3259. yaad
Strong's Exhaustive Concordance
agree, make an appointment, a time, assemble selves, betroth, gather selves

A primitive root; to fix upon (by agreement or appointment); by implication, to meet (at a stated time), to summon (to trial), to direct (in a certain quarter or position), to engage (for marriage) -- agree,(make an) appoint(-ment,a time), assemble (selves), betroth, gather (selves, together), meet (together), set (a time).

Forms and Transliterations
אִוָּעֵ֤ד אִוָּעֵ֥ד אועד הַנֹּעָדִ֖ים הַנּוֹעָדִ֖ים הַנּוֹעָדִ֛ים הַנּוֹעָדִ֣ים הַנּוֹעָדִ֥ים הנועדים הנעדים וְנִֽוָּעֲדָ֥ה וְנֹעַדְתִּ֥י וְנֽוֹעֲד֤וּ וְנוֹעֲד֤וּ וְנוֹעַדְתִּ֣י וַיִּוָּ֣עֲד֔וּ וַיִּוָּעֲד֣וּ ויועדו ונועדה ונועדו ונועדתי ונעדתי יְעָדָ֖הּ יְעָדָֽהּ׃ יְעָדֽוֹ׃ יִֽיעָדֶ֑נָּה יֹעִידֶ֔נִּי יוֹעִדֶ֔נִּי יוֹעִידֵֽנִי׃ יועדני יועידני׃ ייעדנה יעדה יעדה׃ יעדו׃ יעידני מֻעָדֽוֹת׃ מוּעָדִ֕ים מועדים מעדות׃ נִוָּעֵד֩ נֽוֹעֲד֑וּ נוֹעָֽדוּ׃ נועד נועדו נועדו׃ ’iw·wā·‘êḏ ’iwwā‘êḏ han·nō·‘ā·ḏîm han·nō·w·‘ā·ḏîm hannō‘āḏîm hannoaDim hannōw‘āḏîm ivvaEd mū‘āḏîm mu‘āḏōwṯ mū·‘ā·ḏîm mu·‘ā·ḏō·wṯ muaDim muaDot nivvaEd niw·wā·‘êḏ niwwā‘êḏ nō·w·‘ă·ḏū nō·w·‘ā·ḏū noaDu nōw‘ăḏū nōw‘āḏū vaiyivVaaDu venivvaaDah venoadTi venoaDu way·yiw·wā·‘ă·ḏū wayyiwwā‘ăḏū wə·niw·wā·‘ă·ḏāh wə·nō·‘aḏ·tî wə·nō·w·‘ă·ḏū wə·nō·w·‘aḏ·tî wəniwwā‘ăḏāh wənō‘aḏtî wənōw‘aḏtî wənōw‘ăḏū yə‘āḏāh yə‘āḏōw yə·‘ā·ḏāh yə·‘ā·ḏōw yeaDah yeaDo yî‘āḏennāh yî·‘ā·ḏen·nāh yiaDennah yō‘îḏennî yō·‘î·ḏen·nî yō·w·‘î·ḏê·nî yō·w·‘i·ḏen·nî yoiDeni yoiDenni yōw‘îḏênî yōw‘iḏennî
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
3258
Top of Page
Top of Page