ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5
1 John 5 Tischendorf
1πᾶς ὁ πιστεύω ὅτι Ἰησοῦς εἰμί ὁ Χριστός ἐκ ὁ θεός γεννάω καί πᾶς ὁ ἀγαπάω ὁ γεννάω ἀγαπάω καί ὁ γεννάω ἐκ αὐτός 2ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι ἀγαπάω ὁ τέκνον ὁ θεός ὅταν ὁ θεός ἀγαπάω καί ὁ ἐντολή αὐτός ποιέω 3οὗτος γάρ εἰμί ὁ ἀγάπη ὁ θεός ἵνα ὁ ἐντολή αὐτός τηρέω καί ὁ ἐντολή αὐτός βαρύς οὐ εἰμί 4ὅτι πᾶς ὁ γεννάω ἐκ ὁ θεός νικάω ὁ κόσμος καί οὗτος εἰμί ὁ νίκη ὁ νικάω ὁ κόσμος ὁ πίστις ἡμᾶς 5τίς εἰμί ὁ νικάω ὁ κόσμος εἰ μή ὁ πιστεύω ὅτι Ἰησοῦς εἰμί ὁ υἱός ὁ θεός

6οὗτος εἰμί ὁ ἔρχομαι διά ὕδωρ καί αἷμα Ἰησοῦς Χριστός οὐ ἐν ὁ ὕδωρ μόνον ἀλλά ἐν ὁ ὕδωρ καί ἐν ὁ αἷμα καί ὁ πνεῦμα εἰμί ὁ μαρτυρέω ὅτι ὁ πνεῦμα εἰμί ὁ ἀλήθεια 7ὅτι τρεῖς εἰμί ὁ μαρτυρέω 8ὁ πνεῦμα καί ὁ ὕδωρ καί ὁ αἷμα καί ὁ τρεῖς εἰς ὁ εἷς εἰμί 9εἰ ὁ μαρτυρία ὁ ἄνθρωπος λαμβάνω ὁ μαρτυρία ὁ θεός μείζων εἰμί ὅτι οὗτος εἰμί ὁ μαρτυρία ὁ θεός ὅτι μαρτυρέω περί ὁ υἱός αὐτός 10ὁ πιστεύω εἰς ὁ υἱός ὁ θεός ἔχω ὁ μαρτυρία ἐν αὐτός ὁ μή πιστεύω ὁ θεός ψεύστης ποιέω αὐτός ὅτι οὐ πιστεύω εἰς ὁ μαρτυρία ὅς μαρτυρέω ὁ θεός περί ὁ υἱός αὐτός 11καί οὗτος εἰμί ὁ μαρτυρία ὅτι ζωή αἰώνιος δίδωμι ἡμᾶς ὁ θεός καί οὗτος ὁ ζωή ἐν ὁ υἱός αὐτός εἰμί 12ὁ ἔχω ὁ υἱός ἔχω ὁ ζωή ὁ μή ἔχω ὁ υἱός ὁ θεός ὁ ζωή οὐ ἔχω

13οὗτος γράφω ὑμεῖς ἵνα εἴδω ὅτι ζωή ἔχω αἰώνιος ὁ πιστεύω εἰς ὁ ὄνομα ὁ υἱός ὁ θεός 14καί οὗτος εἰμί ὁ παῤῥησία ὅς ἔχω πρός αὐτός ὅτι ἐάν τὶς αἰτέω κατά ὁ θέλημα αὐτός ἀκούω ἡμᾶς 15καί ἐάν εἴδω ὅτι ἀκούω ἡμᾶς ὅς ἐάν αἰτέω εἴδω ὅτι ἔχω ὁ αἴτημα ὅς αἰτέω ἀπό αὐτός 16ἐάν τὶς ὁράω ὁ ἀδελφός αὐτός ἁμαρτάνω ἁμαρτία μή πρός θάνατος αἰτέω καί δίδωμι αὐτός ζωή ὁ ἁμαρτάνω μή πρός θάνατος εἰμί ἁμαρτία πρός θάνατος οὐ περί ἐκεῖνος λέγω ἵνα ἐρωτάω 17πᾶς ἀδικία ἁμαρτία εἰμί καί εἰμί ἁμαρτία οὐ πρός θάνατος

18εἴδω ὅτι πᾶς ὁ γεννάω ἐκ ὁ θεός οὐ ἁμαρτάνω ἀλλά ὁ γεννάω ἐκ ὁ θεός τηρέω αὐτός καί ὁ πονηρός οὐ ἅπτομαι αὐτός 19εἴδω ὅτι ἐκ ὁ θεός εἰμί καί ὁ κόσμος ὅλος ἐν ὁ πονηρός κεῖμαι 20εἴδω δέ ὅτι ὁ υἱός ὁ θεός ἥκω καί δίδωμι ἡμᾶς διάνοια ἵνα γινώσκω ὁ ἀληθινός καί εἰμί ἐν ὁ ἀληθινός ἐν ὁ υἱός αὐτός Ἰησοῦς Χριστός οὗτος εἰμί ὁ ἀληθινός θεός καί ζωή αἰώνιος

21τεκνίον φυλάσσω ἑαυτοῦ ἀπό ὁ εἴδωλον

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 John 4
Top of Page
Top of Page