7650. shaba
Strong's Exhaustive Concordance
adjure, charge by an oath, with an oath, feed to the full

A primitive root; propr. To be complete, but used only as a denominative from sheba'; to seven oneself, i.e. Swear (as if by repeating a declaration seven times) -- adjure, charge (by an oath, with an oath), feed to the full (by mistake for saba'), take an oath, X straitly, (cause to, make to) swear.

see HEBREW sheba'

see HEBREW saba'

Forms and Transliterations
אִשָּׁבֵֽעַ׃ אשבע׃ בְּהַשְׁבִּ֣יעַ בהשביע הִשְׁבִּ֜יעַ הִשְׁבִּ֨יעַ הִשְׁבִּיע֖וֹ הִשְׁבִּיעֶֽךָ׃ הִשְׁבִּיעַ֣נִי הִשְׁבַּ֥עְתִּי הִשְׁבַּ֨עְתִּי הִשְׁבַּעְתִּ֣יךָ הִשְׁבַּעְתָּֽנוּ׃ הִשָּֽׁבְעָה֙ הִשָּֽׁבְעוּ־ הִשָּׁ֤בְעָה הִשָּׁ֤בַע הִשָּׁ֨בְעָה הִשָּׁבְע֣וּ הִשָּׁבְעָה֩ הַֽנִּשְׁבָּעִ֣ים ׀ הַנִּ֨שְׁבָּ֔ע הַנִּשְׁבָּ֕ע הַנִּשְׁבָּ֣ע הַנִּשְׁבָּ֥ע הַנִּשְׁבָּעִ֣ים הַנִּשְׁבָּעִים֙ הַשְׁבֵּ֨עַ הַשְׁבֵּעַ֩ הנשבע הנשבעים השביע השביעו השביעך׃ השביעני השבע השבעה השבעו השבעו־ השבעתי השבעתיך השבעתנו׃ וְאַשְׁבִּ֣יעֲךָ֔ וְהִשְׁבִּ֤יעַ וְהִשְׁבִּ֨יעַ וְהִשָּׁבֵ֥עַ וְהַנִּשְׁבָּ֣ע וְהַנִּשְׁבָּעִ֖ים וְנִשְׁבַּ֙עְתָּ֙ וְנִשְׁבַּ֣ע וְנִשְׁבָּע֖וֹת וַיִּשָּֽׁבְעוּ֙ וַיִּשָּׁ֣בַֽע וַיִּשָּׁ֤בַֽע וַיִּשָּׁ֥בַֽע וַיִּשָּׁבְע֖וּ וַיִּשָּׁבְע֣וּ וַיִּשָּׁבֵֽעוּ׃ וַיִּשָּׁבַ֖ע וַיִּשָּׁבַ֗ע וַיִּשָּׁבַ֞ע וַיִּשָּׁבַ֣ע וַיִּשָּׁבַ֥ע וַיִּשָּׁבַ֨ע וַיִּשָּׁבַע֙ וַיַּשְׁבִּעֵ֥נִי וַיַּשְׁבַּ֣ע וַיַּשְׁבַּ֤ע וָֽאַשְׁבִּיעֵ֔ם וָאֶשָּׁ֣בַֽע וָאֶשָּׁ֨בַֽע וָאַשְׁבִּיעֵ֣ם וָאַשְׂבִּ֤עַ וּבַנִּשְׁבָּעִ֖ים ואשביעך ואשביעם ואשבע ובנשבעים והנשבע והנשבעים והשביע והשבע וישבע וישבעו וישבעו׃ וישבעני ונשבע ונשבעות ונשבעת יִשָּֽׁבַֽע־ יִשָּׁבֵֽעוּ׃ יִשָּׁבַ֖ע יִשָּׁבַ֣ע ישבע ישבע־ ישבעו׃ לְהִשָּׁבֵ֖עַ לְהִשָּׁבֵ֤עַ לְהַשְׁבִּ֣יעַ להשביע להשבע מַשְׁבִּיעֶ֑ךָ מַשְׁבִּעֶ֑ךָ משביעך משבעך נִ֝שְׁבַּ֗עְתִּי נִ֠שְׁבַּעְתִּי נִ֭שְׁבַּע נִֽשְׁבַּֽע־ נִשְׁבְּע֖וּ נִשְׁבְּע֣וּ נִשְׁבְּע֤וּ נִשְׁבְּעוּ֩ נִשְׁבַּ֔עְתִּי נִשְׁבַּ֖ע נִשְׁבַּ֖עְתִּי נִשְׁבַּ֖עְתָּ נִשְׁבַּ֗עְתִּי נִשְׁבַּ֙עְתִּי֙ נִשְׁבַּ֙עְתָּ֙ נִשְׁבַּ֛ע נִשְׁבַּ֛עְתִּי נִשְׁבַּ֜עְתִּי נִשְׁבַּ֜עְתָּ נִשְׁבַּ֣ע נִשְׁבַּ֣עְנוּ נִשְׁבַּ֣עְתִּי נִשְׁבַּ֣עְתָּ נִשְׁבַּ֤ע נִשְׁבַּ֤עְתָּ נִשְׁבַּ֥ע נִשְׁבַּ֥עְנוּ נִשְׁבַּ֥עְתִּי נִשְׁבַּ֥עְתָּ נִשְׁבַּ֧ע נִשְׁבַּ֨ע נִשְׁבַּ֨עְנוּ נִשְׁבַּ֨עְתִּי נִשְׁבַּֽע־ נִשְׁבַּע֙ נִשְׁבַּע֩ נִשְׁבַּעְתֶּ֖ם נִשְׁבָּ֔עוּ נִשְׁבָּֽעְתִּי׃ נִשְׁבָּֽעוּ׃ נשבע נשבע־ נשבעו נשבעו׃ נשבענו נשבעת נשבעתי נשבעתי׃ נשבעתם שְׁבֻעֵ֥י שבעי תִּשָּׁבְע֖וּ תִּשָּׁבֵֽעַ׃ תִּשָּׁבַ֖ע תִשָּׁבְע֥וּ תִשָּׁבַע֩ תַשְׁבִּ֔יעוּ תשביעו תשבע תשבע׃ תשבעו ’iš·šā·ḇê·a‘ ’iššāḇêa‘ bə·haš·bî·a‘ bəhašbîa‘ behashBia han·niš·bā‘ han·niš·bā·‘îm hannišbā‘ hannišbā‘îm hannishBa hannishbaIm haš·bê·a‘ hašbêa‘ hashBea hiš·ba‘·tā·nū hiš·ba‘·tî hiš·ba‘·tî·ḵā hiš·bî·‘a·nî hiš·bî·‘e·ḵā hiš·bî·‘ōw hiš·bî·a‘ hiš·šā·ḇa‘ hiš·šā·ḇə·‘āh hiš·šā·ḇə·‘ū hiš·šā·ḇə·‘ū- hišba‘tānū hišba‘tî hišba‘tîḵā hišbî‘anî hišbî‘eḵā hišbî‘ōw hišbîa‘ hishbaTanu hishBati hishbaTicha hishBia hishbiAni hishbiEcha hishbiO hishShava hishShaveah hishshaveu hiššāḇa‘ hiššāḇə‘āh hiššāḇə‘ū hiššāḇə‘ū- ishshaVea lə·haš·bî·a‘ lə·hiš·šā·ḇê·a‘ ləhašbîa‘ lehashBia lehishshaVea ləhiššāḇêa‘ maš·bi·‘e·ḵā maš·bî·‘e·ḵā mašbi‘eḵā mašbî‘eḵā mashbiEcha niš·ba‘ niš·ba‘- niš·ba‘·nū niš·ba‘·tā niš·ba‘·tem niš·ba‘·tî niš·bā·‘ə·tî niš·bā·‘ū niš·bə·‘ū nišba‘ nišba‘- nišbā‘ətî nišba‘nū nišba‘tā nišba‘tem nišba‘tî nišbā‘ū nišbə‘ū nishba nishBaeti nishBanu nishBata nishbaTem nishBati nishBau nishbeU šə·ḇu·‘ê šəḇu‘ê shevuEi ṯaš·bî·‘ū ṯašbî‘ū tashBiu tiš·šā·ḇa‘ ṯiš·šā·ḇa‘ tiš·šā·ḇə·‘ū ṯiš·šā·ḇə·‘ū tiš·šā·ḇê·a‘ tishshaVa tishshaVea tishshaveU tiššāḇa‘ ṯiššāḇa‘ tiššāḇə‘ū ṯiššāḇə‘ū tiššāḇêa‘ ū·ḇan·niš·bā·‘îm ūḇannišbā‘îm uvannishbaIm vaasBia vaashbiEm vaeshShava vaiyashBa vaiyashbiEni vaiyishShava vaiyishshaveU veashBiacha vehannishBa vehannishbaIm vehishBia vehishshaVea venishBa venishbaot venishBata wā’ašbî‘êm wā’aśbia‘ wā’eššāḇa‘ wā·’aš·bî·‘êm wā·’aś·bi·a‘ wā·’eš·šā·ḇa‘ way·yaš·ba‘ way·yaš·bi·‘ê·nî way·yiš·šā·ḇa‘ way·yiš·šā·ḇê·‘ū way·yiš·šā·ḇə·‘ū wayyašba‘ wayyašbi‘ênî wayyiššāḇa‘ wayyiššāḇê‘ū wayyiššāḇə‘ū wə’ašbî‘ăḵā wə·’aš·bî·‘ă·ḵā wə·han·niš·bā‘ wə·han·niš·bā·‘îm wə·hiš·bî·a‘ wə·hiš·šā·ḇê·a‘ wə·niš·ba‘ wə·niš·ba‘·tā wə·niš·bā·‘ō·wṯ wəhannišbā‘ wəhannišbā‘îm wəhišbîa‘ wəhiššāḇêa‘ wənišba‘ wənišbā‘ōwṯ wənišba‘tā yiš·šā·ḇa‘ yiš·šā·ḇa‘- yiš·šā·ḇê·‘ū yishshaVa yishshaVeu yiššāḇa‘ yiššāḇa‘- yiššāḇê‘ū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7649
Top of Page
Top of Page