3772. karath
Strong's Exhaustive Concordance
be chewed, be con-federate, covenant, cut down, off, destroy, fail, feller,

A primitive root; to cut (off, down or asunder); by implication, to destroy or consume; specifically, to covenant (i.e. Make an alliance or bargain, originally by cutting flesh and passing between the pieces) -- be chewed, be con-(feder-)ate, covenant, cut (down, off), destroy, fail, feller, be freed, hew (down), make a league ((covenant)), X lose, perish, X utterly, X want.

Forms and Transliterations
אֶֽכְרָת־ אֶכְר֥וֹת אֶכְרֹ֣ת אֶכְרֹ֥ת אֶכְרֹת֩ אַכְרִ֞ית אַכְרִ֤ית אַכְרִ֨ית אכרות אכרית אכרת אכרת־ בְּהִכָּרֵ֖ת בְּהַכְרִ֣ית בְּהַכְרִ֤ת בְּכָרְתִי֩ בִּכְרָת־ בהכרית בהכרת בכרת־ בכרתי הֲיִכְרֹ֣ת הִכְרִ֔יתוּ הִכְרִ֛ית הִכְרִ֥ית הִכְרַ֔תִּי הִכְרַ֣תִּי הִכְרַ֥תִּי הִכָּרֵ֧ת ׀ הַכְרִ֣ית הַכְרִיתֶֽךָ׃ הַכֹּרֵ֖ת הָכְרַ֥ת היכרת הכרית הכריתו הכריתך׃ הכרת הכרתי וְאֶכְרְתָ֤ה וְאֶכְרֹ֞ת וְהִכְרִ֙יתָה֙ וְהִכְרִ֥יתוּ וְהִכְרַתִּ֖י וְהִכְרַתִּ֖יו וְהִכְרַתִּ֙יךָ֙ וְהִכְרַתִּ֞י וְהִכְרַתִּ֣י וְהִכְרַתִּ֤י וְהִכְרַתִּ֥י וְהִכְרַתִּ֧י וְהִכְרַתִּ֨י וְהִכְרַתִּי֙ וְהִכְרַתִּי־ וְיִכְרְת֤וּ וְיִכְרְתוּ־ וְיַכְרֵ֖ת וְכָֽרְתוּ֙ וְכָר֔וּת וְכָר֨וֹת וְכָרַ֖ת וְכָרַ֤ת וְכָרַתִּ֗י וְכָרַתִּ֤י וְכָרַתִּ֨י וְכָרָ֑תָּ וְנִ֨כְרְת֔וּ וְנִכְרְת֖וּ וְנִכְרְת֛וּ וְנִכְרְת֥וּ וְנִכְרְתֶ֙נּוּ֙ וְנִכְרְתָ֖ה וְנִכְרְתָ֛ה וְנִכְרְתָ֞ה וְנִכְרְתָ֥ה וְנִכְרְתָה֙ וְנִכְרַ֖ת וְנִכְרַ֖תָּ וְנִכְרַ֛ת וְנִכְרַת֙ וְנַכְרִיתֶ֣נָּה וַֽיִּכְרְת֞וּ וַֽיִּכְרְתוּ֙ וַיִּכְרְת֥וּ וַיִּכְרְת֧וּ וַיִּכְרְת֨וּ וַיִּכְרְתֻ֧הוּ וַיִּכְרָת־ וַיִּכְרֹ֖ת וַיִּכְרֹ֛ת וַיִּכְרֹ֣ת וַיִּכְרֹ֤ת וַיִּכְרֹ֥ת וַיִּכְרֹ֧ת וַיִּכְרֹ֨ת וַיִּכְרֹת֙ וַיִּכְרֹת֩ וַיַּכְרֵ֤ת וַיַּכְרֵ֨ת וַתִּכְרְת֤וּ וַתִּכְרָת־ וַתִּכְרֹת֙ וָאַכְרִ֥ית וָאַכְרִ֥תָה וּכְר֥וּת וּלְהַכְרִ֖ית וּלְהַכְרִ֥ית ואכרית ואכרת ואכרתה והכריתה והכריתו והכרתי והכרתי־ והכרתיו והכרתיך ויכרת ויכרת־ ויכרתהו ויכרתו ויכרתו־ וכרות וכרת וכרתו וכרתי ולהכרית ונכריתנה ונכרת ונכרתה ונכרתו ונכרתנו ותכרת ותכרת־ ותכרתו יִ֭כָּרֵת יִכְרֹ֔תוּ יִכְרֹֽתוּ׃ יִכָּ֣רֵת֔וּן יִכָּֽרֶת־ יִכָּרְת֖וּ יִכָּרֵ֑ת יִכָּרֵ֑תוּ יִכָּרֵ֖ת יִכָּרֵ֣ת יִכָּרֵ֤ת יִכָּרֵ֥ת יִכָּרֵ֧ת יִכָּרֵ֨ת יִכָּרֵֽת׃ יִכָּרֵֽתוּ׃ יִכָּרֵת֑וּן יַכְרִ֛ית יַכְרִ֞ית יַכְרִית֩ יַכְרֵ֣ת יַכְרֵ֨ת יכרית יכרת יכרת־ יכרת׃ יכרתו יכרתו׃ יכרתון כְּרָת֔וֹ כְּרָת־ כְּרֹת֩ כְּרֻתוֹת֙ כִּרְת֣וּ כִּרְת֤וּ כִּרְתוּ־ כָּ֭רַת כָּרְת֖וּ כָּרְת֣וּ כָּרְת֤וּ כָּרְת֥וּ כָּרְתָ֤ה כָּרַ֔ת כָּרַ֖ת כָּרַ֖תִּי כָּרַ֗תִּי כָּרַ֙תִּי֙ כָּרַ֣ת כָּרַ֣תִּֽי כָּרַ֣תִּי כָּרַ֤ת כָּרַ֤תְנֽוּ כָּרַ֤תִּֽי כָּרַ֤תִּי כָּרַ֥ת כָּרַ֥תִּי כָּרַ֧ת כָּרַ֧תִּי כָּרַת֙ כָּרֹ֣ת כָרַ֖ת כָרַּ֣ת כֹּרְתִ֥ים כֹּרְתֵ֖י כֹּרֵ֣ת כֹּרֵ֥ת כֹּרֵת֙ כֹּרָ֑תָה כרת כרת־ כרתה כרתו כרתו־ כרתות כרתי כרתים כרתנו לְֽכֹרְתֵ֣י ׀ לְהַכְרִ֑ית לְהַכְרִ֖ית לְהַכְרִ֤ית לְהַכְרִ֥ית לְהַכְרִ֨ית לְהַכְרִית֔וֹ לְהַכְרִית֙ לְךָ֥ לִכְר֖וֹת לִכְר֣וֹת לִכְרָת־ לִכְרֹ֛ת לִכְרֹ֣ת להכרית להכריתו לך לכרות לכרת לכרת־ לכרתי נִֽכְרָת־ נִכְרְת֖וּ נִכְרְת֜וּ נִכְרְתָ֥ה נִכְרַ֖ת נִכְרָ֑ת נִכְרָ֑תוּ נִכְרָֽתָה׃ נִכְרָֽת׃ נִכְרֹ֨ת נַכְרִ֖ית נכרית נכרת נכרת־ נכרת׃ נכרתה נכרתה׃ נכרתו תִּכְרֹ֤ת תִּכְרֹ֥ת תִּכְרֹֽת׃ תִּכְרֹתֽוּן׃ תִּכָּרֵ֛ת תִּכָּרֵֽת׃ תִכְרְת֤וּ תִכְרֹ֑ת תִכְרֹ֥ת תִכָּרֵ֥ת תִכָּרֵֽת׃ תַּכְרִ֕יתוּ תַּכְרִ֥ית תַּכְרִיתֵ֣ךְ תַכְרִ֧ת תכרית תכריתו תכריתך תכרת תכרת׃ תכרתו תכרתון׃ ’aḵ·rîṯ ’aḵrîṯ ’eḵ·rāṯ- ’eḵ·rō·wṯ ’eḵ·rōṯ ’eḵrāṯ- ’eḵrōṯ ’eḵrōwṯ achRit bə·haḵ·riṯ bə·haḵ·rîṯ bə·hik·kā·rêṯ bə·ḵā·rə·ṯî bechareTi behachRit bəhaḵriṯ bəhaḵrîṯ behikkaRet bəhikkārêṯ bəḵārəṯî bichrot biḵ·rāṯ- biḵrāṯ- chaRat charRat echrot hā·ḵə·raṯ hă·yiḵ·rōṯ hacheRat hachRit hachriTecha hak·kō·rêṯ haḵ·rî·ṯe·ḵā haḵ·rîṯ hāḵəraṯ hakkoRet hakkōrêṯ haḵrîṯ haḵrîṯeḵā hayichRot hăyiḵrōṯ hichRatti hichRit hichRitu hik·kā·rêṯ hiḵ·rat·tî hiḵ·rî·ṯū hiḵ·rîṯ hikkaRet hikkārêṯ hiḵrattî hiḵrîṯ hiḵrîṯū kā·raṯ ḵā·raṯ kā·raṯ·nū kā·rat·tî kā·rə·ṯāh kā·rə·ṯū kā·rōṯ ḵār·raṯ kaRat kāraṯ ḵāraṯ kaRatnu kāraṯnū kaRatti kārattî kareTah kārəṯāh kareTu kārəṯū kaRot kārōṯ ḵārraṯ kə·rā·ṯōw kə·rāṯ- kə·rōṯ kə·ru·ṯō·wṯ kərāṯ- keraTo kərāṯōw kerot kərōṯ kerutOt kəruṯōwṯ kir·ṯū kir·ṯū- kirtu kirṯū kirṯū- kō·rā·ṯāh kō·rə·ṯê kō·rə·ṯîm kō·rêṯ koRatah kōrāṯāh koRet kōrêṯ kōrəṯê koreTei koreTim kōrəṯîm lə·haḵ·rî·ṯōw lə·haḵ·rîṯ lə·ḵā lə·ḵō·rə·ṯê leCha lechoreTei lehachRit lehachriTo ləhaḵrîṯ ləhaḵrîṯōw ləḵā ləḵōrəṯê lichRot liḵ·rāṯ- liḵ·rō·wṯ liḵ·rōṯ liḵrāṯ- liḵrōṯ liḵrōwṯ nachRit naḵ·rîṯ naḵrîṯ nichRat nichRatah nichRatu nichreTah nichreTu nichRot niḵ·rā·ṯāh niḵ·rā·ṯū niḵ·raṯ niḵ·rāṯ niḵ·rāṯ- niḵ·rə·ṯāh niḵ·rə·ṯū niḵ·rōṯ niḵraṯ niḵrāṯ niḵrāṯ- niḵrāṯāh niḵrāṯū niḵrəṯāh niḵrəṯū niḵrōṯ tachRit tachriTech tachRitu taḵ·rî·ṯêḵ taḵ·rî·ṯū taḵ·rîṯ ṯaḵ·riṯ taḵrîṯ ṯaḵriṯ taḵrîṯêḵ taḵrîṯū tichreTu tichRot tichroTun tik·kā·rêṯ ṯik·kā·rêṯ ṯiḵ·rə·ṯū tiḵ·rō·ṯūn tiḵ·rōṯ ṯiḵ·rōṯ tikkaRet tikkārêṯ ṯikkārêṯ ṯiḵrəṯū tiḵrōṯ ṯiḵrōṯ tiḵrōṯūn ū·ḵə·rūṯ ū·lə·haḵ·rîṯ ucheRut ūḵərūṯ ulehachRit ūləhaḵrîṯ vaachRit vaachRitah vaiyachRet vaiyichreTu vaiyichreTuhu vaiyichRot vattichreTu vattichRot vechaRat vechaRata vecharatTi vechareTu vechaRot vechaRut veechreTah veechRot vehichratTi vehichratTicha vehichratTiv vehichRitah vehichRitu venachriTennah venichRat venichRata venichreTah venichreTennu venichreTu veyachRet veyichreTu wā’aḵrîṯ wā’aḵriṯāh wā·’aḵ·ri·ṯāh wā·’aḵ·rîṯ wat·tiḵ·rāṯ- wat·tiḵ·rə·ṯū wat·tiḵ·rōṯ wattiḵrāṯ- wattiḵrəṯū wattiḵrōṯ way·yaḵ·rêṯ way·yiḵ·rāṯ- way·yiḵ·rə·ṯū way·yiḵ·rə·ṯu·hū way·yiḵ·rōṯ wayyaḵrêṯ wayyiḵrāṯ- wayyiḵrəṯū wayyiḵrəṯuhū wayyiḵrōṯ wə’eḵrəṯāh wə’eḵrōṯ wə·’eḵ·rə·ṯāh wə·’eḵ·rōṯ wə·hiḵ·rat·tî wə·hiḵ·rat·tî- wə·hiḵ·rat·tî·ḵā wə·hiḵ·rat·tîw wə·hiḵ·rî·ṯāh wə·hiḵ·rî·ṯū wə·ḵā·rā·tā wə·ḵā·raṯ wə·ḵā·rat·tî wə·ḵā·rə·ṯū wə·ḵā·rō·wṯ wə·ḵā·rūṯ wə·naḵ·rî·ṯen·nāh wə·niḵ·ra·tā wə·niḵ·raṯ wə·niḵ·rə·ṯāh wə·niḵ·rə·ṯen·nū wə·niḵ·rə·ṯū wə·yaḵ·rêṯ wə·yiḵ·rə·ṯū wə·yiḵ·rə·ṯū- wəhiḵrattî wəhiḵrattî- wəhiḵrattîḵā wəhiḵrattîw wəhiḵrîṯāh wəhiḵrîṯū wəḵāraṯ wəḵārātā wəḵārattî wəḵārəṯū wəḵārōwṯ wəḵārūṯ wənaḵrîṯennāh wəniḵraṯ wəniḵratā wəniḵrəṯāh wəniḵrəṯennū wəniḵrəṯū wəyaḵrêṯ wəyiḵrəṯū wəyiḵrəṯū- yachRet yachRit yaḵ·rêṯ yaḵ·rîṯ yaḵrêṯ yaḵrîṯ yichRotu yik·kā·rê·ṯū yik·kā·rə·ṯū yik·kā·rê·ṯūn yik·kā·rêṯ yik·kā·reṯ- yiḵ·rō·ṯū yikkaRet yikkārêṯ yikkāreṯ- yikkaRetu yikkārêṯū yikkārəṯū yikKareTun yikkārêṯūn yiḵrōṯū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3771
Top of Page
Top of Page