7896. shith
Strong's Exhaustive Concordance
apply, appoint, array, bring, consider, lay up, let alone, look,

A primitive root; to place (in a very wide application) -- apply, appoint, array, bring, consider, lay (up), let alone, X look, make, mark, put (on), + regard, set, shew, be stayed, X take.

Forms and Transliterations
אֲשִֽׁיתְךָ֙ אֲשִׁיתֵ֣ךְ אֲשִׁתֶ֗נּוּ אָ֝שִׁ֗ית אָשִׁ֗ית אָשִׁ֣ית אָשִׁ֥ית אָשִׁ֨ית ׀ אָשִׁ֪ית אשית אשיתך אשתנו וְשִׁית־ וְשַׁתִּ֙הָ֙ וְשַׁתִּ֣י וְשִׁ֖ית וְשִׁ֥ית וִישִׁיתֵ֖הוּ וַאֲשִׁיתֵ֣הוּ וַיָּ֣שֶׁת וַיָּ֥שֶׁת וַיָּ֨שֶׁת וַיָּֽשֶׁת־ וַיָּשִׁ֤יתוּ וַתְּשִׁתֵ֣הוּ וַתָּ֖שֶׁת וַתָּ֙שֶׁת֙ ואשיתהו וישיתהו וישיתו וישת וישת־ ושית ושית־ ושתה ושתי ותשת ותשתהו יְשִׁית֑וּהוּ יָ֝שִׁ֗ית יָ֝שִׁ֗יתוּ יָ֤שֶׁת יָשִׁ֖ית יָשִׁ֤ית יָשִׁ֥ית יָשִׁ֨ית יָשֵׁ֖ת יוּשַׁ֖ת יוּשַׁ֣ת יושת ישית ישיתו ישיתוהו ישת לָ֝שִׁ֗ית לשית שִׁ֘יתָ֤ה שִׁ֣תִי שִׁ֤יתוּ שִׁ֥ית שִׁ֧יתִי שִׁיתֵ֣מוֹ שִׁיתֵ֥מוֹ שִׁיתָ֣ה שִׁתִ֛י שַׁ֣תָּה שַׁ֭תַּנִי שַׁתִּ֤י ׀ שַׁתַּ֣נִי שָֽׁת־ שָֽׁתוּ־ שָׁ֛תוּ שָׁ֣תוּ שָׁ֥ת שָׁ֥תָה שָׁ֥תוּ שָׁ֪תָה שָׁ֭ת שָׁתָ֖ם שֹׁ֖ת שַׁתָּ֣ה שית שיתה שיתו שיתי שיתמו שת שת־ שתה שתו שתו־ שתי שתם שתני ת תְּשִׁיתֵ֣מוֹ תְּשִׁיתֵ֤מוֹ ׀ תְּשִׁיתֵ֥מוֹ תְשִׁיתֵ֣הוּ תָּ֤שִׁ֥ית תָּ֤שֶׁת תָּֽשֶׁת־ תָּשִׁ֣ית תָּשִׁ֥ית תָּשִׁ֥יתִי תָּשִׁ֥יתוּ תָשִׁ֖ית תָשֵׁ֤ת תני תשית תשיתהו תשיתו תשיתי תשיתמו תשת תשת־ ’ă·šî·ṯə·ḵā ’ă·šî·ṯêḵ ’ă·ši·ṯen·nū ’ā·šîṯ ’āšîṯ ’ăšîṯêḵ ’ăšîṯəḵā ’ăšiṯennū aShit ashiTech ashiteCha ashiTennu lā·šîṯ laShit lāšîṯ šā·ṯāh šā·ṯām šā·ṯū šā·ṯū- šāṯ šāṯ- šat·ta·nî šat·tāh šat·tî šāṯāh šāṯām šattāh šattanî šattî šāṯū šāṯū- shat Shatah shaTam Shattah shatTani shatTi Shatu shit shiTah shiTemov shiTi Shitu shot šî·ṯāh šî·ṯê·mōw ši·ṯî šî·ṯî šî·ṯū šîṯ šîṯāh šîṯêmōw šiṯî šîṯî šîṯū šōṯ t ṯ ta·nî tā·šeṯ ṯā·šêṯ tā·šeṯ- tā·šî·ṯî tā·šî·ṯū tā·šîṯ ṯā·šîṯ tani tanî tāšeṯ ṯāšêṯ tāšeṯ- Tashet taShit taShiti taShitu tāšîṯ ṯāšîṯ tāšîṯî tāšîṯū ṯə·šî·ṯê·hū tə·šî·ṯê·mōw teshiTehu teshiTemov ṯəšîṯêhū təšîṯêmōw vaashiTehu vaiyashet vaiyaShitu vatTashet vatteshiTehu veshatTi veshatTiha veShit vishiTehu wa’ăšîṯêhū wa·’ă·šî·ṯê·hū wat·tā·šeṯ wat·tə·ši·ṯê·hū wattāšeṯ wattəšiṯêhū way·yā·šeṯ way·yā·šeṯ- way·yā·šî·ṯū wayyāšeṯ wayyāšeṯ- wayyāšîṯū wə·šat·tî wə·šat·ti·hā wə·šîṯ wə·šîṯ- wəšattî wəšattihā wəšîṯ wəšîṯ- wî·šî·ṯê·hū wîšîṯêhū yā·šeṯ yā·šêṯ yā·šî·ṯū yā·šîṯ yāšeṯ yāšêṯ yaShet yaShit yaShitu yāšîṯ yāšîṯū yə·šî·ṯū·hū yeshiTuhu yəšîṯūhū yū·šaṯ yūšaṯ yuShat
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7895
Top of Page
Top of Page