5128. nua
Strong's Exhaustive Concordance
continually, fugitive, make, to go up and down, be gone away

A primitive root; to waver, in a great variety of applications, literally and figuratively (as subjoined) -- continually, fugitive, X make, to (go) up and down, be gone away, (be) move(-able, -d), be promoted, reel, remove, scatter, set, shake, sift, stagger, to and fro, be vagabond, wag, (make) wander (up and down).

Forms and Transliterations
אֲנִֽיעֲךָ֤ אניעך הֲנִיעֵ֣מוֹ הֵנִ֔יעָה הניעה הניעמו וְ֭יָנוּעוּ וְאָנִ֥יעָה וְנ֤וֹעַ וְנָע֞וּ וְנָע֡וּ וְנָעוּ֙ וַהֲנִע֥וֹתִי וַיְנִעֵם֙ וַיָּ֤נַע וַיָּנִ֣עוּ וַיָּנֻ֔עוּ וַיָּנֻ֙עוּ֙ וַתְּנִיעֵ֥נִי ואניעה והנעותי וינועו וינע וינעו וינעם ונוע ונעו ותניעני יְנִיע֣וּן יְנִיע֥וּן יִנּ֕וֹעוּ יִנּ֙וֹעַ֙ יָנ֣וּעוּ יָנִ֥יעַ יָנִ֥יעוּ יָנַ֣ע ינוע ינועו יניע יניעו יניעון ינע כְּנ֥וֹעַ כנוע לָנ֔וּעַ לָנ֖וּעַ לנוע נ֣וֹעַ נָ֑עוּ נָ֤ע נָ֥ע נָּע֔וֹת נָֽעוּ׃ נָע֖וּ נָע֤וּ נָע֥וּ נוע נע נעו נעו׃ נעות תָּנ֤וּעַ תנוע ’ă·nî·‘ă·ḵā ’ănî‘ăḵā aniaCha hă·nî·‘ê·mōw hănî‘êmōw haniEmov hê·nî·‘āh hênî‘āh heNiah kə·nō·w·a‘ keNoa kənōwa‘ lā·nū·a‘ laNua lānūa‘ na nā‘ nā‘ōwṯ nā‘ū nā·‘ō·wṯ nā·‘ū naot Nau nō·w·a‘ Noa nōwa‘ tā·nū·a‘ taNua tānūa‘ vahanioti vaiYana vaiyaNiu vaiyaNuu vatteniEni vayniEm veaNiah venaU veNoa Veyanuu wa·hă·ni·‘ō·w·ṯî wahăni‘ōwṯî wat·tə·nî·‘ê·nî wattənî‘ênî way·ni·‘êm way·yā·na‘ way·yā·ni·‘ū way·yā·nu·‘ū wayni‘êm wayyāna‘ wayyāni‘ū wayyānu‘ū wə’ānî‘āh wə·’ā·nî·‘āh wə·nā·‘ū wə·nō·w·a‘ wə·yā·nū·‘ū wənā‘ū wənōwa‘ wəyānū‘ū yā·na‘ yā·nî·‘ū yā·nî·a‘ yā·nū·‘ū yaNa yāna‘ yānî‘ū yaNia yānîa‘ yaNiu yānū‘ū yaNuu yə·nî·‘ūn yənî‘ūn yeniUn yin·nō·w·‘ū yin·nō·w·a‘ yinNoa yinNou yinnōw‘ū yinnōwa‘
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5127
Top of Page
Top of Page