2603. chanan
Strong's Exhaustive Concordance
beseech, fair, be, find, show favorable, be deal, give, grant graciously,

A primitive root (compare chanah); properly, to bend or stoop in kindness to an inferior; to favor, bestow; causatively to implore (i.e. Move to favor by petition) -- beseech, X fair, (be, find, shew) favour(-able), be (deal, give, grant (gracious(-ly), intreat, (be) merciful, have (shew) mercy (on, upon), have pity upon, pray, make supplication, X very.

see HEBREW chanah

Forms and Transliterations
אֶתְחַנֶּן־ אֶתְחַנָּֽן׃ אָחֹ֔ן אחן אתחנן־ אתחנן׃ בְּהִתְחַֽנְנ֥וֹ בהתחננו הִתְחַנַּ֙נְתִּי֙ הִתְחַנַּ֣נְתָּה התחננתה התחננתי וְ֝חַנֹּתִ֗י וְהִֽתְחַנְּנ֛וּ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּ וְחַנֹּתִי֙ וְחַנַּ֥נִי וְחָ֫נֵּ֥נִי וְחָנֵּ֑נִי וְחָנֵּ֥נִי וְחָנֵּֽנִי׃ וִֽיחָנֵ֑נוּ וִֽיחֻנֶּֽךָּ׃ וַיְחֻנֶּ֗נּוּ וַיִּתְחַנֵּ֤ן וַיִּתְחַנֶּן־ וַיָּחָן֩ וַתִּתְחַנֶּן־ וָאֶתְחַנַּ֖ן וּמְחוֹנֵ֖ן ואתחנן והתחננו וחנני וחנני׃ וחנתי ויחן ויחנך׃ ויחננו ויתחנן ויתחנן־ ומחונן ותתחנן־ ח֝וֹנֵ֗ן ח֣וֹנֵֽן חַנַּ֥נִי חָ֝נֵּ֗נִי חָֽנְנֵ֬נִי חָנ֤וֹן חָנֵּ֑נִי חָנֵּ֑נוּ חָנֵּ֖נוּ חָנֵּ֗נִי חָנֵּ֣נִי חָנֵּ֣נוּ חָנֵּ֤נִי חָנֵּ֥נִי חָנֵּֽנִי׃ חָנַ֥ן חָנָֽנוּ׃ חָנֻּ֣נִי חָנֻּ֬נִי חָנּ֣וּנוּ חֹנֵ֥ן חוֹנֵ֣ן חוֹנֵ֥ן חונן חנון חנונו חנן חננו חננו׃ חנני חנני׃ חננני יְחַנֵּ֣ן יְחָנֵּ֥נוּ יְחֹנֵֽנוּ׃ יְחֻנֶּֽנּוּ׃ יֶֽחֱנַ֛ן יָחְנְךָ֖ יָחְנְךָ֙ יָחֹֽן׃ יֻחַ֖ן יֻחַ֤ן יחן יחן׃ יחנך יחנן יחננו יחננו׃ לְ֝חֶֽנְנָ֗הּ לְהִֽתְחַנֶּן־ לְחוֹנֵ֖ן לַֽחֲנַנְכֶ֔ם להתחנן־ לחונן לחננה לחננכם נֵּחַנְתְּ֙ נחנת שֶׁיְּחָנֵּֽנוּ׃ שיחננו׃ תְחָנֵּֽם׃ תִּתְחַנָּֽן׃ תָּחֹ֨ן תחן תחנם׃ תתחנן׃ ’ā·ḥōn ’āḥōn ’eṯ·ḥan·nān ’eṯ·ḥan·nen- ’eṯḥannān ’eṯḥannen- aChon bə·hiṯ·ḥan·nōw behitchanNo bəhiṯḥannōw chaNan chaNanu chaneNeni chanNani chanNenu chanNuni chanNunu chaNon choNen chonneni etchanNan etchannen ḥā·nā·nū ḥā·nan ḥā·nə·nê·nî ḥā·nō·wn ḥan·na·nî ḥān·nê·nî ḥān·nê·nū ḥān·nu·nî ḥān·nū·nū ḥānan ḥānānū ḥānənênî ḥannanî ḥānnênî ḥānnênū ḥānnunî ḥānnūnū ḥānōwn hiṯ·ḥan·nan·tāh hiṯ·ḥan·nan·tî hitchanNantah hitchanNanti hiṯḥannantāh hiṯḥannantî ḥō·nên ḥō·w·nên ḥōnên ḥōwnên la·ḥă·nan·ḵem lachananChem laḥănanḵem lə·ḥen·nāh lə·hiṯ·ḥan·nen- lə·ḥō·w·nên lechenNah lechoNen ləḥennāh lehitchannen ləhiṯḥannen- ləḥōwnên nê·ḥant nechanT nêḥant še·yə·ḥān·nê·nū šeyəḥānnênū sheiyechanNenu tā·ḥōn taChon tāḥōn ṯə·ḥān·nêm techanNem ṯəḥānnêm tiṯ·ḥan·nān titchanNan tiṯḥannān ū·mə·ḥō·w·nên umechoNen ūməḥōwnên vaetchanNan vaiyaChan vaiyitchanNen vattitchannen vaychunNennu vechanNani vechannoTi vechonNeni vehitchanneNu vichaNenu VichunNeka wā’eṯḥannan wā·’eṯ·ḥan·nan wat·tiṯ·ḥan·nen- wattiṯḥannen- way·ḥun·nen·nū way·yā·ḥān way·yiṯ·ḥan·nên way·yiṯ·ḥan·nen- wayḥunnennū wayyāḥān wayyiṯḥannên wayyiṯḥannen- wə·ḥan·na·nî wə·ḥān·nê·nî wə·ḥan·nō·ṯî wə·hiṯ·ḥan·nə·nū wəḥannanî wəḥānnênî wəḥannōṯî wəhiṯḥannənū wî·ḥā·nê·nū wî·ḥun·ne·kā wîḥānênū wîḥunnekā yā·ḥə·nə·ḵā yā·ḥōn yacheneCha yaChon yāḥənəḵā yāḥōn yə·ḥān·nê·nū yə·ḥan·nên ye·ḥĕ·nan yə·ḥō·nê·nū yə·ḥun·nen·nū yechanNen yechanNenu yecheNan yechoNenu yechunNennu yəḥannên yəḥānnênū yeḥĕnan yəḥōnênū yəḥunnennū yu·ḥan yuChan yuḥan
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
2602
Top of Page
Top of Page