6974. quts
Strong's Exhaustive Concordance
arise, be awake, watch

A primitive root (identical with quwts through the idea of abruptness in starting up from sleep (compare yaqats)); to awake (literally or figuratively) -- arise, (be) (a-)wake, watch.

see HEBREW quwts

see HEBREW yaqats

Forms and Transliterations
אָקִ֑יץ אקיץ בְ֝הָקִ֗יץ בהקיץ הֱ֝קִיצֹ֗תִי הֱקִיצ֑וֹתִי הֱקִיצֹ֣תִי הֵקִ֖יץ הֵקִ֣יץ הָ֝קִ֗יצָה הָקִ֔יצָה הָקִ֗יצָה הָקִ֤יצוּ הָקִ֨יצוּ הקיץ הקיצה הקיצו הקיצותי הקיצתי וְ֭הָקִיצָה וְהֵקִיץ֙ וְהֵקִיץ֮ וְיִקְצ֖וּ וַ֝הֲקִיצ֗וֹתָ והקיץ והקיצה והקיצות ויקצו יָקִ֑יצוּ יקיצו מֵהָקִ֑יץ מֵקִ֗יץ מהקיץ מקיץ ’ā·qîṣ ’āqîṣ aKitz ḇə·hā·qîṣ ḇəhāqîṣ hā·qî·ṣāh hā·qî·ṣū haKitzah haKitzu hāqîṣāh hāqîṣū hĕ·qî·ṣō·ṯî hĕ·qî·ṣō·w·ṯî hê·qîṣ heKitz hekiTzoti hêqîṣ hĕqîṣōṯî hĕqîṣōwṯî mê·hā·qîṣ mê·qîṣ mehaKitz mêhāqîṣ meKitz mêqîṣ vahakiTzota vehaKitz Vehakitzah veheKitz veyikTzu wa·hă·qî·ṣō·w·ṯā wahăqîṣōwṯā wə·hā·qî·ṣāh wə·hê·qîṣ wə·yiq·ṣū wəhāqîṣāh wəhêqîṣ wəyiqṣū yā·qî·ṣū yaKitzu yāqîṣū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
6973
Top of Page
Top of Page