2821. chashak
Strong's Exhaustive Concordance
be black, be make dark, darken, cause darkness, be dim, hide

A primitive root; to be dark (as withholding light); transitively, to darken -- be black, be (make) dark, darken, cause darkness, be dim, hide.

Forms and Transliterations
הֶחְשִׁ֑יךְ החשיך וְהַחֲשַׁכְתִּ֥י וְחָשְׁכ֥וּ וְחָשְׁכָ֥ה וַיַּחְשִׁ֑ךְ וַתֶּחְשַׁ֣ךְ והחשכתי וחשכה וחשכו ויחשך ותחשך חָשְׁכ֥וּ חָשַׁ֖ךְ חָשַׁ֣ךְ חָשַׁ֤ךְ חָשַׂ֣ךְ חשך חשכו יֶחְשְׁכוּ֮ יַחְשִׁ֔ךְ יַחְשִׁ֪יךְ יחשיך יחשך יחשכו מַחְשִׁ֖יךְ מחשיך תֶּחְשַׁ֣כְנָה תֶחְשַׁ֤ךְ תחשך תחשכנה chaSach chaShach chasheChu ḥā·śaḵ ḥā·šaḵ ḥā·šə·ḵū ḥāśaḵ ḥāšaḵ ḥāšəḵū hechShich heḥ·šîḵ heḥšîḵ machShich maḥ·šîḵ maḥšîḵ techShach techShachnah ṯeḥ·šaḵ teḥ·šaḵ·nāh ṯeḥšaḵ teḥšaḵnāh vaiyachShich vattechShach vechasheChah vechasheChu vehachashachTi wat·teḥ·šaḵ watteḥšaḵ way·yaḥ·šiḵ wayyaḥšiḵ wə·ha·ḥă·šaḵ·tî wə·ḥā·šə·ḵāh wə·ḥā·šə·ḵū wəhaḥăšaḵtî wəḥāšəḵāh wəḥāšəḵū yachShich yaḥ·šiḵ yaḥ·šîḵ yaḥšiḵ yaḥšîḵ yechsheChu yeḥ·šə·ḵū yeḥšəḵū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
2820
Top of Page
Top of Page