6817. tsaaq
Strong's Exhaustive Concordance
call together, cry out, gather selves together

A primitive root; to shriek; (by implication) to proclaim (an assembly) -- X at all, call together, cry (out), gather (selves) (together).

Forms and Transliterations
אֶצְעַ֣ק אצעק וְאֶצְעָ֑קָה וְצַֽעֲקִי֙ וַֽיִּצְעֲק֖וּ וַיִּצְעֲק֣וּ וַיִּצְעֲק֥וּ וַיִּצְעַ֣ק וַיִּצְעַ֤ק וַיִּצְעַ֥ק וַיִּצָּֽעֲקוּ֙ וַיִּצָּעֲק֗וּ וַיִּצָּעֲק֥וּ וַיִּצָּעֵ֞ק וַיִּצָּעֵ֧ק וַיִּצָּעֵק֙ וַיַּצְעֵ֤ק וַנִּצְעַ֕ק וַנִּצְעַ֤ק וַתִּצְעֲק֣וּ וּֽצְעָ֔קִי ואצעקה ויצעק ויצעקו ונצעק וצעקי ותצעקו יִ֭צְעֲקוּ יִצְעֲק֣וּ יִצְעֲק֤וּ יִצְעַ֖ק יִצְעַ֣ק יִצְעַ֤ק יִצְעַק֙ יצעק יצעקו לִצְעֹ֣ק לצעק מְצַעֵק֙ מצעק צְעַקְנָה֮ צָעֲק֖וּ צָעֲק֣וּ צָעֲקָ֗ה צָעֲקָ֣ה צָעֲקָ֤ה צָעֲקָ֨ה צָעַ֖קְתִּי צָעַ֣ק צָעַ֥ק צָעָ֗קוּ צָעֹ֤ק צֹֽעֲקִים֙ צֹעֲקִ֥ים צֹעֶ֣קֶת צעק צעקה צעקו צעקים צעקנה צעקת צעקתי תִּצְעֲקוּ֙ תִּצְעַ֖ק תצעק תצעקו ’eṣ‘aq ’eṣ·‘aq etzAk liṣ‘ōq liṣ·‘ōq litzOk mə·ṣa·‘êq məṣa‘êq metzaEk ṣā‘aq ṣā‘ăqāh ṣā‘aqtî ṣā‘ăqū ṣā‘āqū ṣā‘ōq ṣā·‘ă·qāh ṣā·‘ă·qū ṣā·‘ā·qū ṣā·‘aq ṣā·‘aq·tî ṣā·‘ōq ṣə‘aqnāh ṣə·‘aq·nāh ṣō‘ăqîm ṣō‘eqeṯ ṣō·‘ă·qîm ṣō·‘e·qeṯ tiṣ‘aq tiṣ‘ăqū tiṣ·‘ă·qū tiṣ·‘aq titzAk titzaKu tzaAk tzaaKah tzaAkti tzaAku tzaOk tzeakNah tzoaKim tzoEket ū·ṣə·‘ā·qî ūṣə‘āqî utzeAki vaiyatzEk vaiyitzAk vaiyitzaKu vaiyitztzaaKu vaiyitztzaEk vannitzAk vattitzaKu veetzAkah vetzaaKi wan·niṣ·‘aq wanniṣ‘aq wat·tiṣ·‘ă·qū wattiṣ‘ăqū way·yaṣ·‘êq way·yiṣ·‘ă·qū way·yiṣ·‘aq way·yiṣ·ṣā·‘ă·qū way·yiṣ·ṣā·‘êq wayyaṣ‘êq wayyiṣ‘aq wayyiṣ‘ăqū wayyiṣṣā‘ăqū wayyiṣṣā‘êq wə’eṣ‘āqāh wə·’eṣ·‘ā·qāh wə·ṣa·‘ă·qî wəṣa‘ăqî yiṣ‘aq yiṣ‘ăqū yiṣ·‘ă·qū yiṣ·‘aq yitzAk yitzaKu
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
6816
Top of Page
Top of Page