7453. rea
Strong's Exhaustive Concordance
brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbor, another

Or reya2 {ray'-ah}; from ra'ah; an associate (more or less close) -- brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, X (an-)other.

see HEBREW ra'ah

Forms and Transliterations
בְ֝רֵעֵ֗הוּ בְּרֵעֵ֑הוּ בְּרֵעֵ֔הוּ בְּרֵעֵ֖הוּ בְּרֵעֵ֙הוּ֙ בְּרֵעֵֽהוּ׃ בְּרֵעֶ֑ךָ בְרֵ֔עַ בְרֵֽעֲךָ בְרֵֽעֲךָ֖ בְרֵעֲךָ֖ ברע ברעהו ברעהו׃ ברעך הָ֝רֵ֗עַ הָרֵ֑עַ הרע וְ֝רֵ֗עַ וְרֵע֖וֹ וְרֵעֵֽהוּ׃ וְרֵעֶ֙יךָ֙ וְרֵעַ֗י וְרֵעָ֑י וָרֵ֑עַ ורע ורעהו׃ ורעו ורעי ורעיך כְּרֵֽעַ־ כרע־ לְ֭רֵעֵהוּ לְרֵֽעֲךָ֨ לְרֵעֲךָ֖ לְרֵעֲךָ֥ לְרֵעֵ֑הוּ לְרֵעֵ֔הוּ לְרֵעֵ֖הוּ לְרֵעֵ֣הוּ לְרֵעֵ֥הוּ לְרֵעֵ֨הוּ ׀ לְרֵעֵֽהוּ׃ לְרֵעֶ֑יךָ לְרֵעֶ֑ךָ לְרֵעֶֽךָ׃ לרעהו לרעהו׃ לרעיך לרעך לרעך׃ מֵרֵ֥עהוּ מֵרֵעֵ֑הוּ מֵרֵעֵ֙הוּ֙ מֵרֵעֵ֣הוּ מֵרֵעֵֽהוּ׃ מֵרֵעָ֑הּ מרעה מרעהו מרעהו׃ רֵ֖עַ רֵ֗עַ רֵ֝עֵ֗הוּ רֵ֥עַ רֵ֫עֵ֥הוּ רֵ֭עִים רֵֽיעֲכֶֽם׃ רֵֽעֲךָ֔ רֵֽעֲךָ֖ רֵֽעֲךָ֛ רֵֽעֲךָ֨ רֵֽעֵיהֶ֑ם רֵֽעֵיהֶ֔ם רֵעֲךָ֣ רֵעִ֑ים רֵעִ֔י רֵעִ֔ים רֵעִ֣י רֵעִ֣ים רֵעֵ֑הוּ רֵעֵ֔הוּ רֵעֵ֖הוּ רֵעֵ֗הוּ רֵעֵ֙הוּ֙ רֵעֵ֛הוּ רֵעֵ֜הוּ רֵעֵ֣הוּ רֵעֵ֣י רֵעֵ֤הוּ רֵעֵ֥הוּ רֵעֵ֨הוּ ׀ רֵעֵֽהוּ׃ רֵעֵהוּ֮ רֵעֶ֑ךָ רֵעֶ֔יךָ רֵעֶ֔ךָ רֵעֶ֗ךָ רֵעֶ֙יהָ֙ רֵעֶ֥יךָ רֵעֶֽיךָ׃ רֵעֶֽךָ׃ רֵעַ֙יִךְ֙ רֵעָ֑י רֵעָיו֮ ריעכם׃ רע רעהו רעהו׃ רעי רעיה רעיהם רעיו רעיך רעיך׃ רעים רעך רעך׃ ḇə·rê·‘ă·ḵā bə·rê·‘ê·hū ḇə·rê·‘ê·hū bə·rê·‘e·ḵā ḇə·rê·a‘ ḇərê‘ăḵā bərê‘êhū ḇərê‘êhū bərê‘eḵā ḇərêa‘ bereEcha bereEhu hā·rê·a‘ haRea hārêa‘ kə·rê·a‘- kerea kərêa‘- lə·rê·‘ă·ḵā lə·rê·‘ê·hū lə·rê·‘e·ḵā lərê‘ăḵā lərê‘êhū lərê‘eḵā lereaCha lereEcha lereEhu lereEicha mê·rê·‘·hū mê·rê·‘āh mê·rê·‘ê·hū mêrê‘āh mêrê‘êhū mêrê‘hū mereAh mereEhu meRehu rê‘ăḵā rê‘ăḵem rê‘āw rê‘āy rê‘ayiḵ rê‘ê rê‘ehā rê‘êhem rê‘êhū rê‘eḵā rê‘î rê‘îm rê·‘ă·ḵā rê·‘ă·ḵem rê·‘a·yiḵ rê·‘āw rê·‘āy rê·‘ê rê·‘e·hā rê·‘ê·hem rê·‘ê·hū rê·‘e·ḵā rê·‘î rê·‘îm rê·a‘ Rea rêa‘ reaCha reAi reAv reAyich reEcha reEhu reEi reEicha reEiha reeiHem reI ReiaChem reIm vaRea veRea vereaCha vereAi vereEhu vereEicha vereO wā·rê·a‘ wārêa‘ wə·rê·‘ay wə·rê·‘āy wə·rê·‘ê·hū wə·rê·‘e·ḵā wə·rê·‘ōw wə·rê·a‘ wərê‘ay wərê‘āy wərê‘êhū wərê‘eḵā wərê‘ōw wərêa‘
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7452
Top of Page
Top of Page