7789. shur
Strong's Exhaustive Concordance
behold, lay wait, look, observe, perceive, regard, see

A primitive root (identical with shuwr through the idea of going round for inspection); to spy out, i.e. (generally) survey, (for evil) lurk for, (for good) care for -- behold, lay wait, look, observe, perceive, regard, see.

see HEBREW shuwr

Forms and Transliterations
אֲשׁוּרֶ֑נּוּ אֲשׁוּרֶ֖נּוּ אָשֽׁוּר׃ אשור׃ אשורנו וְשׁ֥וּר וַאֲשׁוּרֶ֗נּוּ ואשורנו ושור יְשׁוּרֶ֑נּוּ יְשׁוּרֶֽנָּה׃ יָשֹׁ֤ר ׀ יָשׁוּר֙ ישור ישורנה׃ ישורנו ישר תְ֭שׁוּרֵנִי תְּשׁוּרֶ֥נּוּ תְשׁוּרֵ֣נִי תְשׁוּרֶ֑נּוּ תָּשׁ֣וּרִי ׀ תשורי תשורנו תשורני ’ă·šū·ren·nū ’ā·šūr ’āšūr ’ăšūrennū aShur ashuRennu tā·šū·rî taShuri tāšūrî ṯə·šū·rê·nî tə·šū·ren·nū ṯə·šū·ren·nū Teshureni teshuRennu ṯəšūrênî təšūrennū ṯəšūrennū vaashuRennu veShur wa’ăšūrennū wa·’ă·šū·ren·nū wə·šūr wəšūr yā·šōr yā·šūr yaShor yaShur yāšōr yāšūr yə·šū·ren·nāh yə·šū·ren·nū yeshuRennah yeshuRennu yəšūrennāh yəšūrennū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7788
Top of Page
Top of Page