7235. rabah
Strong's Exhaustive Concordance
bring in abundance,

A primitive root; to increase (in whatever respect) -- (bring in) abundance (X -antly), + archer (by mistake for rabab), be in authority, bring up, X continue, enlarge, excel, exceeding(-ly), be full of, (be, make) great(-er, -ly, X -ness), grow up, heap, increase, be long, (be, give, have, make, use) many (a time), (any, be, give, give the, have) more (in number), (ask, be, be so, gather, over, take, yield) much (greater, more), (make to) multiply, nourish, plenty(-eous), X process (of time), sore, store, thoroughly, very.

see HEBREW rabab

Forms and Transliterations
אַרְבֶּ֖ה אַרְבֶּ֗ה אַרְבֶּ֤ה אַרְבֶּ֥ה אַרְבֶּה֙ ארבה בִּרְב֣וֹת בִּרְבוֹת֙ ברבות הֲיַרְבֶּ֣ה הִרְבְּתָ֔ה הִרְבִּ֔יתָ הִרְבִּ֣יתָ הִרְבִּ֥ינוּ הִרְבֵּ֑יתִי הִרְבֵּ֥יתִי הִרְבֵּית֙ הִרְבֵּיתֶ֥ם הִרְבָּ֖ה הִרְבָּ֗ה הִרְבָּ֣ה הִרְבָּ֥ה הִרְבָּה֙ הִרְבּ֖וּ הִרְבּ֣וּ הִרְבּ֤וּ הִרְבּ֥וּ הִרְבֵּ֣ית הֶ֕רֶב הֶ֭רֶב הַמַּרְבֶּ֔ה הַמַּרְבֶּ֖ה הַמַּרְבֶּ֣ה הַרְבִּי־ הַרְבֵּ֑ה הַרְבֵּ֔ה הַרְבֵּ֖ה הַרְבֵּ֛ה הַרְבֵּ֜ה הַרְבֵּ֞ה הַרְבֵּ֣ה הַרְבֵּ֤ה הַרְבֵּ֥ה הַרְבֵּֽה־ הַרְבֵּֽה׃ הַרְבֵּה֙ הַרְבֵּה֩ הַרְבֵּה־ הַרְבָּ֤ה הַרְבָּ֥ה הַרְבּ֣וֹת הַרְבּ֣וּ הַרְבּ֨וֹת הַרְבּ֨וּ הירבה המרבה הרב הרבה הרבה־ הרבה׃ הרבו הרבות הרבי־ הרבינו הרבית הרביתי הרביתם הרבתה וְ֭הִרְבָּה וְאַרְבֵּֽהוּ׃ וְאַרְבֶּ֥ה וְהִרְבְּךָ֖ וְהִרְבִּ֤יתָ וְהִרְבִּיתִ֔ךָ וְהִרְבִּתִים֙ וְהִרְבֵּיתִ֖י וְהִרְבֵּיתִ֣י וְהִרְבֵּיתִ֤י וְהִרְבֵּיתִ֥י וְהִרְבֵּיתִ֧י וְהִרְבֵּיתִי֙ וְהִרְבֶּ֑ךָ וְהִרְבֶּ֔ךָ וְהִרְבָּ֖ה וְהַרְבֵּ֖ה וְהַרְבֵּה֙ וְהַרְבָּ֨ה וְיִרְבּ֥וּ וְיֶ֖רֶב וְיַרְבֶּ֑ךָ וְרִבִּ֖יתִי וְרָב֖וּ וְרָב֣וּ וְרָבִ֔יתָ וְרָבֽוּ׃ וְתִרְבֶּ֥ה וְתֶ֣רֶב וְתַרְבִּי־ וַיִּ֧רֶב וַיִּרְבּ֖וּ וַיִּרְבּ֣וּ וַיִּרְבּ֥וּ וַיִּרְבּוּ֙ וַיֶּ֙רֶב֙ וַיֶּ֤רֶב וַתִּרְבִּי֙ וַתִּרְבֶּ֨ינָה וַתֵּ֙רֶב֙ וַתֵּ֜רֶב וַתַּרְבִּ֖י וַתַּרְבִּ֤י וַתַּרְבִּ֥י וַתַּרְבִּ֧י וַתַּרְבֶּ֖ה וָאַרְבֶּה֙ וּלְהַרְבּ֣וֹת וּמַרְבִּ֤ים וּרְב֑וּ וּרְב֖וּ וּרְב֗וּ וּרְב֛וּ וּרְבִיתֶ֗ם וּרְבֵ֔ה וּרְבוּ־ וארבה וארבהו׃ והרבה והרבית והרביתי והרביתך והרבך והרבתים וירב וירבו וירבך ולהרבות ומרבים ורבה ורבו ורבו־ ורבו׃ ורבית ורביתי ורביתם ותרב ותרבה ותרבי ותרבי־ ותרבינה יִ֝רְבֶּה יִ֥רֶב יִרְבְּיֻ֔ן יִרְבֶּ֖ה יִרְבֶּ֗ה יִרְבֶּ֥ה יִרְבֶּ֨ה יִרְבֶּֽה׃ יִרְבֶּה־ יִרְבּ֑וּן יִרְבּ֣וּ יִרְבּ֤וּ יִרְבּ֥וּ יַרְבֶּ֑ה יַרְבֶּ֗ה יַרְבֶּ֣ה יַרְבֶּ֥ה יַרְבֶּֽה׃ יַרְבֶּה־ ירב ירבה ירבה־ ירבה׃ ירבו ירבון ירבין כְּרֻבָּ֖ם כרבם לְהַרְבֵּ֑ה לְהַרְבֵּ֣ה לְהַרְבּ֣וֹת לְהַרְבּ֥וֹת להרבה להרבות מֵֽהַרְבֵּ֔ה מֵהַרְבַּ֞ת מַרְבִּ֞ים מַרְבִּ֣ים מַרְבִּ֥ים מַרְבֵּ֣ה מַרְבֶּ֣ה מַרְבָּ֗ה מהרבה מהרבת מרבה מרבים רְב֥וֹת רִ֝בִּ֗יתָ רִבְּתָ֥ה רַבֶּ֥ה רַבּ֖וּ רַבּ֣וּ רַבּ֤וּ רָ֑בּוּ רָב֖וּ רָב֥וּ רָבְתָ֥ה רָבֽוּ׃ רָבוּ֙ רֹבֶ֥ה רבה רבו רבו׃ רבות רבית רבתה תִּרְבֶּ֥ה תִּרְבּ֖וּן תִרְבּוּ֩ תֶּ֤רֶב ׀ תַּרְבֵּֽנִי׃ תַּרְבֶּה֙ תַּרְבּ֔וּ תַּרְבּ֤וּ תַרְבֵּֽנִי׃ תַרְבֶּה־ תַרְבּ֥וּ תרב תרבה תרבה־ תרבו תרבון תרבני׃ ’ar·beh ’arbeh arBeh bir·ḇō·wṯ birḇōwṯ birVot hă·yar·beh ham·mar·beh hammarbeh har·bāh har·bêh har·bêh- har·bî- har·bō·wṯ har·bū harBah harbāh harBeh harbêh harbêh- harbi harbî- harBot harbōwṯ harBu harbū hayarBeh hăyarbeh he·reḇ hereḇ Herev hir·bāh hir·bə·ṯāh hir·bê·ṯem hir·bê·ṯî hir·bêṯ hir·bî·nū hir·bî·ṯā hir·bū hirBah hirbāh hirBeit hirbeiTem hirBeiti hirbêṯ hirbeTah hirbəṯāh hirbêṯem hirbêṯî hirBinu hirbînū hirBita hirbîṯā hirBu hirbū kə·rub·bām kerubBam kərubbām lə·har·bêh lə·har·bō·wṯ leharBeh ləharbêh leharBot ləharbōwṯ mar·bāh mar·beh mar·bêh mar·bîm marBah marbāh marbeh marbêh marBim marbîm mê·har·baṯ mê·har·bêh meharBat mêharbaṯ meharBeh mêharbêh rā·ḇə·ṯāh rā·ḇū rab·beh rab·bū rāb·bū rabbeh rabBu rabbū rābbū rāḇəṯāh rāḇū raveTah raVu rə·ḇō·wṯ rəḇōwṯ reVot rib·bə·ṯāh rib·bî·ṯā ribbeTah ribbəṯāh ribBita ribbîṯā rō·ḇeh rōḇeh roVeh tar·bê·nî ṯar·bê·nî tar·beh ṯar·beh- tar·bū ṯar·bū tarbeh ṯarbeh- tarBeni tarbênî ṯarbênî tarBu tarbū ṯarbū te·reḇ tereḇ Terev tir·beh ṯir·bū tir·būn tirbeh tirBu ṯirbū tirBun tirbūn ū·lə·har·bō·wṯ ū·mar·bîm ū·rə·ḇêh ū·rə·ḇî·ṯem ū·rə·ḇū ū·rə·ḇū- uleharBot ūləharbōwṯ umarBim ūmarbîm ūrəḇêh ūrəḇîṯem ūrəḇū ūrəḇū- ureVeh ureviTem ureVu vaarBeh vaiYerev vaiyirBu vaiYirev vattarBeh vattarBi vatTerev vattirBeinah vattirBi vearBeh vearBehu veharBah veharBeh vehirBah vehirBecha vehirbeiTi vehirBita vehirbiTicha vehirbiTim veraVita veraVu veribBiti vetarbi veTerev vetirBeh veyarBecha veYerev veyirBu wā’arbeh wā·’ar·beh wat·tar·beh wat·tar·bî wat·tê·reḇ wat·tir·be·nāh wat·tir·bî wattarbeh wattarbî wattêreḇ wattirbenāh wattirbî way·ye·reḇ way·yi·reḇ way·yir·bū wayyereḇ wayyirbū wayyireḇ wə’arbeh wə’arbêhū wə·’ar·bê·hū wə·’ar·beh wə·har·bāh wə·har·bêh wə·hir·bāh wə·hir·be·ḵā wə·hir·bə·ḵā wə·hir·bê·ṯî wə·hir·bî·ṯā wə·hir·bî·ṯi·ḵā wə·hir·bi·ṯîm wə·rā·ḇî·ṯā wə·rā·ḇū wə·rib·bî·ṯî wə·ṯar·bî- wə·ṯe·reḇ wə·ṯir·beh wə·yar·be·ḵā wə·ye·reḇ wə·yir·bū wəharbāh wəharbêh wəhirbāh wəhirbeḵā wəhirbəḵā wəhirbêṯî wəhirbîṯā wəhirbîṯiḵā wəhirbiṯîm wərāḇîṯā wərāḇū wəribbîṯî wəṯarbî- wəṯereḇ wəṯirbeh wəyarbeḵā wəyereḇ wəyirbū yar·beh yar·beh- yarbeh yarbeh- yi·reḇ yir·bə·yun yir·beh yir·beh- yir·bū yir·būn yirbeh yirbeh- yirbeYun yirbəyun yirBu yirbū yirBun yirbūn yireḇ Yirev
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7234
Top of Page
Top of Page