7892. shiyr
Strong's Exhaustive Concordance
musicalick, singer song

Or feminine shiyrah {shee-raw'}; from shiyr; a song; abstractly, singing -- musical(-ick), X sing(-er, -ing), song.

see HEBREW shiyr

Forms and Transliterations
אָשִׁ֣ירָה אשירה בְּשִׁ֑יר בַּ֝שִּׁרִ֗ים בַּשִּׁ֔יר בַּשִּׁ֖יר בַּשִּׁ֜יר בשיר בשרים הַשִּֽׁיר׃ הַשִּׁ֔יר הַשִּׁ֗יר הַשִּׁיר֙ הַשִּׁירִ֖ים הַשִּׁירָ֖ה הַשִּׁירָ֣ה הַשִּׁירָ֤ה הַשִּׁירָ֥ה הַשִּׁירָ֨ה הַשִּׁירָֽה־ הַשִּׁיר־ השיר השיר־ השיר׃ השירה השירה־ השירים וְהַשִּׁ֣יר וְשִׁיר־ וּֽמִשִּׁירִ֥י וּבְשִׁ֑יר וּבְשִׁ֔יר וּבְשִׁירִ֤ים וּבְשִׁרִ֖ים ובשיר ובשירים ובשרים והשיר ומשירי ושיר־ יר כְּשִׁ֣יר כְּשִׁירַ֖ת כשיר כשירת מִשִּׁ֥יר משיר שִֽׁירֵיכֶם֙ שִֽׁיר׃ שִׁ֑יר שִׁ֔יר שִׁ֖יר שִׁ֗יר שִׁ֛יר שִׁ֣יר שִׁ֤יר שִׁ֥יר שִׁ֭יר שִׁיר֖וֹ שִׁיר֤וֹת שִׁירַ֥ת שִׁירָ֑יִךְ שִׁיר־ שִׁרֶ֑יךָ שִׁירֹ֣ו שיר שיר־ שיר׃ שירו שירות שיריך שיריכם שירת שריך ’ā·šî·rāh ’āšîrāh aShirah baš·ši·rîm baš·šîr bashShir bashshiRim baššîr bašširîm bə·šîr beShir bəšîr haš·šî·rāh haš·šî·rāh- haš·šî·rîm haš·šîr haš·šîr- hashShir hashshiRah hashshiRim haššîr haššîr- haššîrāh haššîrāh- haššîrîm kə·šî·raṯ kə·šîr keShir keshiRat kəšîr kəšîraṯ miš·šîr mishShir miššîr r Shir shiRat shiRayich shiReicha shireiChem shiRo shiRot šî·rā·yiḵ šî·raṯ ši·re·ḵā šî·rê·ḵem šî·rō·wṯ šî·rōw šîr šîr- šîraṯ šîrāyiḵ šireḵā šîrêḵem šîrōw šîrōwṯ ū·ḇə·ši·rîm ū·ḇə·šî·rîm ū·ḇə·šîr ū·miš·šî·rî ūḇəšîr ūḇəširîm ūḇəšîrîm umishshiRi ūmiššîrî uveShir uveshiRim vehashShir veshir wə·haš·šîr wə·šîr- wəhaššîr wəšîr-
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7891
Top of Page
Top of Page