι 7ὁ δέ νῦν οὐρανός καί ὁ γῆ ὁ αὐτός λόγος θησαυρίζω εἰμί πῦρ τηρέω εἰς ἡμέρα κρίσις καί ἀπώλεια ὁ ἀσεβής ἄνθρωπος

8εἷς δέ οὗτος μή λανθάνω ὑμεῖς ἀγαπητός ὅτι εἷς ἡμέρα παρά κύριος ὡς χίλιοι ἔτος καί χίλιοι ἔτος ὡς ἡμέρα εἷς 9οὐ βραδύνω κύριος ὁ ἐπαγγελία ὡς τὶς βραδύτης ἡγέομαι ἀλλά μακροθυμέω διά ὑμεῖς μή βούλομαι τὶς ἀπόλλυμι ἀλλά πᾶς εἰς μετάνοια χωρέω 10ἥκω δέ ἡμέρα κύριος ὡς κλέπτης ἐν ὅς ὁ οὐρανός ῥοιζηδόν παρέρχομαι στοιχεῖον δέ καυσόω λύω καί γῆ καί ὁ ἐν αὐτός ἔργον κατακαίω

11οὗτος οὖν πᾶς λύω ποταπός δεῖ ὑπάρχω ὑμεῖς ἐν ἅγιος ἀναστροφή καί εὐσέβεια 12προσδοκάω καί σπεύδω ὁ παρουσία ὁ ὁ θεός ἡμέρα διά ὅς οὐρανός πυρόω λύω καί στοιχεῖον καυσόω τήκω 13καινός δέ οὐρανός καί καινός γῆ κατά ὁ ἐπάγγελμα αὐτός προσδοκάω ἐν ὅς δικαιοσύνη κατοικέω

14διό ἀγαπητός οὗτος προσδοκάω σπουδάζω ἄσπιλος καί ἀμώμητος αὐτός εὑρίσκω ἐν εἰρήνη 15καί ὁ ὁ κύριος ἡμᾶς μακροθυμία σωτηρία ἡγέομαι καθώς καί ὁ ἀγαπητός ἡμᾶς ἀδελφός Παῦλος κατά ὁ δίδωμι αὐτός σοφία γράφω ὑμεῖς 16ὡς καί ἐν πᾶς ὁ ἐπιστολή λαλέω ἐν αὐτός περί οὗτος ἐν ὅς εἰμί δυσνόητος τὶς ὅς ὁ ἀμαθής καί ἀστήρικτος στρεβλόω ὡς καί ὁ λοιποί γραφή πρός ὁ ἴδιος αὐτός ἀπώλεια 17ὑμεῖς οὖν ἀγαπητός προγινώσκω φυλάσσω ἵνα μή ὁ ὁ ἄθεσμος πλάνη συναπάγω ἐκπίπτω ὁ ἴδιος στηριγμός 18αὐξάνω δέ ἐν χάρις καί γνῶσις ὁ κύριος ἡμᾶς καί σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός αὐτός ὁ δόξα καί νῦν καί εἰς ἡμέρα αἰών

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Peter 2
Top of Page
Top of Page