6030. anah
Strong's Exhaustive Concordance
sing, shout, testify, announce

A primitive root; properly, to eye or (generally) to heed, i.e. Pay attention; by implication, to respond; by extens. To begin to speak; specifically to sing, shout, testify, announce -- give account, afflict (by mistake for anah), (cause to, give) answer, bring low (by mistake for anah), cry, hear, Leannoth, lift up, say, X scholar, (give a) shout, sing (together by course), speak, testify, utter, (bear) witness. See also Beyth 'Anowth, Beyth 'Anath.

see HEBREW anah

see HEBREW anah

see HEBREW Beyth 'Anowth

see HEBREW Beyth 'Anath

Forms and Transliterations
אֵעָנֶ֑ה אֶ֭עֶנְךָ אֶֽעֱנֶ֑ה אֶֽעֱנֶ֑ךָּ אֶֽעֱנֶ֑נּוּ אֶֽעֱנֶה֙ אֶעֱנֵ֔ם אֶעֱנֶ֑ה אֶעֱנֶ֑ךָּ אֶעֱנֶ֖ה אֶעֱנֶ֣ה אַעֲנֶ֣ה אענה אענך אענם אעננו הָעֹנִ֥ים הָעֹנֶ֤ה הענה הענים וְ֠עָנְתָה וְֽאֶעֱנֵ֗הוּ וְאֶֽעֱנֶ֣ה וְאֶֽעֱנֶֽה׃ וְאֶעֱנֵֽם׃ וְאֶעֱנֶ֑ךָּ וְעָ֤נְתָה וְעָֽנְתָה֙ וְעָֽנְתָה־ וְעָנ֖וּ וְעָנ֣וּ וְעָנ֥וּ וְעָנ֧וּ וְעָנִ֨יתָ וְעָנָ֑נִי וְעָנָ֤ה וְעָנָ֥ה וְעֹנֶ֔ה וַ֠יַּעַן וַ֭יַּעַן וַֽ֠יַּעֲנוּ וַֽיַּעֲנ֔וּ וַֽיַּעֲנ֞וּ וַֽיַּעֲנֵ֑הוּ וַֽיַּעֲנֵ֑נִי וַֽיַּעֲנֵ֖הוּ וַֽיַּעֲנֵֽנִי׃ וַֽיַּעֲנוּ֙ וַֽתַּעֲנ֖וּ וַֽתַּעֲנ֣וּ ׀ וַֽתַּעֲנֵ֑נִי וַֽתַּעֲנֵ֗נִי וַֽתַּעֲנֶ֛ינָה וַיַּ֖עַן וַיַּ֗עַן וַיַּ֙עַן֙ וַיַּ֛עַן וַיַּ֜עַן וַיַּ֡עַן וַיַּ֣עַן וַיַּ֤עַן וַיַּ֤עַן ׀ וַיַּ֥עַן וַיַּ֧עַן וַיַּ֨עַן וַיַּֽעְנ֧וּ וַיַּֽעֲנ֧וּ וַיַּֽעֲנ֨וּ וַיַּֽעֲנֵ֤הוּ וַיַּֽעֲנֵ֨נִי וַיַּֽעַן־ וַיַּעֲנ֣וּ וַיַּעֲנ֤וּ וַיַּעֲנ֧וּ וַיַּעֲנ֨וּ וַיַּעֲנֵ֤נִי וַיַּעֲנֵ֥ם וַיַּעֲנֶ֣ה וַיַּעֲנוּ֩ וַיַּעַן֩ וַעֲנִיתָ֕ם וַעֲנֵ֑נִי וַעֲנֵֽנִי׃ וַתַּ֣עַן וַתַּ֤עַן וַתַּ֥עַן וַתַּ֨עַן וַתַּעֲנֶ֧ינָה וָאַ֖עַן וָאַ֙עַן֙ וָאַ֣עַן וָאַ֥עַן ואען ואענה ואענה׃ ואענהו ואענך ואענם׃ ויען ויען־ ויענה ויענהו ויענו ויענם ויענני ויענני׃ וענה וענו וענית ועניתם וענני וענני׃ וענתה וענתה־ ותען ותענו ותענינה ותענני יֵעָנֶ֑ה יֵעָנֶֽה׃ יַ֝עֲנֶ֗נּוּ יַ֭עֲנֵהוּ יַּעֲנֶ֖ה יַּעַנְךָ֥ יַֽעֲנ֔וּ יַֽעֲנֶ֔ה יַֽעַנְךָ֣ יַעֲנ֤וּ יַעֲנ֥וּ יַעֲנֵ֑נִי יַעֲנֵ֥נוּ יַעֲנֵֽם׃ יַעֲנֵֽנִי׃ יַעֲנֶ֑ה יַעֲנֶ֔ה יַעֲנֶ֖ה יַעֲנֶ֥ה יַעֲנֶ֥נּוּ יַעֲנֶ֧ה יַעֲנֶ֨ה יַעֲנֶֽה׃ יַעֲנֶֽנָּה׃ יַעֲנֽוּכָה׃ יַעֲנוּ־ יענה יענה׃ יענהו יענו יענו־ יענוכה׃ יענך יענם׃ יעננה׃ יעננו יענני יענני׃ לַעֲנ֑וֹת לַעֲנ֣וֹת לַעֲנ֥וֹת לענות מֵעֲנ֣וֹת מענות נַֽעֲנֶה־ נַעֲנֵ֧יתִי נענה־ נעניתי עֱנ֣וּ עֱנוּ־ עֲ֝נֵ֗נִי עֲ֭נֵנִי עֲנ֣וֹת עֲנ֣וּ עֲנִ֫יתָ֥ם עֲנִיתִ֔יךָ עֲנִיתֶ֔ם עֲנִיתֶֽם׃ עֲנִיתָ֑נִי עֲנִיתָֽנִי׃ עֲנֵ֑נִי עֲנֵ֔נִי עֲנֵ֔נוּ עֲנֵ֣ה עֲנֵ֣נִי עֲנֵ֤נִי עֲנֵ֤נִי ׀ עֲנֵ֥ה עֲנֵ֥נִי עֲנֵ֨נִי ׀ עֲנֵֽנִי׃ עַנּ֔וֹת עַנּוּ־ עָ֣נְתָה עָ֣נָה עָ֣נוּ עָ֥נוּ עָנ֖וּ עָנ֥וּ עָנְתָ֖ה עָנִ֣יתִי עָנָ֔הוּ עָנָ֖הוּ עָנָ֖נִי עָנָ֣ה עָנָ֣הוּ עָנָ֣ךְ עָנָ֣נִי עָנָ֤ה עָנָ֥ה עָנָֽךְ׃ עָנָֽם׃ עָנָֽנִי׃ עָנֽוּ׃ עֹנֵ֖הוּ עֹנֶ֑ה עֹנֶ֖ה עֹנֶ֥ה עוֹנֶ֑ךָּ עוֹנֶ֔ה עוֹנֶ֖ה עוֹנֶה֒ עונה עונך ענה ענהו ענו ענו־ ענו׃ ענות עניתי עניתיך עניתם עניתם׃ עניתני עניתני׃ ענך ענך׃ ענם׃ עננו ענני ענני׃ ענתה תַ֝עֲנֶ֗ה תַּ֣עַן תַּ֭עֲנֵנוּ תַּֽעַנְךָ֔ תַּעֲנֶ֑ינָּה תַּעֲנֶ֔ה תַעֲנֵ֑נִי תַעֲנֵ֣נִי תַעֲנֵֽנִי׃ תַעֲנֶ֑ה תַעֲנֶ֖ה תַעֲנֶ֣ה תַעֲנֶ֥ה תַעֲנֶֽה׃ תַעֲנֶנּ֑וּ תַעֲנֻֽהוּ׃ תען תענה תענה׃ תענהו׃ תענינה תענך תעננו תענני תענני׃ ‘ā·nā·hū ‘ā·nā·nî ‘ā·nāh ‘ā·nāḵ ‘ā·nām ‘ă·nê·nî ‘ă·nê·nū ‘ā·nə·ṯāh ‘ă·nêh ‘ă·nî·ṯā·nî ‘ă·nî·ṯām ‘ă·nî·ṯem ‘ā·nî·ṯî ‘ă·nî·ṯî·ḵā ‘ă·nō·wṯ ‘ă·nū ‘ā·nū ‘an·nō·wṯ ‘an·nū- ‘ānāh ‘ānāhū ‘ānāḵ ‘ānām ‘ānānî ‘ănêh ‘ănênî ‘ănênū ‘ānəṯāh ‘ănîṯām ‘ănîṯānî ‘ănîṯem ‘ānîṯî ‘ănîṯîḵā ‘annōwṯ ‘annū- ‘ănōwṯ ‘ănū ‘ānū ‘ĕ·nū ‘ĕ·nū- ‘ĕnū ‘ĕnū- ‘ō·nê·hū ‘ō·neh ‘ō·w·ne·kā ‘ō·w·neh ‘ōneh ‘ōnêhū ‘ōwneh ‘ōwnekā ’a‘ăneh ’a·‘ă·neh ’ê‘āneh ’e‘ĕneh ’e‘ĕnekā ’e‘ĕnêm ’e‘ĕnennū ’e‘enḵā ’ê·‘ā·neh ’e·‘ĕ·ne·kā ’e·‘ĕ·neh ’e·‘ĕ·nêm ’e·‘ĕ·nen·nū ’e·‘en·ḵā aaNeh aNach aNah aNahu aNam aNani aNeh aNeni aNenu aneTah aNiTam aniTani aniTem aNiti aniTicha anNot annu aNot aNu eaNeh Eencha eeNeh eeNeka eeNem eeNennu enu hā‘ōneh hā‘ōnîm hā·‘ō·neh hā·‘ō·nîm haoNeh haoNim la‘ănōwṯ la·‘ă·nō·wṯ laaNot mê‘ănōwṯ mê·‘ă·nō·wṯ meaNot na‘ăneh- na‘ănêṯî na·‘ă·nê·ṯî na·‘ă·neh- naaneh naaNeiti oNeh oNehu oNeka ta‘an ta‘ăneh ṯa‘ăneh ṯa‘ănênî ta‘ănennāh ṯa‘ănennū ta‘ănênū ta‘anḵā ṯa‘ănuhū ṯa·‘ă·nê·nî ta·‘ă·nê·nū ta·‘ă·neh ṯa·‘ă·neh ta·‘ă·nen·nāh ṯa·‘ă·nen·nū ṯa·‘ă·nu·hū ta·‘an ta·‘an·ḵā Taan taanCha taaNeh taaNeinnah taaNeni taanenNu Taanenu taaNuhu vaAan vaaNeni vaaniTam vaiYaan vaiyaaNeh vaiyaaNehu vaiyaaNem vaiyaaNeni vaiyaaNu vaiyaNu vatTaan vattaaNeinah vattaaNeni vattaaNu veaNah veaNani veanetah veaNita veaNu veEeNeh veeeNehu veeeNeka veeeNem veoNeh wa‘ănênî wa‘ănîṯām wā’a‘an wa·‘ă·nê·nî wa·‘ă·nî·ṯām wā·’a·‘an wat·ta·‘ă·ne·nāh wat·ta·‘ă·nê·nî wat·ta·‘ă·nū wat·ta·‘an watta‘an watta‘ănenāh watta‘ănênî watta‘ănū way·ya‘·nū way·ya·‘ă·nê·hū way·ya·‘ă·nê·nî way·ya·‘ă·neh way·ya·‘ă·nêm way·ya·‘ă·nū way·ya·‘an way·ya·‘an- wayya‘an wayya‘an- wayya‘ăneh wayya‘ănêhū wayya‘ănêm wayya‘ănênî wayya‘ănū wayya‘nū wə‘ānāh wə‘ānānî wə‘ānəṯāh wə‘ānəṯāh- wə‘ānîṯā wə‘ānū wə‘ōneh wə’e‘ĕneh wə’e‘ĕnêhū wə’e‘ĕnekā wə’e‘ĕnêm wə·‘ā·nā·nî wə·‘ā·nāh wə·‘ā·nə·ṯāh wə·‘ā·nə·ṯāh- wə·‘ā·nî·ṯā wə·‘ā·nū wə·‘ō·neh wə·’e·‘ĕ·nê·hū wə·’e·‘ĕ·ne·kā wə·’e·‘ĕ·neh wə·’e·‘ĕ·nêm ya‘ăneh ya‘ănêhū ya‘ănêm ya‘ănênî ya‘ănennāh ya‘ănennū ya‘ănênū ya‘anḵā ya‘ănū ya‘ănū- ya‘ănūḵāh ya·‘ă·nê·hū ya·‘ă·nê·nî ya·‘ă·nê·nū ya·‘ă·neh ya·‘ă·nêm ya·‘ă·nen·nāh ya·‘ă·nen·nū ya·‘ă·nū ya·‘ă·nū- ya·‘ă·nū·ḵāh ya·‘an·ḵā yaanCha yaaNeh Yaanehu yaaNem yaaNeni yaaNennah yaaNennu yaaNenu yaaNu yaaNuchah yê‘āneh yê·‘ā·neh yeaNeh
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
6029
Top of Page
Top of Page