3384. yarah or yara
Strong's Exhaustive Concordance
archer, cast, direct, inform, instruct, lay, show, shoot,

Or (2 Chr. 26:15) yara; {yaw-raw'}; a primitive root; properly, to flow as water (i.e. To rain); transitively, to lay or throw (especially an arrow, i.e. To shoot); figuratively, to point out (as if by aiming the finger), to teach -- (+) archer, cast, direct, inform, instruct, lay, shew, shoot, teach(-er,-ing), through.

Forms and Transliterations
אוֹרֶ֑ה אוֹרֶ֣ה אורה ה֘וֹרֵ֤נִי ה֤וֹרֵ֥נִי ה֭וֹרוּנִי הַיֹּרִ֔ים הַיֹּרֶ֥ה הַיּוֹרִֽים׃ הַמּוֹרִ֖ים הַמּוֹרִ֣ים הֹרֵ֑נִי הֹרֵתִ֑יךָ הֹרָ֥נִי הוֹרֵ֣נִי הוֹרֵתָֽנִי׃ הוֹרָ֔הוּ הורהו הורוני הורני הורתני׃ היורים׃ הירה הירים המורים הרני הרתיך וְֽאוֹרְךָ֗ וְהוֹרֵיתִ֖יךָ וְהוֹרֵיתִ֣י וְיָרִ֨יתִי וְיֹרֵ֕ם וְיֹרֵ֙נוּ֙ וְיֹרֶ֥ה וְיוֹרֵ֕נוּ וְיוֹרֵ֙נוּ֙ וְתֹרֶ֑ךָּ וְתוֹרְךָ֖ וַיֹּרֵ֗ם וַיֹּרֵ֗נִי וַיֹּרוּ֙ וַיּ֔וֹר וַיּוֹרֵ֤הוּ וַנִּירָ֛ם וּלְהוֹרֹ֖ת וּמ֣וֹרֶה ואורך והוריתי והוריתיך ויור ויורהו ויורנו וירה וירו ויריתי וירם וירנו וירני ולהורת ומורה ונירם ותורך ותרך י֝וֹרֶ֗נּוּ י֭וֹרוּךָ יְרֵה֙ יִיָּרֶ֔ה יָ֝רָ֗ה יָרִ֖יתִי יָרָ֖ה יָרָ֣ה יָרָ֥ה יָרֹ֣ה יֹ֝רֻ֗הוּ יֹר֖וּ יוֹר֔וּ יוֹר֗וּךָ יוֹר֤וּ יוֹר֨וּ יוֹרֶ֔ה יוֹרֶ֖ה יוֹרֶ֣ה יוֹרֶ֥ה יוֹרֶֽא׃ יוֹרֶֽנּוּ׃ יוֹרֽוּךָ׃ יורא׃ יורה יורו יורוך יורוך׃ יורנו יורנו׃ יירה ירה ירהו ירו יריתי לְהוֹרֹ֕ת לְהוֹרֹ֥ת לְהוֹרֹתָֽם׃ לִיר֣וֹת לִיר֥וֹת לִירוֹא֙ להורת להורתם׃ לירוא לירות מֵהַמּוֹרִֽים׃ מֹ֝רֶ֗ה מֽוֹרֶה־ מהמורים׃ מוֹרֶ֑ה מוֹרֶ֔יךָ מוֹרֶ֖ה מוֹרֶ֣ה מוֹרֶֽה׃ מוֹרֶֽיךָ׃ מוֹרָ֑י מורה מורה־ מורה׃ מורי מוריך מוריך׃ מרה תוֹרֵ֛ם תורם ’ō·w·reh ’ōwreh haiyoReh haiyoRim ham·mō·w·rîm hammoRim hammōwrîm hay·yō·reh hay·yō·rîm hay·yō·w·rîm hayyōreh hayyōrîm hayyōwrîm hō·rā·nî hō·rê·nî hō·rê·ṯî·ḵā hō·w·rā·hū hō·w·rê·nî hō·w·rê·ṯā·nî hō·w·rū·nî hoRahu hoRani hōrānî hoReni hōrênî horeTani horeTicha hōrêṯîḵā Horuni hōwrāhū hōwrênî hōwrêṯānî hōwrūnî lə·hō·w·rō·ṯām lə·hō·w·rōṯ lehoRot lehoroTam ləhōwrōṯ ləhōwrōṯām lî·rō·w lî·rō·wṯ lirO liRot lîrōw lîrōwṯ mê·ham·mō·w·rîm mehammoRim mêhammōwrîm mō·reh mō·w·rāy mō·w·re·ḵā mō·w·reh mō·w·reh- moRai moReh mōreh moReicha mōwrāy mōwreh mōwreh- mōwreḵā oReh ṯō·w·rêm toRem ṯōwrêm ū·lə·hō·w·rōṯ ū·mō·w·reh ulehoRot ūləhōwrōṯ uMoreh ūmōwreh vaiYor vaiyoRehu vaiyoRem vaiyoReni vaiyoRu vanniRam vehoreiTi vehoreiTicha veorCha vetorCha vetoReka veyaRiti veyoReh veyoRem veyoRenu wan·nî·rām wannîrām way·yō·rê·nî way·yō·rêm way·yō·rū way·yō·w·rê·hū way·yō·wr wayyōrêm wayyōrênî wayyōrū wayyōwr wayyōwrêhū wə’ōwrḵā wə·’ō·wr·ḵā wə·hō·w·rê·ṯî wə·hō·w·rê·ṯî·ḵā wə·ṯō·re·kā wə·ṯō·wr·ḵā wə·yā·rî·ṯî wə·yō·rê·nū wə·yō·reh wə·yō·rêm wə·yō·w·rê·nū wəhōwrêṯî wəhōwrêṯîḵā wəṯōrekā wəṯōwrḵā wəyārîṯî wəyōreh wəyōrêm wəyōrênū wəyōwrênū yā·rāh yā·rî·ṯî yā·rōh yaRah yārāh yaRiti yārîṯî yaRoh yārōh yə·rêh yeReh yərêh yî·yā·reh yiyaReh yîyāreh yō·rū yō·ru·hū yō·w·re yō·w·reh yō·w·ren·nū yō·w·rū yō·w·rū·ḵā yoRe yoReh yoRennu yoRu yōrū yoRucha yoRuhu yōruhū yōwre yōwreh yōwrennū yōwrū yōwrūḵā
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3383
Top of Page
Top of Page