8198. shiphchah
Strong's Exhaustive Concordance
handmaiden, bondwoman, woman-servant

Feminine from an unused root meaning to spread out (as a family; see mishpachah); a female slave (as a member of the household) -- (bond-, hand-)maid(-en, -servant), wench, bondwoman, womanservant.

see HEBREW mishpachah

Forms and Transliterations
בְּשִׁפְחָתֶֽךָ׃ בשפחתך׃ הַשְּׁפָח֑וֹת הַשְּׁפָח֔וֹת הַשְּׁפָח֛וֹת הַשְּׁפָחֽוֹת׃ הַשִּׁפְחָ֔ה הַשִּׁפְחָה֙ השפחה השפחות השפחות׃ וְ֝שִׁפְחָ֗ה וְלִשְׁפָח֑וֹת וְלִשְׁפָח֖וֹת וְלִשְׁפָח֤וֹת וְלִשְׁפָחֽוֹת׃ וְשִׁפְחָ֑ה וּלְשִׁפְחָֽתְךָ֙ וּשְׁפָח֔וֹת וּשְׁפָחֹ֔ת וּשְׁפָחֽוֹת׃ וּשְׁפָחוֹת֙ ולשפחות ולשפחות׃ ולשפחתך ושפחה ושפחות ושפחות׃ ושפחת כַּשִּׁפְחָ֖ה כשפחה לְשִׁפְחָ֔ה לְשִׁפְחָֽה׃ לְשִׁפְחָתְךָ֥ לשפחה לשפחה׃ לשפחתך שִׁפְח֨וֹתֵיכֶ֜ם שִׁפְחַ֣ת שִׁפְחַ֥ת שִׁפְחָ֣תְךָ֔ שִׁפְחָ֥ה שִׁפְחָֽה׃ שִׁפְחָֽתְךָ֔ שִׁפְחָֽתְךָ֙ שִׁפְחָה֙ שִׁפְחָה֮ שִׁפְחָת֑וֹ שִׁפְחָת֔וֹ שִׁפְחָת֛וֹ שִׁפְחָתְךָ֖ שִׁפְחָתְךָ֛ שִׁפְחָתִ֔י שִׁפְחָתִ֖י שִׁפְחָתִי֙ שִׁפְחָתֵךְ֙ שִׁפְחָתֶ֑ךָ שִׁפְחָתֶ֔ךָ שִׁפְחָתֶ֗ךָ שִׁפְחָתָ֔הּ שִׁפְחָתָ֖הּ שִׁפְחָתוֹ֙ שִׁפְחֹתֶֽיךָ׃ שִׁפְחֹתָ֔יו שפחה שפחה׃ שפחותיכם שפחת שפחתה שפחתו שפחתי שפחתיו שפחתיך׃ שפחתך bə·šip̄·ḥā·ṯe·ḵā beshifchaTecha bəšip̄ḥāṯeḵā haš·šə·p̄ā·ḥō·wṯ haš·šip̄·ḥāh hashshefaChot hashshifChah haššəp̄āḥōwṯ haššip̄ḥāh kaš·šip̄·ḥāh kashshifChah kaššip̄ḥāh lə·šip̄·ḥā·ṯə·ḵā lə·šip̄·ḥāh leshifChah leshifchateCha ləšip̄ḥāh ləšip̄ḥāṯəḵā shifChah shifChat shifchaTah shifchateCh shifchaTecha shifchaTi shifchaTo shifchoTav shifchoTeicha shifChoteiChem šip̄·ḥā·ṯāh šip̄·ḥā·ṯe·ḵā šip̄·ḥā·ṯə·ḵā šip̄·ḥā·ṯêḵ šip̄·ḥā·ṯî šip̄·ḥā·ṯōw šip̄·ḥāh šip̄·ḥaṯ šip̄·ḥō·ṯāw šip̄·ḥō·ṯe·ḵā šip̄·ḥō·w·ṯê·ḵem šip̄ḥāh šip̄ḥaṯ šip̄ḥāṯāh šip̄ḥāṯêḵ šip̄ḥāṯeḵā šip̄ḥāṯəḵā šip̄ḥāṯî šip̄ḥāṯōw šip̄ḥōṯāw šip̄ḥōṯeḵā šip̄ḥōwṯêḵem ū·lə·šip̄·ḥā·ṯə·ḵā ū·šə·p̄ā·ḥō·wṯ ū·šə·p̄ā·ḥōṯ uleshifchateCha ūləšip̄ḥāṯəḵā ūšəp̄āḥōṯ ūšəp̄āḥōwṯ ushefaChot velishfaChot veshifChah wə·liš·p̄ā·ḥō·wṯ wə·šip̄·ḥāh wəlišp̄āḥōwṯ wəšip̄ḥāh
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
8197
Top of Page
Top of Page