7926. shekem
Strong's Exhaustive Concordance
place of burdens

From shakam; the neck (between the shoulders) as the place of burdens; figuratively, the spur of a hill -- back, X consent, portion, shoulder.

see HEBREW shakam

Forms and Transliterations
כמי מִשִּׁכְמ֖וֹ מִשִּׁכְמ֣וֹ משכמו שְׁכֶ֣ם שְׁכֶ֥ם שִׁ֭כְמִי שִׁכְמ֑וֹ שִׁכְמ֔וֹ שִׁכְמ֖וֹ שִׁכְמֶ֔ךָ שִׁכְמָ֔הּ שִׁכְמָ֛הּ שִׁכְמָֽהּ׃ שִׁכְמָֽם׃ שִׁכְמוֹ֙ שֶׁ֑כֶם שכם שכמה שכמה׃ שכמו שכמך שכמם׃ chemi ḵə·mî ḵəmî miš·šiḵ·mōw mishshichMo miššiḵmōw še·ḵem šə·ḵem šeḵem šəḵem sheChem shichMah shichMam shichMecha shichMo šiḵ·māh šiḵ·mām šiḵ·me·ḵā šiḵ·mōw šiḵmāh šiḵmām šiḵmeḵā šiḵmōw
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7925
Top of Page
Top of Page