2342. chuwl
Strong's Exhaustive Concordance
bear, make to bring forth, make to calve, dance, drive away, fall grievously with pain

Or chiyl {kheel}; a primitive root; properly, to twist or whirl (in a circular or spiral manner), i.e. (specifically) to dance, to writhe in pain (especially of parturition) or fear; figuratively, to wait, to pervert -- bear, (make to) bring forth, (make to) calve, dance, drive away, fall grievously (with pain), fear, form, great, grieve, (be) grievous, hope, look, make, be in pain, be much (sore) pained, rest, shake, shapen, (be) sorrow(-ful), stay, tarry, travail (with pain), tremble, trust, wait carefully (patiently), be wounded.

Forms and Transliterations
אֹוחִ֜ילָה אוחילה הֲי֤וּחַל הַמְּחֹלְל֖וֹת היוחל המחללות וְהִתְח֪וֹלֵ֫ל וְחָל֖וּ וְחָלָ֥ה וְיָחִיל֙ וְתָחִ֣יל וַיָּ֖חֶל וַיָּ֣חֶל וַיָּ֥חֶל וַיָּחִ֣ילוּ וַתְּח֣וֹלֵֽל וַתִּתְחַלְחַ֥ל וַתָּחֵ֣ל וַתָּחֹ֑ל וּתְח֥וֹלֵֽל והתחולל וחלה וחלו ויחיל ויחילו ויחל ותחולל ותחיל ותחל ותתחלחל ח֣וּלִי ח֤וּל ח֧וּלִי חִ֤ילוּ חִ֥ילוּ חַ֔לְנוּ חַ֣לְתִּי חָ֔לָה חָ֔לוּ חָ֛לָה חָ֥לוּ חֹלֵ֖ל חוֹלָ֑לְתִּי חוֹלָֽלְתִּי׃ חוֹלָֽלְתָּ׃ חול חולי חוללת׃ חוללתי חוללתי׃ חילו חלה חלו חלל חלנו חלתי יְחִיל֑וּן יְחוֹלֵ֣ל יְחוֹלָ֑לוּ יָ֘חִ֤ילוּ יָחִ֑ילוּ יָחִ֖ילוּ יָחִ֙ילוּ֙ יָחִ֣יל יָחִ֣ילוּ יָחִ֥יל יָחֻ֙לוּ֙ יָחֽוּל׃ יחול׃ יחולל יחוללו יחיל יחילו יחילון יחלו לָח֣וּל לחול מְחֹלְלֶֽךָ׃ מְחֽוֹלֵֽל־ מִתְחוֹלֵ֑ל מחולל־ מחללך׃ מתחולל תְּח֣וֹלֵֽל תְּחִילִֽין׃ תְּחוֹלֶלְכֶ֑ם תָּחִ֖יל תָּחִ֥יל תָחִ֔ילוּ תָּחוּל֙ תחול תחולל תחוללכם תחיל תחילו תחילין׃ ’ō·w·ḥî·lāh ’ōwḥîlāh Chalah Chalnu Chalti Chalu Chilu choLalta choLalti choLel chul Chuli ḥā·lāh ḥā·lū hă·yū·ḥal ḥal·nū ḥal·tî ḥālāh ḥalnū ḥaltî ḥālū ham·mə·ḥō·lə·lō·wṯ hammecholeLot hamməḥōləlōwṯ haYuchal hăyūḥal ḥî·lū ḥîlū ḥō·lêl ḥō·w·lā·lə·tā ḥō·w·lā·lə·tî ḥōlêl ḥōwlālətā ḥōwlālətî ḥū·lî ḥūl ḥūlî lā·ḥūl laChul lāḥūl mə·ḥō·lə·le·ḵā mə·ḥō·w·lêl- mecholel mecholeLecha məḥōləleḵā məḥōwlêl- miṯ·ḥō·w·lêl mitchoLel miṯḥōwlêl oChilah ṯā·ḥî·lū tā·ḥîl tā·ḥūl taChil taChilu taChul tāḥîl ṯāḥîlū tāḥūl tə·ḥî·lîn tə·ḥō·w·lêl tə·ḥō·w·lel·ḵem techiLin teCholel techolelChem təḥîlîn təḥōwlêl təḥōwlelḵem ū·ṯə·ḥō·w·lêl uteCholel ūṯəḥōwlêl vaiYachel vaiyaChilu vattaChel vattaChol vatteCholel vattitchalChal vechaLah vechaLu vehitChoLel vetaChil veyaChil wat·tā·ḥêl wat·tā·ḥōl wat·tə·ḥō·w·lêl wat·tiṯ·ḥal·ḥal wattāḥêl wattāḥōl wattəḥōwlêl wattiṯḥalḥal way·yā·ḥel way·yā·ḥî·lū wayyāḥel wayyāḥîlū wə·ḥā·lāh wə·ḥā·lū wə·hiṯ·ḥō·w·lêl wə·ṯā·ḥîl wə·yā·ḥîl wəḥālāh wəḥālū wəhiṯḥōwlêl wəṯāḥîl wəyāḥîl yā·ḥî·lū yā·ḥîl yā·ḥu·lū yā·ḥūl yaChil yaChilu yaChul yaChulu yāḥîl yāḥîlū yāḥūl yāḥulū yə·ḥî·lūn yə·ḥō·w·lā·lū yə·ḥō·w·lêl yechiLun yechoLalu yechoLel yəḥîlūn yəḥōwlālū yəḥōwlêl
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
2341
Top of Page
Top of Page