3365. yaqar
Strong's Exhaustive Concordance
be make precious, be prized, be set by, withdraw

A primitive root; properly, apparently, to be heavy, i.e. (figuratively) valuable; causatively, to make rare (figuratively, to inhibit) -- be (make) precious, be prized, be set by, withdraw.

Forms and Transliterations
אוֹקִ֥יר אוקיר הֹקַ֣ר הקר וְ֭יֵקַר וְיֵיקַ֖ר וַיִּיקַ֥ר וייקר ויקר יָּקְר֣וּ יָקְרָ֥ה יָקַ֖רְתִּי יָקַ֧רְתָּ יקרה יקרו יקרת יקרתי תִּֽיקַר־ תִּיקַ֥ר תיקר תיקר־ ’ō·w·qîr ’ōwqîr hō·qar hoKar hōqar oKir tî·qar tî·qar- tikar tîqar tîqar- vaiyiKar veyeiKar Veyekar way·yî·qar wayyîqar wə·yê·qar wəyêqar yā·qar·tā yā·qar·tî yā·qə·rāh yā·qə·rū yaKarta yaKarti yakeRah yakeRu yāqartā yāqartî yāqərāh yāqərū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3364
Top of Page
Top of Page